بيمارستان امام حسين (ع) نكا
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
br ENGLISH
دورنما

بيانيه دورنما  بيمارستان امام حسين (ع) نكا (Vission)

ما برآنيم تا در راستاي برنامه 1404 نظام سلامت، خدمات تشخيصي، درماني و غير درماني را ارتقاء داده و به عنوان يكي از بيمارستان هاي برتر استان در زمينه برنامه هاي بهبود كيفيت ، تكريم ارباب رجوع، ايمني بيمار و كاركنان، خدمات اداري، مالي و پشتيباني باشيم

1397/07/29
Powered by DorsaPortal