شبکه بهداشت و درمان چالوس
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۶ خرداد
br ENGLISH
واحد مبارزه با بيماري هاي واگير و غير واگير

معرفي و شرح وظايف واحد مبارزه با بيماريها


 

شرح وظايف

 1. نظارت وكنترل بيماريهاي واگير و غير واگير در سطح منطقه
 2. بررسي و پيگيري اپيدمي هاي ايجاد شده در سطح منطقه
 3. نظارت بر اعلام موارد بروز يافته ( واگير) در سطح منطقه به معاونت بهداشتي
 4. نظارت و پايش  كلينيكهاي ديابت و بيماريهاي رفتاري و مركز غربالگري تالاسمي  
 5. جمع آوري اطلاعات آماري بيماريهاي واگير و غير واگير
 6. اعلام و اتخاذ راههاي كاهش بيماريهاي واگير و غير واگير در سطح شهرستان
 7. اجراي دستورالعملهاي ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتي
 8. تقسيم نيروهاي كاري در سطح منطقه و ستاد و همچنين شرح وظايف
 9. بالا بردن شاخص سلامت  مرتبط با واحد بيماريها  در سطح منطقه
 10. گزارش بازديد و پايش پرسنل و جمع بندي نكات و مشكلات منطقه
 11. اجراي طرحهاي كشوري در سطح شهرستان و منطقه اي
 12. تشكيل كميته بيماريهاي واگير و غير واگير
 13. نظارت بر ارسال به موقع نمونه هاي گرفته شده از آزمايشگاه
 14. مكاتبات اداري
 15. هماهنگي برون بخشي و درون بخشي در زمينه هاي كاري
 16. نظارت بر اجراي شرح وظايف توسط پرسنل در مراكز محيطي
 17. نظارت بر ارسال گزارشات هفتگي، ماهيانه ،فصلي و ساليانه واحد
 18. جلب همكاري درون و برون بخشي جهت ارتقاي برنامه هاي واگير و غير واگير
 19. شركت در جلسات درون واحدي ،ستادي و شهرستاني
 20. شركت در كارگاههاي كلاسهاي آموزشي و سمينارهاي مربوطه مركز بهداشت استان و دانشگاه علوم پزشكي
 21. تعيين نيروهاي شركت كننده در كارگاهها و كلاسهاي آموزشي در خصوص موضوعات واحد بيماريها
 22. اختصاص و هزينه كرد رديفهاي بهداشتي در راستاي ارتقاي برنامه ها و عملكرد پرسنل
 23. ارزشيابي دوره اي و ساليانه پرسنل واحد
 24. هماهنگي و برنامه ريزي جهت اجراي طرحهاي مربوطه در سطوح كشوري،استاني و شهرستاني
 25. نظارت بر عملكرد پرسنل كشيك و مركز مبارزه با هاري شهرستان
 26. نظارت بر عملكرد دپوي واكسن و فرايند توزيع واكسن در شهرستان
 27. پيگيري مشكلات واحد مبارزه با بيماريها از مسئولين مربوطه
 28. نظارت بر حضورو غياب پرسنل
 29. مشاركت در اجراي برنامه هاي آموزشي درون و برون بخشي
 30. برنامه ريزي و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي و گراميداشت مناسبتهاي بهداشتي و سلامتي مرتبط با واحد بيماريها
 31. نظارت بر آزمايشگاه سل،التور و مالارياو غربالگري آنها در شهرستان
 32. نظارت و برنامه ريزي جهت  ارائه مناسب  خدمات واكسيناسيون و غربالگري هيپوتيروئيد و  PKUدر شهرستان
 33.  
