بيمارستان امام حسين (ع) نكا
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين
br ENGLISH
بهداشت محيط

معرفي واحد بهداشت محيط

بهداشت محيط بيمارستان (Environmental Health Hospital)

بيمارستان موسسه پزشكي است كه با استفاده از امكانات تشخيصي ،درماني ،بهداشتي و تحقيقي به منظور بهبودي بيماران سرپائي و بستري به وجودمي آيد و آسايش و ايمني بيماران و كاركنان خود را تامين مي نمايد.

بهداشت محيط يكي از واحدهاي بيمارستان بوده كه هدف و رسالت آن همگام با ساير واحدهاي درماني و پشتيباني در راستاي تحقق مأموريت بهداشتي درماني ايجاد بستر بهداشتي جهت انجام خدمات درماني بيمارستان بوده كه اقدامات درماني صورت گرفته در بيمارستان با رعايت نكات بهداشتي همواره به حصول بهترين نتيجه براي بيماران بيانجامد .

واحد بهداشت محيط بيمارستان امام حسين (ع) مستقر در طبقه دوم بيمارستان با بكارگيري يكنفر كارشناس بهداشت محيط در كليه ساعات اداري و درصورت نياز در غير ساعات اداري سعي در بهبود شرايط بهداشتي بيمارستان را با استفاده از شرايط و امكانات موجود داشته است.

شرح وظايف بهداشت محيط:

1. هماهنگي و اقدام در جهت تشكيل كميته بهداشت و كنترل عفونت بيمارستان و شركت فعال در آن و پيگيري مصوبه هاي مربوطه
2. تهيه و تدوين مطالب آموزشي و تشكيل جلسات آموزشي مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومي براي كاركنان رده هاي مختلف
3. نظارت و مداخله در عقد قراردادهاي خدماتي بيمارستان و مطالبه كارت معاينه پزشكي، كارت معاينه كارگري و گواهينامه آموزش بهداشت عمومي پرسنل مشمول قانون
4. وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان (شبكه عمومي و خصوصي) و تشكيل پرونده مربوط به آن
5. كنترل بهداشتي آب مصرفي از نظر كمي و كيفي و انجام آزمايشات دوره اي ميكروبي و شيميايي و كلرسنجي با استناد به دستورالعمل ها، استانداردها و شرايط موجود
6. نظارت، بررسي و كنترل بهداشتي بر كليه مراحل مختلف جمع آوري، نگهداري، تفكيك، انتقال، نگهداري موقت و دفع زباله هاي بيمارستاني و جلوگيري از فروش و بازيافت زباله بيمارستاني
7. نظارت و كنترل بهداشتي بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و در صورت معضل، ارائه پيشنهادهاي اجرايي مناسب
8. نمونه برداري پساب خروجي سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل هاي اعلام شده (در صورت وجود تصفيه خانه) به منظور بررسي كيفيت پالايش فاضلاب
9. كنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازي محيط، دفع بهداشتي زباله و در صورت نياز، استفاده اصولي از روش هاي شيميايي و نيز جلوگيري از فعاليت شركت هاي سم پاشي غير مجاز
10. نظارت و مداخله در تهيه و كاربرد مواد گندزدا و پاك كننده بيمارستان
11. اقدام لازم در زمينه تهيه البسه و ملزومات مورد نياز در سمپاشي و ضدعفوني (روپوش، كلاه، دستكش، ماسك، چكمه و...) و تدارك سموم و مواد گندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشي و ضدعفوني با هماهنگي مسئولين بيمارستان
12. بررسي وضعيت فني و بهداشتي سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان (گرمايش و سرمايش) و پيگيري در جهت رفع مشكلات احتمالي موجود
13. پيگيري و اقدام در زمينه مسائل بهداشتي و حفاظتي بخش پرتوهاي يونسازبا كمك مسئول فيزيك بهداشت
14. نظارت فني و بهداشتي مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :
(شرايط بهداشت محيطي آشپزخانه، وضعيت سردخانه، انبار نگهداري مواد غذايي، سرويس هاي بهداشتي، بهداشت فردي كاركنان، اتاق استراحت كاركنان، شستشو و ضدعفوني ظروف، شستشو و ضدعفوني سبزيجات خام مورد استفاده، وضعيت بهداشتي مواد غذايي آماده طبخ، وسايل و ظروف مورد استفاده و ...)
15. نظارت و هماهنگي لازم در زنجيره تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي با همكاري كارشناس تغذيه بمنظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا
16. نظارت و كنترل دائم بر امور مربوط به رختشويخانه و رعايت كليه نكات ايمني و بهداشتي از نظر تفكيك البسه عفوني از غيرعفوني در هنگام شستشو و استفاده از دستگاههاي شوينده اتوماتيك و مواد پاك كننده مناسب و ضدعفوني و اتوكشي البسه بخش عفوني و آلوده (توضيحات در كاربرد مواد ضدعفوني كننده بايستي دقت لازم در انتخاب نوع آن و ميزان مجاز بعمل آيد تا خرابي دستگاهها و البسه را سبب نشود.
17. ارتباط مستمر با معاونت هاي بهداشت و درمان در هماهنگ كردن فعاليت هاي اجرايي و دستورالعملها و اقدامات نظارتي در بيمارستان
18. ثبت و ضبط اقدامات و مكاتبات اداري و تشكيل بايگاني درست و منظم به نحوي كه روند فعاليت ها و پيگيري امور بدين طريق كاملا قابل دسترسي و مشهود باشد. (مستند سازي)
19. نظارت بر ايمني و مشاركت فعال در كاهش سوانح و صدمات داخل بيمارستان از جمله پوشش پنجره ها، وسايل اطفاي حريق و سيستم هاي هشداردهنده، مهار كپسول هاي طبي و ....
20. ارائه راهكارهاي بهسازي بعنوان اصولي ترين روش كنترل ناقلين
21. انجام امور محوله در شرايط خاص مانند كنترل همه گيري و نيز مقابله با بحران و بلايا
22. فرهنگ سازي و جلوگيري از استعمال دخانيات در فضاهاي بسته و عمومي بيمارستان
23. بطور كلي نظارت و كنترل لازم بهداشتي بر كليه بخش ها، همكاري و هماهنگي با مديران و مسئولين قسمتهاي مختلف در حيطه شغلي و وظايف سازماني تعيين شده

1394/10/21
Powered by DorsaPortal