بيمارستان شهدا محمودآباد
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
br ENGLISH
داخلي
 برنامه درمانگاه تخصصي داخلي
 
پنج شنبه
 چهارشنبه سه شنبه
 دوشنبه يك شنبه
 شنبه
 دكتر حق پرست
8صبح
 دكتر رهبر
10 صبح


 دكتر حسينيان
10 صبح

 
 دكتر رهبر
10 صبح


دكتر رهبر
10 
 دكتر حق پرست
10 صبح
 
شماره ي پيامكي حراست دانشگاه علوم پزشكي ساري
 شماره پيامك رسيدگي به انتقادات و پيشنهادات
 شماره تلفن مستقيم درمانگاه
 09115007001 3000601888 011-44476182
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1398/10/22
Powered by DorsaPortal