مركز تحقيقات مقاومتهاي ميكروبي
۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
br ENGLISH
ليست طرح هاي مصوب


طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي درسال97 
 
 
 1- بررسي باليني و آزمايشگاهي بيماران مبتلا به  اندوكارديت عفوني در بيمارستان فاطمه زهرا (س) ساري طي سال هاي 96-94.
مجري طرح : دكتر عليرضا داودي - نوع طرح پايان نامه پزشكي عمومي 
 
2- مقايسه حساسيت و اختصاصيت تست ELISA با MAT در تشخيص لپتوسپيروز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان آموزشي رازي قائمشهر
مجري طرح : دكتر احمد عليخاني - نوع طرح : پايان نامه دستياري
 
3- اندازه گيري سطح سرمي سلنيوم در بيماران مبتلا به وارت پوستي و مقايسه با گروه كنترل سالم در مراجعين به بيمارستان اموزشي درماني بوعلي سينا ساري  و بيمارستان رازي قائمشهر در سال 96
مجري طرح: دكتر ارمغان كاظمي نژاد- نوع طرح پايان نامه پزشكي عمومي
 
4-بررسي علايم باليني و شاخص هاي پيش آگهي­كننده در بيماران مراجعه كننده با مسموميت فسفيد روي
مجري طرح: دكتر سيد خسرو قاسمپوري - نوع طرح پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
5-شيوع تظاهرات پوستي در بيماران مبتلا به لپتوسپيروز  بستري در بيمارستان رازي قائمشهر از سال 92 تا97 
مجري طرح: دكتر ارمغان كاظمي نژاد - نوع طرح پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
6-شيوع آلودگي به وبروس هاي  هپاتيت B, C و HIV  و ميزان مصونيت در برابر هپاتيت B در بيماران تالاسمي استان مازندران طي سالهاي 90 -95.
مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي - نوع طرح پايان نامه دوره پزشكي عمومي 
 
7- بررسي موارد HAV-Ab مثبت و منفي زائران كربلاي معلي استان مازندران در سفر اربعين سال 97.
مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي- نوع طرح: پايان نامه دوره پزشكي عمومي.
 
8-تعيين شيوع هپاتيت B و C و HIV  در بيماراني كه تحت  جراحي CABG در بيمارستان فاطمه الزهرا شهرستان ساري از فروردين سال 96 تا خرداد سال 97 قرار گرفته اند
 مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي-نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي.
 
 9-بررسي ميزان شيوع استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين نمونه نازال افراد جامعه مراجعه كننده به آزمايشگاه. 
 مجري طرح: دكتر احمد عليخاني - نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي.
 
10-بررسي وضعيت ايمني نسبت به ويروس هپاتيت B در پرستاران بيمارستان فاطمه زهرا شهر ساري در سال 97.
مجري طرح: دكتر احمد عليخاني- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي.
 
11- بررسي سطح بيوماركر هاي IL-6، IL-8،IL-10 ،TNF-α  در بيماران مبتلا به لپتوسپيروز در بيمارستان رازي قائمشهر در 6 ماهه اول سال 1397.
 مجري طرح: دكتر احمد عليخاني- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي.
 
12-بررسي ميزان شيوع و شدت لپتوسپيروز در گروه هاي خوني مختلف در بيمارستان رازي قائمشهر. 
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي-نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي. 
 
13- بررسي كلينيكال اپيدميولوژي بيماران بستري با تشخيص مننژيت كريپتوكوكي در مركز آموزشي درماني رازي قائم شهر  از سال 1396-1390
مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي

14- بررسي ميزان و نوع تجويز آنتي بيوتيك در بيماران سرپايي مراجعه شده به اورژانس مركز آموزشي درماني رازي قائم شهر

مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي
 
15-ارزيابي حساسيت هاي دارويي گونه هاي ترايكوسپورون،رودوتورولا و ژئوتريكم جدا شده از نمونه هاي كلينيكي و محيطي در  ايران در سال 97-1396.
مجري طرح: دكتر حميد بدلي - پايان نامه دوره كارشناسي ارشد قارچ شناسي پزشكي 
 