 34. زنجيره سرد:
 35. كنترل زنجيره سرد
 36. كنترل برق اضطراري
 37. تكميل درخواست واكسن و تجهيزات و ارسال به معاونت بهداشتي
 38. دريافت واكسن مورد نياز شهرستان از مسئول توزيع واكسن استاني
 39. سركشي و نظارت مستمر تجهيزات نگهداري واكسن
 40. بررسي درخواستهاي واكسن ارسالي از واحدها و مراكز تابعه و توزيع واكسن به آنان به طور ماهيانه
 41. جمع آوري . بررسي . جمع بندي و ارسال آمار واكسن مصرفي بطور ماهيانه به معاونت امور بهداشتي
 42. تحويل واكسن به مراكز و خانه هاي بهداشت طبق برنامه زمانبندي قبلي
 43. بررسي وضعيت واكسنهاي خراب شده  برگشتي به دپو
 44.  
 45. واگير:
 46.  تشكيل كميته هاي  بيماريهاي واگير در سطح شهرستان
 47.  تهيه و توزيع متون آموزشي در خصوص بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
 48.   شناسايي موارد مشكوك به بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
 49.  گزارش تلفني بيماريهاي مشمول گزارشدهي فوري و تكميل فرمهاي بررسي بيماران
 50. تهيه نمونه هاي مورد نياز جهت بررسي بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن براساس دستورالعملهاي موجود
 51. هماهنگي با آزمايشگاه جهت انجام نمونه گيريهاي لازم در خصوص بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
 52. پيگيري روند بهبودي و درمان در بيماران مبتلا به بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
 53.  ثبت اطلاعات موارد مشكوك به بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن در پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت
 54. تهيه برنامه عملياتي در خصوص بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
 55. تهيه محيط هاي ترانسپورت جهت انجام نمونه گيري در بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن
 56. ارسال ماهيانه آمار بيماريهاي قابل پيشگيري با واكسن به مركز بهداشت استان
 57. تهيه نقشه اپيدميولوژيك در خصوص بيماريهاي واگير در سطح شهرستان
 58. ارسال هفتگي فرم  پايش هفتگي مراقبت فعال براي كشف موارد مشكوك به بيماري فلج شل حاد
 59. تكميل دفتر پايش بيماري فلج شل حاد
 60. نظارت بر عملكرد كاردانان و كارشناسان مبارزه با بيماريهاي در خصوص بيماريهاي واگير در مراكز بهداشتي و درماني تحت پوشش مركز بهداشت شهرستان
 61. بازديد از خانه هاي بهداشت
 62. بررسي ميزان آگاهي بهورزان، كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريهاي و ..
 63. دريافت و تاييد فرمهاي بررسي بيماريهاي زئونوز و ثبت در پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت
 64. بررسي طغيانهاي ايجاد شده در خصوص كليه بيماريهاي واگير در سطح شهرستان
 65. برگزاري جلسات آموزشي در خصوص بيماريهاي واگير دار
 66. هماهنگي با اداره دامپزشكي شهرستان و برگزاري كميته هاي درون بخشي و برون بخشي در سطح شهرستان  در خصوص بيماريهاي زئونوز
 67. نظارت بر پيگيري روند درمان بيماران مبتلا به بيماريهاي زئونوز
 68. شركت در كميته اتلاف حيوانات ولگرد در سطح شهرستان
 69. تكميل و ارسال ماهيانه آمار بيماريهاي زئونوز
 70. برگزاري روز هاي جهاني بيماريهاي واگير در سطح شهرستان
 71. تهيه متون آموزشي از قبيل پمفلت و بنر و جزوه و ... در خصوص كليه بيماريهاي واگير
 72. نظارت بر عملكرد مركز  هاري شهرستان در خصوص روند انجام واكسيناسيون جهت افراد حيوان گزيده
 73. نظارت بر پيگيري روند درمان و پيشگيري در افراد حيوان گزيده
 74. هماهنگي با كارشناس زنجيره سرد در خصوص برآورد ميزان واكسن و سرم مورد نياز جهت مركز هاري به صورت ماهيانه
 75. نظارت بر گزارش دهي بيماري آنفلوآنزا در پايگاه ديده ور شهرستاني
 76. ثبت روزانه موارد بيماري آنفلوآنزا گزارش شده از پايگاه ديده ور شهرستان
 77. انجام نمونه گيري هاي لازم در خصوص بيماري آنفلوآنزا
 78. برآورد و دريافت و توزيع واكسن آنفلوآنزا در سطح مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان و ..
 79. برآورد و دريافت داروهاي مورد نياز در درمان موارد بيماري مشكوك به آنفلوآنزا
 80. نظارت بر روند انجام برنامه گلوبال فاند
 81. انجام برنامه ماپينگ آپ در سطح شهرستان به صورت ساليانه
 82. پيگيري روند درمان بيماران مبتلا به بيماري مالاريا
 83. انجام غربالگري در خصوص بيماري سل، التور، مالاريا در سطح شهرستان
 84. نظارت بر روند درمان بيماران مبتلا به بيماريهاي واگير
 85. گزارش طغيانها  در خصوص بيماريهاي منتقله از آب و غذا
 86. دريافت و بررسي فرمهاي 105 ايمنسازي به صورت ماهيانه از خانه هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني و محاسبه پوشش ايمنسازي در سطح شهرستان
 87. نظارت بر روند بررسي خانوار و پيگيري درمان در افراد مبتلا به بيماريهاي واگير
 88. نظارت بر عملكرد پايگاه مشاوره بيماريهاي رفتاري شهرستان
 89. دريافت گزارش موارد مبتلا به بيماريهاي منتقله از خون(هپاتيت، ايدز و ..)
 90. نظارت بر پيگيري روند درمان بيماران مبتلا به بيماريهاي منتقله از راه خون
 91. ارجاع موارد مشكوك به بيماريهاي منتقله از راه خون به پايگاه مشاوره بيماريهاي رفتاري و
 92. آزمايشگاه جهت بررسي بيشتر
 93. نظارت بر بررسي اپيدميولوژيك موارد بيماريهاي  واگير در سطح شهرستان
 94. برآورد داروهاي مورد نياز جهت درمان بيماران مبتلا به بيماري سل
 95. هماهنگي با آزمايشگاه و مركز بهداشت استان جهت تاييد موارد مبتلا به بيماري سل
 96. ثبت اطلاعات در مورد بيماران مبتلا به بيماري سل در برنامه كشوري
 97. نظارت بر عملكرد كارشناس مبارزه با بيماريها در بازديد هفتگي از مطب پزشكان شهرستان و بيمارستان
 98. برآورد داروهاي مورد نياز در درمان بيماران مبتلا به سالك و مالاريا و تحويل به بيماران
 99. دريافت ماهيانه فرم بررسي بيماريهاي STD
 100. بررسي هر مورد عارضه واكسن گزارش شده و تكميل فرمهاي مورد نياز
 101. ثبت عوارض واكسن در برنامه پرتال معاونت سلامت وزارت بهداشت
 102. ارسال آمار عوارض واكسيناسيون به صورت ماهيانه به مركز بهداشت استان
 103. برگزاري كميته بررسي عوارض واكسيناسيون در سطح شهرستان
 104. نظارت بر روند انجام واكسيناسيون در مراكز بهداشت و درماني و خانه هاي بهداشت
 105. پاسخگويي و راهنمايي بهورزان، كاردان و كارشناس مبارزه با بيماريها در خصوص بيماريهاي واگير و ايمنسازي
 106. تهيه برنامه عملياتي براي كليه بيماريهاي واگير به صورت مجزا
 107. برگزاري جلسات اموزشي در خصوص بيماريهاي واگير جهت پزشكان مراكز بهداشت و درماني و مطب هاي خصوصي شهرستان
 108. تهيه جزوات آموزشي و ارسال به مطب پزشكان، بيمارستان و ...
 109. هماهنگي با پرستار كنترل عفونت بيمارستان در خصوص گزارشدهي موارد مبتلا به بيماريهاي واگير
 110. هماهنگي با آزمايشگاه بيمارستان و آزمايشگاه هاي خصوصي در خصوص گزارش موارد مبتلا به بيماريهاي واگير
 111. هماهنگي با اداره آموزش و پرورش در خصوص انجام واكسيناسيون و همچنين معاينات دانش آموزي از نظر بيماري پديكلوزيس
 112. ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص طغيان بيماريها در سطح شهرستان به مركز بهداشت استان
 113. ارسال گزارش اقدامات انجام شده در خصوص اقدامات اموزشي در سطح شهرستان در مورد بيماريهاي واگير به مركز بهداشت استان
 114. برگزاري جلسات آموزشي در خصوص بيماريهاي واگير جهت رابطين بهداشتي و بهورزان
 115.  
 116. غير واگير:
 117. تهيه تراكت و پلاكارد و نصب آن بر طبق تقويم بهداشتي
 118. آموزش چهره به چهره و گروهي بيماران در مراكز تابعه
 119. جمع آوري و تنظيم فرمهاي آماري بيماريهاي غير واگير از كليه مراكز شهري و روستايي و ارسال به معاونت بهداشتي بصورت ماهانه
 120. آموزش مستمر نيروها
 121. هماهنگي با اداره پست جهت ارسال نمونه هاي هيپوتيروئيدي به آزمايشگاه رفرانس
 122. نظارت بر اجراي طرح بازديد منازل در خصوص پيشگيري از حوادث خانگي هر شش ماه يكبار و جمع بندي آمار
 123. جمع آوري و ثبت رايانه اي آمار سوانح و حوادث از بيمارستانهاي تحت پوشش . و ارسال ديسكت آن بصورت شش ماهه به معاونت
 124. جمع آوري آمار مصدومين  چهارشنبه آخر سال  از بيمارستانها و ارسال به معاونت
 125. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي در مناسبت هاي خاص
 126. تشكيل جلسات هماهنگي با حضور تيم مشاوره تالاسمي
 127. نظارت بر اجراي برنامه پيشگيري از بتا تالاسمي ماژور
 128. پيگيري زوجين ناقل تالاسمي جهت انجام به موقع مشاوره تنظيم خانواده . ارجاع به آزمايشگاه مراكز پيش از تولد(PND)
 129. نظارت بر آزمايش هاي پيش از ازدواج زوجين جوان جهت غربالگري زوج هاي مشكوك به تالاسمي مينور
 130. بازديد از كليه مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و نظارت بر عملكرد آنها
 131. جمع آوري و ثبت آمار سرطانها از مراكز پاتولوژي منطقه
 132. نظارت بر برنامه ديابت طبق دستورالعمل كشوري
 133. نظارت بر اجراي طرح غربالگري هيپوتيروئيدي نوزادان
 134. نظارت بر اجراي طرح غربالگري فنيل كتونوري نوزادان
 135. نظارت و برنامه ريزي جهت اجراي طرحههاي غربالگري كشوري،استاني و شهرستاني بيماريهاي غير واگير
 136. تهيه و ارسال آمارهاي ماهيانه،سه ماهه،شش ماهه و ساليانه بيماريهاي غير واگير
 137. تشكيل كميته هاي درون و برو ن بخشي بيماريهاي غير واگير
 138. نظارت بر كيلينيك ديابت
 139. نظارت بر مركز غربالگري تالاسمي
 140. نظارت بر غربالگري زنان باردار در خصوص ديابت
 141. ورود اطلاعات بيماريهاي غير واگير در پروتال وزارت بهداشت
 142. نظارت بر اجراي برنامه فشار خون
 143. برنامه ريزي ونظارت بر اجراي برنامه هموفيلي
 144. برنامه ريزي،نظارت واجراي طرح هاي بررسي عوامل خطر بيماري هاي غير واگير
شهريار فروغي كارشناس مسئول واحد مبارزه با بيماريها شبكه بهداشت
1396/05/04
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal