مرکز بیماران کلیوی شهروند
۱۳۹۸ دوشنبه ۲۸ بهمن
br ENGLISH
اهداف

اهداف كلي : Overall goals

 1: ارتقاي ايمني بيمار

2: ارتقاي مستمركيفيت خدمات باليني (خدمات پزشكي-خدمات پرستاري-خدمات كلينيكي -خدمات پاراكلينيكي)

3: ارتقاي مستمركيفيت خدمات غيرباليني (مديريت-امورمالي-خدمات عمومي وپشتيباني)

 

1396/02/26
Powered by DorsaPortal