بيمارستان حضرت زينب (س) بابلسر
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۲ فروردين
br ENGLISH
گروه احيا
برنامه كاري گروه CPR بيمارستان

ايام

هفته

تاريخ

صبح

عصر

شب

سرپرست گروه CPR : پزشك كشيك

A+B

C

D

A+B

C

D

A+B

C

D

هماهنگ كننده گروه : سوپروايزر كشيك

شنبه

1/ 1 /94

نعمتي

تات

حريري

فريدون

هاشمي نيا

عباس زاده

زرگري

طالبي

حبيبي زاده

A : Air Way

مسئول باز نگهداشتن راه هوايي با لارنگوسكوپ و گذاشتن لوله تراشه

B : Breathing

پس از باز شدن راه هوايي تنفس بيمار كنترل شده و در صورت عدم تنفس توسط آمبوبگ، تنفس مصنوعي به بيمار داده مي شود.                                                                                         (ساكشن كردن و اكسيژن رساني )

 

C : Circulation

 

در صورت عدم داشتن نبض ماساژ قلبي را شروع مي كند و آماده كردن دستگاه شوك ودادن شوك

D : Dry

گرفتن رگ و تنظيم سرم، آماده كردن دارو و دادن آن مي باشد.

كد 70،130،99

بيمارستان حضرت زينب (س) بابلسر فروردين 94 

يكشنبه

2/ 1 /94

حبيبي

عليزاده

حريري

حبيبي

حسين زاده

حاجي زاده

فريدون

تات

عباس زاده

دو شنبه

3/ 1 /94

داداشي

خ-حسين زاده

نيكومنش

داداشي

حسين زاده

حبيبي زاده

نعمتي

كاظميان

حريري

سه شنبه

4/ 1 /94

حبيبي

هاشمي نيا

حبيبي زاده

حبيبي

طالبي

مهدويان

زرگري

تات

حاجي زاده

چهارشنبه

5/ 1 /94

فريدون

كاظميان

عباس زاده

نعمتي

حسين زاده

اكبرنژاد

حبيبي

شريفايي

حريري

پنج شنبه

6/ 1 /94

فريدون

طالبي

حبيبي زاده

زرگري

تات

عباس زاده

داداشي

كاظميان

اكبرنژاد

جمعه

7/ 1 /94

نعمتي

شريفايي

حاجي زاده

نعمتي

هاشمي نيا

حريري

فريدون

طالبي

عباس زاده

شنبه

8/ 1 /94

حبيبي

حسين زاده

نيكومنش

زرگري

كاظميان

اكبرنژاد

داداشي

تات

حريري

يكشنبه

9/ 1 /94

فريدون

عليزاده

نيكومنش

زرگري

حسين زاده

عباس زاده

نعمتي

كاظميان

حاجي زاده

دو شنبه

10/ 1 /94

حبيبي

تات

نيكومنش

حبيبي

حسين زاده

عباس زاده

داداشي

شريفايي

اكبرنژاد

سه شنبه

11/ 1 /94

نعمتي

حسين زاده

عباس زاده

فريدون

كاظميان

عباس زاده

زرگري

تات

حاجي زاده

چهارشنبه

12/ 1 /94

نعمتي

خ-حسين زاده

اكبرنژاد

نعمتي

خ-حسين زاده

اكبرنژاد

حبيبي

حسين زاده

عباس زاده

پنج شنبه

13/ 1 /94

داداشي

نظري

اكبرنژاد

داداشي

نظري

اكبرنژاد

فريدون

شريفايي

حبيبي زاده

جمعه

14/ 1 /94

نعمتي

كاظميان

حاجي زاده

نعمتي

هاشمي نيا

اكبرنژاد

حبيبي

طالبي

حريري

شنبه

15/ 1 /94

داداشي

عليزاده

نيكومنش

داداشي

كاظميان

عباس زاده

زرگري

تات

اكبرنژاد

يكشنبه

16/ 1 /94

حبيبي

عليزاده

عباس زاده

حبيبي

حسين زاده

حريري

داداشي

كاظميان

حبيبي زاده

دو شنبه

17/ 1 /94

فريدون

حسين زاده

نيكومنش

زرگري

تات

حريري

نعمتي

طالبي

حاجي زاده

سه شنبه

18/ 1/94

فريدون

عليزاده

نيكومنش

داداشي

حسين زاده

اكبرنژاد

زرگري

تات

حريري

چهارشنبه

19/ 1 /94

فريدون

حسين زاده

حاجي زاده

نعمتي

هاشمي نيا

اكبرنژاد

حبيبي

كاظميان

حبيبي زاده

پنج شنبه

20/ 1 /94

زرگري

طالبي

حاجي زاده

داداشي

تات

مهدويان

نعمتي

حسين زاده

اكبرنژاد

جمعه

21/ 1 /94

داداشي

هاشمي نيا

حريري

داداشي

نظري

حبيبي زاده

فريدون

تات

حاجي زاده

شنبه

22/ 1 /94

حبيبي

حسين زاده

نيكومنش

زرگري

كاظميان

حبيبي زاده

نعمتي

طالبي

اكبرنژاد

يكشنبه

23/ 1 /94

حبيبي

عليزاده

نيكومنش

حبيبي

حسين زاده

حريري

زرگري

كاظميان

عباس زاده

دو شنبه

24/ 1 /94

فريدون

حسين زاده

نيكومنش

نعمتي

تات

حبيبي زاده

داداشي

طالبي

حاجي زاده

سه شنبه

25/ 1 /94

حبيبي

عليزاده

عباس زاده

فريدون

حسين زاده

اكبرنژاد

نعمتي

نظري

حبيبي زاده

چهارشنبه

26/ 1 /94

زرگري

حسين زاده

حاجي زاده

فريدون

طالبي

حريري

حبيبي

كاظميان

عباس زاده

پنج شنبه

27/ 1/94

نعمتي

حسين زاده

حاجي زاده

نعمتي

تات

اكبرنژاد

داداشي

شريفايي

حريري

جمعه

28/ 1 /94

فريدون

نظري

عباس زاده

زرگري

حسين زاده

حبيبي زاده

نعمتي

كاظميان

اكبرنژاد

شنبه

29/ 1/94

حبيبي

عليزاده

حاجي زاده

حبيبي

حسين زاده

حبيبي زاده

فريدون

طالبي

عباس زاده

يكشنبه

30/ 1 /94

حبيبي

عليزاده

حاجي زاده

زرگري

كاظميان

حريري

داداشي

تات

حبيبي زاده

دو شنبه

31/ 1 /94

فريدون

حسين زاده

حاجي زاده

نعمتي

شريفايي

حريري

زرگري

طالبي

اكبرنژاد

 

 
1394/07/07
Powered by DorsaPortal