16-  بررسي نقش قضاوت باليني در تشخيص سل ريوي در بيماران بستري در مركز رازي قائمشهر طي سالهاي 1392 تا 1396.
مجري دكتر فرهنگ بابامحمودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
17-  بررسي ميزان نگرش و آگاهي پرستاران بيمارستان هاي آموزشي شهر ساري در مورد تب كريمه كنگو .
مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
18-  يافته هاي عكس قفسه سينه و سي تي اسكن ريه در بيماران مبتلا به لپتوسپيروز با يا بدون تظاهرات ريوي در بيمارستان آموزشي رازي قائمشهر 
مجري طرح: دكتر احمد عليخاني _ پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
19-  بررسى ارتباط بين گروه هاي خوني و توبركلوزيس در بيماران مراجعه كننده به مراكز بهداشتي و درماني شهرستان ساري. 
 مجري طرح: دكتر لطف الله داودي _ پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
20-  تبيين بيماري سل ريوي در طب ايراني وتعيين اثربخشي فرآورده ميوه عناب برپيشگيري از اختلال آنزيم هاي كبد...
مجري طرح: دكترآسيه جوكار _ پايان نامه دوره دكتري تخصصي
 
21-  بررسي علايم باليني و ساير فاكتورهاي مرتبط در بيماران مراجعه كننده با مسموميت داروهاي ضد تشنج به بيمارستان هاي امام خميني ساري و رازي قائم شهر از سال 1392 الي 1396 
مجري طرح: دكتر سيده معصومه پاشايي _ پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
22-  بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي و ارتباط آن با خودكارآمدي در بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به مركز ديابت شهرستان قائمشهر در سال 1397.
 مجري طرح: دكتر مهشيد احمدي - پايان نامه دوره دكتري تخصصي
 
23- بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت A در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 98-1397
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
24-  بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت A درسربازان پادگان هاي ساري در سال 1398.
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
25-  بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت A در دانش آموزان مقطع دبيرستان شهرستان ساري در سال 1398.
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
26-  بررسي تغييرات آنزيمي تيروئيد در بيماران مبتلا به ملاسما در مقايسه با گروه كنترل مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائمشهر و بوعلي سينا ساري.
مجري طرح: دكتر ارمغان كاظمي نژاد پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
27-  بررسي سندروم متابوليك در بيماران مبتلا به زونا مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائمشهر در طي سالهاي 96-1392
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي به عنوان پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
28-  بررسي باليني و اپيدميولوژيك و آزمايشگاهي CCHF در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي قائمشهر و بيمارستان امام ساري در سالهاي 97-1393
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي - پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
29-  بررسي سرواپيدميولوژي كيست هيداتيك در جمعيت روستايي قائمشهر در سال 1397.
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي _ پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
30-  بررسي ميزان شيوع هپاتيتB مخفي در اهداكنندگان خون در مراكز انتقال خون ساري سال 1397.
مجري طرح: دكتر لطف الله داودي _ پايان نامه دوره پزشكي عمومي
 
 
طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 96

    1-       بررسي ارتباط سطح ويتامين D در بيماران مبتلا به Wart

                 مجري طرح : دكتر ارمغان كاظمي­- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 

 

 2-       بررسي باليني و ازمايشگاهي موارد پلورال افيوژن سلي در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي قائمشهر طي سالهاي 90تا94.

                 مجري طرح : دكتر رويا قاسميان- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 

 

 3-       بررسي عفونت ادراري در بيماران جراحي قلب (CABG) در مركز جراحي قلب بيمارستان فاطمه الزهرا (س) در سال 94-95.

                 مجري طرح : دكتر عليرضا داودي- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 

 

 4-       بررسي اثر شامپوهاي حاوي ساليسيليك اسيد بر روي شپش سر.  

                  مجري طرح: دكتر ارمغان كاظمي- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 

 
5-  بررسي اپيدميولوژيك و ميكروبيولوژيك پنوموني مرتبط با ونتيلاتور در بيماران جراحي قلب باز بستري در بخشهاي مراقبت ويژه بيمارستان فاطمه زهرا (س) ساري در سال 95-1394.

         مجري طرح: دكتر عليرضا داودي- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
6- شناسايي سريع  موتاسيون ايجاد شده در ژن ERG11 در كانديداهاي مقاوم به فلوكونازول  با استفاده از تكنيك تكثير دايره اي چرخان (RCA)  
             مجري طرح : دكتر حميد بدلي 
 
7- بررسي تطبيقي مشاهدات باليني و نتايج آزمايشگاهي بيماران مسمومين با سرب ارجاع داده شده به بيمارستان رازي قائمشهر.
            مجري طرح: دكتر خسرو قاسمپوري  
 
8- بررسي شيوع ديابت نوع دو در بيماران مبتلا به هپاتيت هاي مزمن B و C مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر در طي سال هاي 95-91 .
            مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي
 
9-  تعيين فراواني نوع و گونه هاي باكتريهاي پاتوژن به دست آمده از پوسيدگي هاي دنداني در بيماران مراجعه كننده به بخش ترميمي.
            مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي
 
10- تاثير مصرف مولتي ويتامين- مينرال برروي وارت پوستي دربيمارستان هاي آموزشي ساري(بوعلي سينا) و قائمشهر (رازي) .
            مجري طرح: دكتر ارمغان كاظمي نژاد- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 
11- بررسي موارد اريتم مولتي فرم و سندرم استيون جانسون بستري شده در بيمارستان رازي طي سال هاي 90تا95.
            مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي
 
12- بررسي تاثير استفاده از موپيروسين داخل بيني در پيشگيري از عفونت بعد از عمل جراحي قلب باز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فوق تخصصي قلب فاطمه الزهرا (س) طي سال هاي 1393-       1395 در مقايسه با سال هاي 1390-1392.
            مجري طرح: دكتر شهريار عاليان- نوع طرح: پايان نامه دستياري
 
13-   بررسي سير باليني ، اپيدميولوژيك و عوامل ايجاد كننده اسپونديليت عفوني در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائمشهر و امام خميني ساري از سال 92 تا نيمه اول 96. 
            مجري طرح: دكتر رويا قاسميان- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 
14-  بررسي كانورشن تست پوستي توبركولين در پرسنل بيمارستان رازي قائم شهر در سال 1396 
           مجري طرح : دكتر فرهنگ بابامحمودي- نوع طرح : پايان نامه پزشكي عمومي 
 
15- بررسي تشخيص نهايي بيماران بستري شده با تشخيص اوليه هپاتيت حاد ويروسي در بيمارستان رازي قائمشهر در سالهال 92 تا 96 
         مجري طرح : دكتر شهريار عاليان- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي
 
16- مقايسه  كيفيت زندگي در مبتلايان زگيل مقعدي-تناسلي با گروه شاهد
      مجري طرح : دكتر ارمغان كاظمي نژاد- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
     
17-بررسى رابطه الگوي درگيري ريوي در CT اسكن بيماران سلي با ميزان مثبت شدن اسمير خلط در سال 90-95 
     مجري طرح : دكتر نرگس نجفي- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي
 
18-بررسي شيوع انواع تظاهرات پوستي در بيماران مبتلا به  HIV مراجعه كننده به بيمارستان رازي و مراكز بهداشتي و درماني ساري ( مولتي سنتر) از مرداد 96 الي مرداد 97
    مجري طرح : دكتر سيد ناصر عمادي چاشمي- نوع طرح : پايان نامه پزشكي عمومي 

. شيوع آلودگي به ويروس هاي  هپاتيت B, C و HIV  و ميزان مصونيت در برابر هپاتيت B در بيماران هموفيلي استان مازندران  طي سالهاي 90 -95.

مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي-  نوع طرح: پايان نامه دوره  پزشكي عمومي

20. اثرات تركيبي ميكافانژين و آنيديلوفانژين با  وريكونازول، فلوكونازول و امفوتريسين ب بر عليه ايزوله هاي باليني كمپلكس كانديدا پاراپسيلوزيس (كانديدا پاراپسيلوزيس ، كانديدا اُرتوپسيلوزيس و كانديدا متاپسيلوزيس) .

مجري طرح: دكتر حميد بدلي- نوع طرح: پايان نامه دوره  پزشكي عمومي

21. ارتباط بين مثبت بودن سواب حلق از نظر ويروسهاي تنفسي با بيماري تنفسي در بيماران با و بدون پنوموني: يك مطالعه چند مركزي درسال 1396-1397. 

مجري طرح : دكتر احمد عليخاني - نوع طرح: پايان نامه دوره  پزشكي عمومي

22. بررسي سويه هاي مقاوم سل و موتاسيون ژني در مبتلايان به سل ريوي و خارج ريوي بستري در مركز اموزشي درماني رازي قايمشهر بروش PCR در سالهاي  1396 تا 1398.

مجري طرح : دكتر احمد عليخاني

23. بررسي علايم باليني و مشخصات دموگرافيك و عوامل موثر در مسموميت هاي ناشي از قرص برنج بيماران مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) ساري و بيمارستان رازي قائمشهر در بين سالهاي 1391 تا 1396.

مجري طرح: دكتر سيد خسرو قاسمپوري - نوع طرح: پايان نامه دوره  پزشكي عمومي

24. اندازه گيري سطح سرمي روي در بيماران مبتلا به زگيل پوستي و مخاطي و مقايسه آن با گروه شاهد سالم .

مجري طرح: دكتر ارمغان كاظمي نژاد - نوع طرح: پايان نامه دوره  پزشكي عمومي 
 
 
 
 
 

      

 
طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 95
 
 

1-     بررسي يافته­ هاي اپيدميولوژيك و بيماري­هاي زمينه­ اي بيماران فوت شده ناشي از آنفولانزا در استان مازندران در سال 1394­ .

            مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي 
 

2-     بررسي تاثير استفاده از ديوسمين پس از هموروئيدكتومي بر بازده عمل در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري.

           مجري طرح: دكتر مينا الوندي پور- نوع طرح: پايان نامه دستياري جراحي عمومي
 

3-     تاثير تزريق داخل اسفنكتري بوتاكس حين عمل هموروئيدكتومي بر پيامدهاي باليني دو سوي كور پس از عمل در بيماران مبتلا به هموروئيد مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني (ره) ساري از ابتداي تير ماه 1394 تا انتهاي دي ماه 1394.

           مجري طرح: دكتر مينا الوندي پور- نوع طرح: پايان نامه دستياري جراحي عمومي 
 

4-     بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك، باليني و پاراكلينيك اطفال مبتلا به بروسلوزيس بستري شده در بيمارستان­هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران.

            مجري طرح: دكتر سالار بهزادنيا- نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 

5-     بررسي اپيدميولوژيك مسموميت در مراجعين بستري در بيمارستان آموزشي درماني رازي قائم شهر در سال 1393.

             مجري طرح: دكتر خسرو قاسم پوري 
 

6-      بررسي ميزان آگاهي و نگرش پرسنل بهداشتي-درماني بيمارستان رازي قائم شهر در خصوص بيماري آنفولانزا (H1N1) در سال 1394.

             مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي
     
      7-   بررسي ميزان آسيب كبدي در هپاتيت مزمن B و C با استفاده از اندكس APRI و FIB4 در مقايسه با فيبرواسكن.
             مجري طرح : دكتر نرگس نجفي  ـ نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 
       8- اپيدميولوژي و ميكروبيولوژي كانديدمي يا در ايران.
           مجري طرح : دكتر حميد بدلي 
 
       9-  تعيين اثر درماني ديفن سيپرون موضعي در درمان زگيل دست و پا ومقايسه آن با كرايوتراپي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان
            بوعلي سينا در سال  1395.
               مجري طرح : دكتر قاسم رحمت پور ـ  نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي 
 
          10- بررسي بيان  ژن هاي دخيل در ايمني ذاتي در ماكروفاژ هاي آلوده به سل ريوي مايكوباكتريوم (MTB) در محيط كشت .
               مجري طرح : دكتر محمد رضا مهدوي (مجري اول) و دكتر فرهنگ بابا محمودي (مجري دوم ) 
 
          11- نقش عوامل زمينه اي و ريسك فاكتورهاي بروز عوارض آنفلوانزا در بيماران بستري شده در استان مازندران (بيمارستان رازي قائمشهر در
              پاييز وزمستان 1394).
                 مجري طرح: دكتر نرگس نجفي- نوع طرح: پايان نامه دستياري 
 
      
 
 
                                               طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 94

 

 

   1-     بررسي مورتاليتي و موربيديتي بيماران بستري شده به علت مصرف قرص برنج در سال 1392 در بيمارستان رازي قائمشهر

     مجري: دكتر حسين منتظر. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

   2-     بررسي ارزش پيشگويي كننده بيوماركر آنژيوپويتين2 در تشخيص عوارض بيماري لپتوسپيروز در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائمشهر از ابتداي سال 94 تا پايان شهريور 95

     مجري: دكتر عليرضا داودي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

   3-     بررسي مقايسه اي مراقبت هاي انجام شده بر كيفيت زندگي عمومي و اختصاصي گروهي از بيماران HIV مثبت در استان مازندران  

     مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

   4-     بررسي اثر داروي ايزوترينوئين و داكسي سايكلين خوراكي بر فلور طبيعي بيني و حلق در بيماران مبتلا به آكنه ولگاريس و مقايسه آن با گروه شاهد مراجعه كننده به درمانگاه پوست  بيمارستان بوعلي سينا شهر ساري در سال 93-94

           مجري: دكتر قاسم رحمت پور. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
   5- بررسي سطح آگاهي و دانش پزشكان و پرستاران بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مورد تب كريمه كنگو.

       مجري طرح: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
   6- مقايسه سرانجام سل ريوي كاويتاري و غير كاويتاري بعد از درمان استاندارد 6 ماهه ضد سل، بررسي پنج ساله (1393-1389).

      مجري طرح: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح: پايان نامه دستياري

  7- بررسي فراواني گونه ها و سرووارهاي لپتوسپيرا جدا شده از نمونه هاي بيماران مبتلا به لپتوسپيروز بستري در بيمارستان رازي قائمشهر
         طي سال هاي  1394 الي 1395.

        مجري طرح: دكتر نرگس نجفي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

  8- بررسي عوارض هماتولوژيك آنفولانزاي H1N1 2009 در بيماران مبتلا به آنفولانزاي بستري شده در بيمارستان رازي قائم شهر و
         امام خميني ساري، زمستان 1394.

         مجري طرح: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 93

 

1.     بررسي جامع يافته​هاي كلينيكي و پاراكلينيكي بيماران مبتلا به سل در مركز آموزشي درماني رازي قائمشهر و مقايسه آن با انواع بيماري هاي زمينه اي در سال 1393-1394

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه  دستياري

2.     بررسي شيوع تظاهرات خارج كبدي در بيماران مبتلا به عفونت ويروس هپاتيت B و C مراجعه كننده به بيمارستان رازي قايمشهر در سال 94-1393

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح:  پايان نامه پزشكي عمومي

3.     بررسي شيوع  باكتري ليستريا مونوسيتوژنز از نمو نه هاي واژينال زنان بروش كشت و  PCR در بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1393

مجري: دكتر محمد آهنجان. نوع طرح:  پايان نامه پزشكي عمومي

4.     بررسي انواع هيستوپاتولوژيك درماتوفيبروما ((Benin Fibrous Histiocytoma) در بيماران مراجعه كننده به درمانگاه پوست بيمارستان بوعلي سينا ساري بين سال هاي 1386 تا 1393

مجري: دكتر قاسم رحمت پور. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

5.     بررسي مقايسه اي اثر درماني مالاتيون 5/0% با كرم پرمترين 5% روي شپش سر كودكان 2 تا 17 سال

مجري: دكتر قاسم رحمت پور. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

6.     بررسي سرواپيدميولوژي Q Fever در بيماران با علائم شبه بروسلوز و پنوموني آتيپيك مراجعه كننده به بيمارستان رازي قائم شهر در سال 1393

مجري: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح: پايان نامه دستياري

7.     ارزيابي حساسيت دارويي 5 داروي ضد قارچي عليه گونه هاي آسپرژيلوس جدا شده از نمونه هاي باليني و محيطي

    مجري: دكتر حميد بدلي. نوع طرح: پايان نامه كارشناسي ارشد

8.     بررسي باليني و آزمايشگاهي كيست هيداتيك در بيماران بستري شده در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي از سال 83-93

مجري: دكتر شيرزاد غلامي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

9. بررسي ارتباط ميان پلي مرفيسم هاي ژن NAT2 و بروز سميت كبدي ناشي از مصرف دارو در بيماران مبتلا به سل استان مازندران : يك مطالعه آينده نگر

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي-دكتر نعمت الله آهنگر. نوع طرح:  پايان نامه دستياري

10. بررسي اپيدميولوژيك وپيامدهاي باليني بيماران با عفونت پاي ديابتي بستري در بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي و درماني رازي قائمشهر و امام خميني ساري در سال 93-92

مجري: دكتر احمد عليخاني. نوع طرح: پايان نامه دستياري

11. خصوصيات باليني، آزمايشگاهي و سرانجام بيماران مبتلا به آنتراكس بستري شده در بيمارستان رازي قائمشهراز سال هاي 1383 تا 1392

مجري: دكتر نرگس نجفي

12. بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك ، باليني و پاراكلينيك بيماران مبتلا به بروسلوزيس در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي قائمشهر

 مجري: دكتر نرگس نجفي. نوع طرح:  پايان نامه پزشكي عمومي

13. A randomized double blind placebo-controlled trial: comparison of azithromycin with doxycycline prophylaxis against leptospirosis in human in an endemic area

مجري: دكتر احمد عليخاني. نوع طرح:  پايان نامه دستياري

 

 

 

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 92

1-     بررسي خصوصيات باليني و آزمايشگاهي بيماري هاي عفوني در بيماران سالمند بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي قائمشهر بين سالهاي  1389تا 1391  مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

2-     بررسي خصوصيات باليني و آزمايشكاهي بيماران بستري شده با تشخيص ايدز در بيمارستان رازي قائمشهر از 1385 تا 1392

 

 مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 

3-     بررسي فراواني انواع سروتيپ هاي موارد ويبريوكلرا جدا شده از نمونه مدفوع بيماران مبتلا به وبا در استان مازندران

 مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي- دكتر عليرضا داودي)

4-     بررسي علل باكتريايي عفونت هاي بيمارستاني و مقاومت آنتي بيوتيكي آنها در بيمارستان آموزشي امام سجاد(ع) رامسر در سال 91-92

مجري: دكتر محمد آهنجان

5-     بررسي شيوع و مقاومت آنتي بيوتيكي آسينتو باكتر جدا شده از بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه ICU)بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران به روش E-Testدر سال 1393-1392

مجري: دكتر رويا قاسميان. نوع طرح:  پايان نامه دستياري

6-     بررسي نقش بيوماركرهاي شيميايي CRP، پره كلسيتونين، و پنتراكسين در پيش بيني بروز عفونت در سكته مغزي ايسكميك در بيماران بستري شده در بيمارستان رازي قائمشهر و بوعلي سينا ساري در سال 92-93

مجري: دكتر نرگس نجفي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

 

7-     بررسي عوامل خطراحتمالي ايجاد عفونت پس از جراحي قلب بازدر بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه زهرا (س)شهرستان ساري در سال1392-1393

مجري: دكتر عليرضا داودي. نوع طرح: پايان نامه دستياري

8-     بررسي سطح آگاهي و نگرش پزشكان عمومي استان مازندران از مايع درماني خوراكي در اسهال حاد كودكان در تابستان

مجري: دكتر سالار بهزاد نيا

 

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات مقاومت هاي ميكروبي در سال 91

 

1-       بررسي خصوصيات اپيدميولوژيك ، باليني و پاراكلينيك انواع       عفونتهاي سيستم عصبي مركزي  در بيماران بستري شده در بخش عفوني بيمارستان رازي قائمشهر

مجري: دكتر فرهنگ بابامحمودي. نوع طرح: پايان نامه پزشكي عمومي

 
1397/12/22
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal