بيمارستان امام حسين (ع) نكا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۲ آبان
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
هليكو باكتر پيلوري

باكتري و توصيه هاي تغذيه اي 
 

معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه يكي از شگفتي‌‌هاي بد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن انسان مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه باوجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آنكه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اراي محيطي اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي است اما جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار آن توسط يك غشاي موكوسي غليظ قليايي - با ضخامت حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اً 1 سانتي متر- د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برابر اين محيط اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي محافظت مي‌‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه اگر اين سد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ محافظتي به هر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ليلي از بين برود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مخاط معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر معرض مستقيم اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرار گرفته و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چار آسيب جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مي‌‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. زخم و التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر واقع نتيجه آسيب اين سد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فاعي مي‌باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

اگرچه زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ناشي از عوامل گوناگون از قبيل عوامل عصبي و رواني، شيميايي، مصرف الكل، مصرف طولاني مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت قرص آسپرين و تنباكو باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اما يكي از مهمترين د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لايل ايجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن عفونت ناشي از باكتري موسوم به هليكوباكترپيلوري مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 

اين باكتري مشكل‌ساز

هليكوباكترپيلوري يك باكتري گرم منفي است كه محل اصلي زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گي آن جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اين باكتري با مكانيسم‌‌هاي خاصي مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر محيط اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه بماند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه بوسيله همين مكانيسم‌‌ها به جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه آسيب مي‌رساند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اين باكتري مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هم از طريق طبيعي و هم از طريق سيستم ايمني و توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سيتوكين‌هاي خاص باعث ايجاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري بطور معمول مرتبط با شرايط ژئوگرافي و اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي-اجتماعي جامعه مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
 
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كشور ما شيوع اين عفونت حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 80 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ (د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بزرگسال) مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و حد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 15-10د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از اين افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چار زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و 1 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رصد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نهايتاً د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چار سرطان معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همي‌شوند.هليكوباكترپيلوري مهمترين عامل التهاب مزمن بافت توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه موكوس معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه، سرطان معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و التهاب آتروفيك معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه (التهاب مزمن با تخريب غشاي موكوسي و غد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌‌هاي اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ساز معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه) مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه التهاب آتروفيك معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ منجر به عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م ترشح اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و فاكتور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلي معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و از آنجا كه عناصر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و ظرفيتي از قبيل كلسيم و آهن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر محيط اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي بهتر جذب مي‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با كاهش ترشح اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جذب اين عناصر هم كاهش مي‌يابد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نيز فاكتور د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اخلي عاملي است كه براي جذب ويتامين B12 ضروري مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. كمبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آهن و ويتامين B12 هر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و مي‌توانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث كم‌خوني نهفته شوند. 
 
چه كساني د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر معرض خطر هستند‌‌‌‌؟‌‌‌‌‌‌‌

افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اراي سابقه فاميلي سرطان معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر خويشاوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رجه اول خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي كه التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 

 برخي از علائم عفونت به هليكوباكتر پيلوري شامل:

سوء هاضمه، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و سوزش سر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل، نفخ همراه با د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، حالت تهوع، سيري زود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس همراه با نفخ، د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ناحيه بالاي شكم كه يك ساعت يا بيشتر بعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از صرف غذا مشاهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مي‌‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

از آنجا كه اين باكتري از طريق مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فوعي - د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاني منتقل شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنابراين رعايت بهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي ضروري مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
 

د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان

عفونت هليكوباكترپيلوري بطور خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي قابل د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان نيست و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر صورت عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م پيگيري و طولاني شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن عفونت عوارض مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گسترش پيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تا جايي‌كه منجر به آسيب جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي به معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و نهايتاً سرطان شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. مهم‌ترين روش د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رماني د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ايران د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان 3 د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارويي به مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت تقريبا 2 هفته مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. اين رژيم شامل تجويز همزمان 3 آنتي‌بيوتيك به همراه يك د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اروي خنثي‌كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است. مصرف به موقع د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اروها و كامل كرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وره د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان براي ريشه‌كني اين باكتري ضروري مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
 
 

توصيه‌‌هاي غذايي

از آنجا كه ابتلابه عفونت هليكوباكترپيلوري بر اساس مد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت و شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ت عفونت مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ طيفي از علائم را از قبيل التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه تا زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه را شامل شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بنابراين توصيه‌‌ها و پرهيزهاي غذايي مشابه همه بيماران گوارش است:خوب جويد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن غذا، وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌هاي كم و مكرر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر طول روز وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مصرف وعد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه سنگين قبل از خواب مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علائم اين بيماران موثر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ميوه و سبزيجات تازه و مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غذايي حاوي سلنيوم از قبيل مغزها و خصوصا باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام هند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي، غذاهاي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ريايي، گوشت مرغ، گوشت گوسفند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و جگر براي سلامت معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه مفيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مي‌باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
 
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر گذشته افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مبتلا به زخم يا التهاب معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه از خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن غذاهاي اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي منع مي‌شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رحال حاضر خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن غذاهاي اسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي مانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مركبات، گوجه فرنگي و... براساس تحمل فرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قابل توصيه مي‌باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.  
 

نوشيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ني‌‌هاي الكلي باعث وخيم‌تر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن شرايط مي‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و نوشيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ني‌هاي كافئينه از قبيل چاي و قهوه مي‌توانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باعث تشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين افراد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شوند.

مصرف پود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر فلفل قرمز مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اثري د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگانه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشته باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به‌ طوريكه مصرف زياد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آن باعث تشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌يد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ علائم و وخيم‌تر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن بيماري و مصرف مقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ير كم آن باعث افزايش توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ موكوس و بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زخم معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
 

مصرف بعضي غذاها مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار معد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر برابر هليكوباكترپيلوري محافظت كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و يا د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارويي به ريشه‌كني اين باكتري كمك كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌:

1)      زرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چوبه، عصاره زنجفيل و نيز مصرف مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ غذاهاي حاوي مواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فنوليك از قبيل قره‌قاط مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر ريشه‌كني اين باكتري موثر باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

2)      تحقيقات نشان د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه است كه مصرف برخي از انواع عسل نيز براي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمان هليكوباكترپيلوري موثر است.

3)      غذاهاي حاوي سولفورفان از قبيل انواع كلم يك باكتري‌كش قوي محسوب مي‌شوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ كه مي‌توانند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر ريشه‌كني هليكوباكترپيلوري هم موثر باشند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

4)      مصرف سويا نيز ممكن است باعث كاهش توليد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واسطه‌‌هاي التهابي (اينترلوكين 10)ناشي از هليكوباكترپيلوري شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

5)      پونه علاوه بر خاصيت آنتي اكسيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اني مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بر تخريب هليكوباكترپيلوري هم موثر باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

6)      مصرف ميوه و سبزي تازه خصوصا آنهايي كه سرشار از ويتامين C، ويتامينE  (انواع مغزها و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انه‌‌هاي روغني)، ليكوپن (سبزيجات و ميوهايي كه رنگ قرمز د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) هستند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نيز مي تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مفيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

7)      مصرف پود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر سير نيز مي‌تواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار تجويز آنتي‌بيوتيك، به كاهش عفونت و ريشه‌كني بيشتر اين باكتري كمك كند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. 
 
 
منبع: ماهنامه دنياي تغذيه، شماره 146
 

تهيه كننده:مهرناز عموئي

كارشناس تغذيه و رژيم درماني
 
1395/11/07
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal