مرکز تحقیقات قلب
۱۳۹۷ جمعه ۳۱ فروردين
br ENGLISH
انجام شده

مركز قلب مازندران

ليست طرحهاي پژوهشي

سال 1390

 

رديف

عنوان

رزيدنت / اينترن

استاد راهنما

1

Ischemic Proconditioning

دكتر فاطمه عبداللهيان

دكتر علي قائميان

2

بررسي همبستگي HbA1C غير طبيعي و عوارض و مرگ ومير يك ماهه STEMI

دكتر فاطمه ورشوچي

دكتر بابك باقري

3

ارزيابي تصويربرداري اكوكارديوگرافي داپلر بافتي (TDL) و سطح پلاسمايي ناتروپپتيدها در بيماران مبتلا به نارسايي قلبي پيشرفته در مركز قلب مازندران

دكتر فرزاد قاسمي

دكتر رزيتا جلاليان

4

بررسي ارتباط سطح سرمي هوموسيستئين، فيبرينوژن و ليپوپروتئين (a) با عوارض انفاركتوس ميوكارد در بيماران بستري شده در بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) در سال 1389

دكتر سيد محمد اميني

دكتر بابك باقري

5

بررسي نقش اسيد اوريك سرمي در مرگ و مير و عوارض بيماران انفاركتوس ميوكارد در بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساري در سال 1389

دكتر زهرا صالحي

دكتر كيوان يوسف نژاد


 

مركز قلب مازندران

ليست طرحهاي پژوهشي

سال 1391

 

رديف

عنوان

رزيدنت / اينترن

استاد راهنما

1

بررسي ارتباط سطح اسيد اوريك سرمي با شدت درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي در بيماران مبتلا به Chronic Stable Angina

دكتر زهرا اصفهاني

دكتر مريم نباتي

2

ارتباط بين اختلال عملكرد اندوتليال و شدت بيماري عروق كرونر، در بيماران بستري شده در مركز قلب مازندران

دكتر عليرضا ملك راه

دكتر علي قائميان

3

بررسي سطح سرمي N-Terminal Pro BNP در پيشگويي Left Ventricular Ejection Fraction در بيماران با نارسايي سيستول قلبي

دكتر مهدي نعمتي

دكتر صمد گلشني

4

بررسي ارتباط پلي مورفيسم VNTR گيرنده سلكتيني (PSGL1-VNTR)و بيماري عروق كرونر

دكتر احمد بابايي

دكتر وحيد مخبري دكتر عليرضا رفيعي

5

بررسي رابطه درمان ترومبوليتيك در سطح اريتروپويتين پلاسما در انفاركتوس حاد ميوكارد

دكتر كامليا اردوان

دكتر ويدا نثارحسيني

مركز قلب مازندران

ليست طرحهاي پژوهشي

سال 1392

 

رديف

عنوان

رزيدنت

استاد راهنما

1

بررسي تأثير انالاپريل در جلوگيري از كارديوميوپاتي ايجاد شده با آنتراسيكلين ها در بيماران كانسري تحت شيمي درماني

دكتر محسن فقيهي نيا

دكتر مريم نباتي

2

سطح سرمي LPA سرم و بررسي همبستگي آن با شدت تنگي عروق كرونر در بيماران آنژيوگرافي شده بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) ساري

دكتر هدي قاروي آهنگر

 

دكتر بابك باقري

 

3

بررسي اسيد آسكوربيك در جلوگيري از نفروپاتي ناشي از ماده حاجب در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري

دكتر نازنين حنفي

دكتر بابك باقري

4

ارزيابي فانكشن سيستولي و دياستولي بطن راست با اكوي، TDI و conventioal و BNP در بيماران Inf MI با و بدون انفاركتوس بطن راست

دكتر شيده نيكوهمت

دكتر مژده دبيريان

5

بررسي ارتباط بين ايندكس كاركرد ميوكارد و نارسايي قلب دياستوليك در بيماران داراي كسر تخليه نرمال بطن چپ

دكتر صفورا صالحي

دكتر مريم نباتي

6

بررسي ارتباط بين شدت هيپرتروفي بطن چپ و ديسفانكشن كلينيكال و ساب كلينيكال كاركرد سيستوليك بطن چپ در بيماران هايپرتنسيو

دكتر زهرا دهقان

دكتر مريم نباتي

7

بررسي ارتباط بين آلبومينوري با كاركرد سيستوليك و دياستوليك بطن چپ در ديابتيكها

دكتر بهاره كلانتري

دكتر مريم نباتي

8

بررسي تأثير كاروديلول در جلوگيري از كارديوميوپاتي ايجاد شده با آنتراسيكلين ها در بيماران كانسري تحت شيمي درماني

دكتر سعيده باغياري

دكتر مريم نباتي

9

ارزيابي رابطه مقاومت كلوپيدوگرل با پيامد بيماران و همچنين ارزيابي تأثير دو برابر كردن دوز دارو در موارد مقاوم در بيماران تحت آنژيوپلاستي در بيمارستان فاطمه زهرا(س) ساري93-92

دكتر حسين زارعي

دكتر بابك باقري

10

بررسي اثر آتورواستاتين با دوز بالا و دوز استاندارد در نتايج باليني بيماراني كه با آنژين صدري پايدار تحت آنژيوپلاستي قرار گرفته اند.

دكتر توحيد رحيمي

دكتر بابك باقري

11

بررسي رابطه پلي مورفيسم NFKB با بيماري كرونري

دكتر مرجان مسگريان

دكتر بابك باقري

12

بررسي تاثير Remote Ischemic Preconditioning  بر آسيب حاد كليوي ناشي از ماده حاجب

دكتر جواد حشمتيان

دكتر علي قائميان

13

بررسي نتايج جراحي دايسكشن آئورت تيپ A در بيماران بيمارستان فاطمه الزهرا از سال 1392-1389

دكتر غزال مخبري (اينترن)

دكتر وحيد مخبري

14

بررسي اسيد آسكوربيك در جلوگيري از نفروپاتي ناشي از ماده حاجب در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري

دكتر نازنين حنفي

دكتر بابك باقري

15

ارزيابي فانكشن سيستولي و دياستولي بطن راست با اكوي، TDI و conventional و BNP در بيماران Inf MI با و بدون انفاركتوس بطن راست

دكتر شيده نيكوهمت

دكتر مژده دبيريان

16

بررسي ارتباط بين ايندكس كاركرد ميوكارد و نارسايي قلب دياستوليك در بيماران داراي كسر تخليه نرمال بطن چپ

دكتر صفورا صالحي

دكتر مريم نباتي

17

بررسي رابطه پلي مورفيسم NFKB با بيماري كرونري

دكتر مرجان مسگريان

دكتر بابك باقري

18

ارزيابي رابطه مقاومت كلوپيدوگرل با پيامد بيماران و همچنين ارزيابي تأثير دو برابر كردن دوز دارو در موارد مقاوم در بيماران بستري تحت آنژيوپلاستي در بيمارستان فاطمه زهرا (س) 93-92

دكتر حسين زارعي امند

دكتر بابك باقري

دكتر ابراهيم صالحي فر

19

بررسي تأثير كاروديلول در جلوگيري از كارديوميوپاتي ايجاد شده با آنتراسيكلين ها در بيماران كانسري تحت شيمي درماني

دكتر سعيده باغياري

دكتر مريم نباتي

20

ارزيابي ساختمان و عملكرد بطن ها در كودكان و بالغين جوان مبتلا به بيماري سلول داسي شكل (SCD) با استفاده از اكوي Conventional و اكوي بافتي داپلر (TDE)

دكتر مرتضي نمازي

دكتر مژده دبيريان

21

بررسي اندكس هاي عملكرد دياستوليك در ورزشكاران سالم ايزومتريك و ايزوتونيك در مقايسه با افراد سالم غير ورزشكار

دكتر شوكت مشتاقيان

 

دكتر صمد گلشني

22

بررسي تأثير و عوارض 5فلورويوراسيل بر عملكرد سيستوليك و دياستوليك قلبي و رابطه آن با پپتيدناتريورتيك مغزي (BNP) در بيماران مبتلا به تومورهاي Solid مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري

دكتر محمد خواجوي

 

دكتر بابك باقري

دكتر قاسم جان بابايي

23

بررسي همراهي تظاهرات الكتروكارديوگرافي و شاخص هاي داپلر بافتي و اكوكارديوگرافيك در بيماران دچار بلوك شاخه چپ مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه زهرا (س) سال 91

دكتر سميرا اسلامي

 

دكتر رزيتا جلاليان

24

بررسي ارتباط سطح سرمي روي، مس، منگنز و آهن با شدت تنگي عروق كرونر در بيماران آنژيوگرافي شده مراجعه كننده به بيمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) ساري

دكتر نگين اكبري

 

دكتر بابك باقري

25

بررسي رابطه سطح سرمي پلاسمينوژن و آلفا2-آنتي پلاسمين با خطر انفاركتوس ميوكارد در زنان 40 تا 70 ساله

دكتر راژان پيران

 

دكتر وحيد مخبري

دكتر قاسم جان بابايي

 

 

 

 

 

مركز قلب مازندران

ليست طرحهاي پژوهشي

سال 1393

 

رديف

عنوان

رزيدنت

استاد راهنما

1

مقايسه رواسكولاريزاسيون با Optimal medical therapy روي علايم و بهبود عاقبت در بيماران داراي Significant CAD

دكتر احسان وزيريان

دكتر مريم نباتي

2

بررسي رابطه چربي اپيكارديال با آترواسكلروز كرونري

دكتر ناصر صفار

دكتر مريم نباتي

3

بررسي ارتباط غلظت سرمي اينترلوكين17 (IL-17) و اينترلوكين22 (IL-22) و بروز عوارض قلبي متعاقب استنت گذاري در عروق كرونر

دكتر وحيد حكاكيان

دكتر سيده بهاره ميرجاني

دكتر باقري

4

مقايسه اثر آتورواستاتين با دوز بالا و دوز استاندارد در نتايج باليني بيماراني كه با آنژين صدري پايدار تحت آنژيوپلاستي قرار گرفته اند

دكتر سيد مرتضي تقوي

دكتر بابك باقري

5

بررسي ارتباط شدت اختلال عملكرد دياستوليك بطن با بروز فيبريلاسيون دهليزي بعد از عمل جراحي پيوند عروق كرونر

دكتر كورش راسخ

دكتر رزيتا جلاليان

6

تأثير عمل جراحي باي پس عروق كرونر بر شدت نارسايي خفيف و متوسط دريچه ميترال ناشي از ايسكمي در بيماران با بيماري عروق كرونري

دكتر رضا جواهري

دكتر رزيتا جلاليان

7

بررسي تأثير محلول گلوكز+انسولين و پتاسيم در بيماران دچار انفاركتوس قلبي NSTEMI و سندرم كرونري حاد high risk (يك كارآزمايي باليني دو سوكور تصادفي كنترل شده با دارونما)

دكتر مرضيه عمادي

دكتر صمد گلشني

8

بررسي تأثير محلول گلوكز+انسولين و پتاسيم در بيماران دچار انفاركتوس قلبي NSTEMI و سندرم كرونري حاد high risk (يك كارآزمايي باليني دو سوكور تصادفي كنترل شده با دارونما)

دكتر مرضيه عمادي

دكتر صمد گلشني

9

بررسي پيش آگهي دو گروه از بيماران مبتلا به سندرم كرونري حاد با صعود قطعه ST و بدون صعود آن در ليد avr براساس شاخص هاي باليني و آنژيوگرافي

دكتر مائده ملاعلي پور (اينترن)

دكتر مريم نباتي

 

 

10

بررسي تأثير انالاپريل در جلوگيري از كارديوميوپاتي ايجاد شده با آنتراسيكلين ها در بيماران كانسري تحت شيمي درماني

دكتر محسن فقيهي نيا

دكتر مريم نباتي

11

سطح سرمي LPA سرم و بررسي همبستگي آن با شدت تنگي عروق كرونر در بيماران آنژيوگرافي شده بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) ساري

دكتر هدي قاروي آهنگر

 

دكتر بابك باقري

 

12

بررسي اسيد آسكوربيك در جلوگيري از نفروپاتي ناشي از ماده حاجب در بيماران تحت آنژيوگرافي كرونري

دكتر نازنين حنفي

دكتر بابك باقري

13

ارزيابي فانكشن سيستولي و دياستولي بطن راست با اكوي، TDI و conventioal و BNP در بيماران Inf MI با و بدون انفاركتوس بطن راست

دكتر شيده نيكوهمت

دكتر مژده دبيريان

14

بررسي ارتباط بين ايندكس كاركرد ميوكارد و نارسايي قلب دياستوليك در بيماران داراي كسر تخليه نرمال بطن چپ

دكتر صفورا صالحي

دكتر مريم نباتي

15

رابطه بين هموگلوبين A1C با شدن درگيري عروق كرونر در آنژيوگرافي بيماران غير ديابتي

دكتر بهزاد مرادي

دكتر دبيريان

16

بررسي ارتباط بين شدت هيپرتروفي بطن چپ و ديسفانكشن كلينيكال و ساب كلينيكال كاركرد سيستوليك بطن چپ در بيماران هايپرتنسيو

دكتر زهرا دهقان

دكتر مريم نباتي

17

بررسي ارتباط بين آلبومينوري با كاركرد سيستوليك و دياستوليك بطن چپ در ديابتيكها

دكتر بهاره كلانتري

دكتر مريم نباتي

18

بررسي تأثير كاروديلول در جلوگيري از كارديوميوپاتي ايجاد شده با آنتراسيكلين ها در بيماران كانسري تحت شيمي درماني

دكتر سعيده باغياري

دكتر مريم نباتي

19

ارزيابي رابطه مقاومت كلوپيدوگرل با پيامد بيماران و همچنين ارزيابي تأثير دو برابر كردن دوز دارو در موارد مقاوم در بيماران تحت آنژيوپلاستي در بيمارستان فاطمه زهرا(س) ساري93-92

دكتر حسين زارعي

دكتر بابك باقري

20

بررسي اثر آتورواستاتين با دوز بالا و دوز استاندارد در نتايج باليني بيماراني كه با آنژين صدري پايدار تحت آنژيوپلاستي قرار گرفته اند.

دكتر توحيد رحيمي

دكتر بابك باقري

21

بررسي رابطه پلي مورفيسم NFKB با بيماري كرونري

دكتر مرجان مسگريان

دكتر بابك باقري

22

بررسي تاثير Remote Ischemic Preconditioning  بر آسيب حاد كليوي ناشي از ماده حاجب

دكتر جواد حشمتيان

دكتر علي قائميان

23

بررسي نتايج جراحي دايسكشن آئورت تيپ A در بيماران بيمارستان فاطمه الزهرا از سال 1392-1389

دكتر غزال مخبري (اينترن)

دكتر وحيد مخبري

24

بررسي تأثير انالاپريل در جلوگيري از كارديوميوپاتي ايجاد شده با آنتراسيكلين ها در بيماران كانسري تحت شيمي درماني

دكتر محسن فقيهي نيا

دكتر مريم نباتي

25

سطح سرمي LPA سرم و بررسي همبستگي آن با شدت تنگي عروق كرونر در بيماران آنژيوگرافي شده بيمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) ساري

دكتر هدي قاروي آهنگر

 

دكتر بابك باقري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1394/08/13
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal