مركز تحقيقات سلامت جنسی و باروری
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
br ENGLISH
تاريخچه
اين مركز طبق مجوز ذيل به استناد راي صادره در 253 جلسه شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، مورخ 1395/02/26 تاسيس و شروع به كار نمود.