شبکه بهداشت و درمان میاندرود
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲ خرداد
br ENGLISH
واحد بهداشت محيط و حرفه اي

شرح وظايف واحد بهداشت محيط و حرفه اي

واحد بهداشت محيط

‌‌الف)برنامه ريزي

· تدوين طرح جامع عملياتي در سطح مراكز بهداشتي درماني
 
· تدوين طرحهاي مداخله اي

· تدوين و اجراي برنامه طرح بسيج سلامت نوروزي

· تدوين برنامه اقدامات پيشگيرانه از بروز بيماريهاي روده اي با اولويت التور

ب ) نظارت و پايش

· پايش فعاليت هاي مراكز بهداشتي درماني

· پايش فعاليت هاي خانه هاي بهداشت

· نظارت بر عملكرد تأسيسات آبرساني شهري وروستائي

· نظارت برعملكرد تأسيسات فاضلاب

· نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا

· نظارت بر عملكرد موسسات سمپاشي وضدعفوني اماكن عمومي

· نظارت بر عملكرد آموزشگاههاي بهداشت اصناف

ج ) هماهنگي

1- هماهنگي درون بخش

· هماهنگي با واحد آموزش بهداشت در زمينه برنامه هاي آموزشي وتهيه پوستر ، پمفلت وتراكت

· هماهنگي با واحد پيشگيري ومبارزه با بيماريها درخصوص پيشگيري ومهار بيماريهاي روده اي و اپيدمي

· هماهنگي با واحد تغذيه درخصوص برنامه هاي كنترل نمكهاي يد دار و غني سازي آرد

· هماهنگي با واحد بهداشت مدارس درخصوص بررسي وضعيت بهداشتي مدارس و موسسات آموزشي و توزيع شير درمدارس

· هماهنگي با واحد بهداشت دهان و دندان در خصوص بررسي ميزان فلورايد در آب آشاميدني

· هماهنگي با واحد غذا و دارو در خصوص كنترل مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي

· هماهنگي با آزمايشگاه كنترل مواد غذائي درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام پاسخ

· هماهنگي با آزمايشگاه آب و فاضلاب درخصوص پذيرش نمونه هاي ارسالي و اعلام نتيجه

2- هماهنگي برون بخش

· هماهنگي با مراجع قضائي درخصوص رسيدگي به پرونده تخلفات بهداشتي و جرائم مرتبط با بهداشت مواد غذائي

· هماهنگي با نيروي انتظامي درخصوص تعطيل واحدهاي متخلف وجلب متهمين

· هماهنگي با شركت آب وفاضلاب شهري وروستائي

· هماهنگي با شهرداري و سازمانهاي مرتبط

· هماهنگي با مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي مربوط

· هماهنگي با اداره كل نظارت بر مواد غذائي ، آشاميدني ، آرايشي وبهداشتي

· هماهنگي با بهزيستي درخصوص تأسيس مهدهاي كودك ومراكز نگهداري افراد سالمند وناتوان جسمي

· هماهنگي با تربيت بدني در خصوص وضعيت بهداشتي استخرهاي شناو مراكز تفريحي ورزشي

· هماهنگي با فرمانداري وبخشداريها

ه‍ ) اقدامات اجرائي

· اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي

· اجراي طرح تشديد كنترل مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي

· اجراي طرح سالمسازي بوفه هاي مدارس

· اجراي برنامه شهر سالم وروستاي سالم

· اجراي دستور العملهاي واصله از مراكز سلامت محيط و كار

· اجراي طرح اتلاف سگهاي ولگرد با همكاري شهرداري

· اجراي طرح ادغام بهداشت مواد غذائي

· اجراي طرح حذف جوش شيرين ازنان توليدي نانوائي ها

· اجراي حكم تعطيل واحدهاي متخلف

· توقيف مواد غذائي فاسد وغيرمجاز

· ارجاع پرونده واحد هاي صنفي متخلف به مراجع قضائي وتعزيرات حكومتي

· اجراي برنامه هاي بهسازي محيط روستاها با اولويت سرويس بهداشتي وآبخوري مدارس ، توالتهاي روستائي ، دفع زباله وفاضلاب

· برپائي نمايشگاههاي بهداشت محيط و موادغذائي به مناسبت هاي مختلف (هفته دولت، هفته سلامت ، روز بهداشت محيط و ...)

· رسيدگي به شكايات مردمي درزمينه بهداشت محيط ، مواد غذائي ، فاضلاب ، زباله و ...

ج ) آموزش

· آموزش حين خدمت وبدو خدمت پرسنل بهداشت محيط در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي از طريق برگزاري كارگاه آموزشي

· آموزش متصديان واحدهاي صنفي مرتبط با مواد غذائي و اماكن عمومي از طريق برگزاري جلسات آموزشي و آموزشگاههاي اصناف

· آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت در زمينه بهداشت محيط ومواد غذائي

· آموزش رابطين

د) بازديد وكنترل

 • بازديد از مراكز تهيه وتوزيع مواد غذائي واماكن عمومي و اماكن مسير راهها ( رستورانها واغذيه فروشي ها و ..)
 • بازديد از مراكز بهداشتي درماني ، درمانگاهها وبيمارستانها
 • بازديد از مراكز پرتو پزشكي
 • بازديد از استخرها ي شنا و باشگاههاي ورزشي
 • بازديد از پادگانها ، اردوگاهها ، زندانها ومراكز انتظامي
 • بازديد از مدارس وموسسات آموزشي و پرورشي
 • بازديد از كارگاهها و كارخانجات مواد خوراكي وبهداشتي
 • بازديد از كارخانه هاي توليد يخ
 • بازديد از مراكز مشاوره ترك دخانيات
 • بازديد از پايانه هاي مسافربري ، ترمينالها و ايستگاههاي راه آهن
 • كنترل مواد غذائي ، آشاميدني از طريق نمونه برداري وارسال به آزمايشگاههاي غذا ودارو
 • كنترل آب آشاميدني شبكه آبرساني شهري وروستائي از طريق كلر سنجي وانجام نمونه برداري از آب
 • كنترل نمكهاي يد دار درمراكز تهيه وتوزيع و اماكن عمومي از طريق يد سنجي
 • كنترل نانهاي سنتي تهيه شده در واحدهاي صنفي نانوائي از نظر وجود جوش شيرين
 • كنترل آب استخرهاي شنا از نظر كدورت ، كلر باقيمانده و آلودگي ميكروبي
 • كنترل موادغذائي مورد عرضه در بوفه هاي مدارس
 • كنترل اقلام خوراكي ، آشاميدني وارداتي از نظر مجوزهاي لازم وتاريخ توليد وانقضاء

ه) پشتيباني

· پيگيري اعتبارات بهداشت محيط

· پيگيري اعتبارات بهسازي محيط روستا ها

· تأمين مصالح و ابزار مورد نياز بمنظور بهبود دفع زباله هاي روستائي ، احداث توالت روستائي و ...

· پيگيري نحوه برگزاري كارگاههاي آموزشي از طريق امور اداري و مالي (سالن اجتماعات- فيلمبرداري )

· پيگيري تجهيز انبار حوادث وسوانح غير مترقبه

ز) ارزشيابي

· ارزشيابي دوره اي واحد هاي محيطي ومراكز بهداشت

· ارزشيابي سالانه مراكز بهداشت تابعه

ح) جمع آوري وتجزيه وتحليل آمار واطلاعات

· تكميل فرمهاي آماري درمراكز بهداشتي درماني

· جمع بندي فرمهاي آماري ارسالي ازمراكز بهداشتي درماني

· جمع بندي فرمهاي آماري و ارسال به معاونت امور بهداشتي

· تهيه كارنامه عملكرد شش ماهه وساليانه

· ارسال بازخوراند آمار و فعاليت هاي انجام شده به مراكز بهداشتي درماني

· تجزيه وتحليل آمار و ا طلاعات ارسالي از مراكز ومقايسه با حد انتظار و فعاليت دوره مشابه قبل

ط) عضويت دركميته ها ، كميسيون ها، شوراها وجلسات كارگروه وگروههاي كارشناسي

 • دبير كميته بهداشت و امنيت غذايي
 • عضويت دركميته اتلاف سگهاي ولگرد
 • عضويت در كميته پسماند عفوني شهرستان
 • عضويت در كميته بحران شهرستان

بهداشت حرفه اي

· شناسائي و جمع آوري اطلاعات و آمار مشاغل بخشهاي صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات تحت پوشش

· همكاري در انجام مطالعات لازم بمنظور آگاهي از وضعيت بهداشت محيط كار و شناخت مسائل بهداشت حرفه‌اي صنايع تحت پوشش

· بازديد از كارگاههاي تازه تاسيس جهت صدور صلاحيت بهداشتي

· ثبت و پيگيري شكوائيه هاي بهداشتي دريافت شده تا حصول نتيجه

· همكاري در برنامه‌ريزي و اجراي دوره‌هاي آموزشي براي گروههاي هدف ( كارشناس واحد، كارشناس صنايع، بهداشتياران كار، و كارآموزان )

· همكاري در اجراي طرحهاي تحقيقاتي، ملي و مقطعي

· جمع آوري و جمع‌بندي آمار فعاليتهاي بهداشت حرفه اي بصورت شش ماهه و ساليانه

· تجزيه و تحليل داده‌هاي آماري و گزارش فعاليتهاي واحد

· معرفي كارگاههاي متخلف از موازين بهداشت حرفه‌اي به مراجع قضائي

· همكاري در برنامه‌ريزي فعاليتها جهت پيشبرد اهداف بهداشت حرفه اي

· هماهنگي درون بخشي با ساير واحدهاي شبكه و مراكز تابعه

· همكاري در تهيه و تدوين دستورالعملهاي اجرائي فرآيندهاي واحد بهداشت حرفه اي و بازنگري آنها

· بازديد از خانه هاي بهداشت روستايي و نظارت بر نحوه ي عملكرد بهورز در زمينه بهداشت حرفه اي

 
1392/11/15
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal