مركز تحقيقات سلامت جنسی و باروری
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
br ENGLISH
برنامه استراتژيك مركز
 

معرفي اجمالي مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري

 

در دو دهه گذشته جهان تغييرات زيادي را پشت سر گذاشته است و از طريق تلاشهاي بين المللي و ملي در بسياري از زمينه هاي مرتبط با بهزيستي و رفاه انسان از جمله خدمات سلامت جنسي و باروري، پيشرفتهاي چشمگيري بوجود آمده است. با توجه به تأثير سلامت خانواده و مديريت باروري بر توسعه پايدار، دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با تأسيس مراكز تحقيقاتي سلامت جنسي و باروري درصدد فراهم كردن محيطي مناسب جهت برآورده كردن نياز هاي تحقيقاتي،درماني، مشاوره اي و آموزشي جامعه مي باشند. بدين لحاظ مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري دانشگاه علوم پزشكي مازندران بعنوان زير مجموعه اي از معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه، درصدد است تا با ارائه فعاليتهاي متفاوت در اين زمينه از قبيل انجام تحقيقات مربوط به : مادري ايمن (ترويج زايمان طبيعي و كاهش ميزان سزارين)، مديريت باروري، ناباروري، بيماريهاي مقاربتي و جنسي، HIV/AIDS، سرطانهاي شايع زنان، خشونتهاي خانگي، مراقبتهاي دوران پره ناتال، سلامت جنسي و باروري زنان و مردان به افزايش سطح سلامت باروري خانواده و جامعه كمك نمايد.

مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري در تاريخ 26/02/95 با دريافت موافقت اصولي از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي آغاز به كار كرده است. محل استقرار اين مركز در دانشكده پرستاري- مامايي نسيبه ساري مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت برنامه ريزي استراتژيك

 

در دنياي امروز كه شاهد تغيير و تحولات شگرف در زمينه هاي مختلف هستيم، همواره محيط هاي سازماني، با تلاطم و عدم اطمينان بسياري مواجه است و رقابت شدت زيادي پيدا كرده است.Top of Form

سيستم هاي سازماني در راستاي كسب موفقيت در ميدان رقابت بايد از نوعي برنامه ريزي بهره گيرند كه آينده نگر و محيط گرا باشد به طوري كه ضمن شناسايي عوامل و تحولات محيطي، در يك افق زماني بلندمدت، تاثير آنها را بر سازمان و نحوه تعامل سازمان با آنها را مشخص نمايد. اين نوع برنامه ريزي درواقع همان برنامه ريزي استراتژيك است كه با بررسي محيط خارجي و داخلي سازمان، فرصتها و تهديدهاي محيطي و قوتها و ضعهاي داخلي را شناسايي مي كند و با درنظر داشتن ماموريت سازمان، اهداف بلندمدت را براي سازمان تنظيم مي كند و براي دستيابي به اين اهداف، از بين گزينه هاي استراتژيك اقدام به انتخاب استراتژي هايي مي كند كه با تكيه بر قوتها و رفع ضعفها، از فرصتهاي پيش آمده به نحو شايسته استفاده كرده و از تهديدها پرهيز كند تا در صورت اجراي صحيح، باعث موفقيت سازمان در ميدان رقابت شود. اگر سازمانها مي خواهند همسو با تغييرات و دگرگونيهاي تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي در محيط داخلي و خارجي فعاليت كنند بايستي نگرش جامع و راهبردي داشته باشند و الزامات گوناگوني را مدنظر قرار دهند.

امروزه سازمانها به دليل تغييرات سريع و روز افزوني كه در محيط بيروني شان رخ مي دهد و نيز عدم كنترل متغيرهاي محيطي ، قادر نخواهند بود بدون برنامه ريزي به اهداف فوق دست يابند. در اين ميان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، مؤسساتي هستند كه به طور همزمان محصولات متنوعي توليد مي كنند. محصولات آنها، توسعه توانايي هاي علمي و دانشي افراد، سازمانها و گروه هاي مختلف جامعه و پيشبرد مرزهاي دانش از طريق آموزش و پژوهش است و اغلب صاحب نظران آموزش عالي معتقدند بخش عمده اي از اقتصاد كشورها در عصر حاضر، مبتني بر دانش و فعاليتهاي فكري توليد شده در دانشگاه هاست. لذا مفاهيم مربوط به مديريت وبرنامه ريزي استراتژيك در سال هاي اخير در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به شكل جدي مطرح شده است. برنامه ريزي استراتژيك يكي از روش هاي متداول برنامه ريزي مي باشد كه با تعيين مأموريت، چشم انداز و اهداف سازمان، با شناخت سازمان و محيط بيروني آن، تصميمات استراتژيك جهت نيل به اهداف تعيين شده را ممكن مي سازد. به اين دليل، ما به برنامه ريزي استراتژيك مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري اقدام نموده ايم.

 

 

كميته برنامه ريزي استراتژيك

مركز تحقيقات سلامت جنسي و باروري

 

 

 

 

 

 

مستندات قانوني

جامع ترين سند بين المللي در مورد  سلامت جنسي و باروري در كنفرانس بين المللي جمعيت و توسعه (ICPD  ) در زمينه ارتقا كيفيت زندگي و به خصوص ارتقا سلامت جنسي و باروري در سال1994 در قاهره مورد توجه كشورهاي عضو قرار گرفت و بعنوان نقطه   عطفي در تاريخ همكاريهاي بين المللي به ثبت رسيد. 180 كشور شركت كننده در اين كنفرانس هدف خود را دسترسي همگان به اطلاعات و خدمات سلامت باروري تا سال 2015 اعلام كردند.

در اعلاميه كنفرانس جهاني زنان در پكن (1995) ، دسترسي برابر زنان و مردان به آموزش و مراقبت بهداشتي و رفتار برابر با آنان، ارتقا آموزش و همچنين بهداشت جنسي و فرزندآوري زنان، مورد توجه قرار گرفت.

در سپتامبر سال 2000 رهبران جهان در نشست سران در سازمان ملل متحد درباره اهداف توسعه هزاره ( MDGs ) در مورد يك سلسله از اهداف زمانبندي شده و قابل اندازه گيري از جمله شاخص هاي مربوط به سلامت باروري و نيز ايجاد يك مشاركت جهاني براي توسعه، به توافق رسيدند.

موضوع سلامت جنسي به طور ويژه نيز در بسياري از نهادهاي بين المللي مورد توجه قرار گرفته است و در اسناد متعدد، اهميت دستيابي به سلامت جنسي و نقش مثبت سلامت جنسي در سلامت فردي و اجتماعي تأكيد شده است. در گردهمايي سازمان جهاني بهداشت در سال 2004 پيشنهاد شد كه سلامت جنسي مستقل از سلامت باروري بوده و بايد جداگانه مورد بررسي قرار گيرد و بر اهميت سلامت جنسي به عنوان يك استراتژي براي رسيدن به اهداف توسعه هزاره تأكيد شد.

بر اساس اعلاميه انجمن جهاني سلامت جنسي در سال 2014، موضوع سلامت جنسي در زمره مصاديق حقوق بشري از جمله حق برابري، حق حيات، حق حريم خصوصي، حق آموزش، حق ازدواج، حق آزادي عقيده و بيان بوده و به عنوان يك حق از حقوق بشري مورد شناسايي و حمايت قرار گرفته است.

صندوق جمعيت سازمان ملل متحد نيز مشكلات ناشي از نبود سلامت جنسي را يكي از عوامل عمده بار بيماري ميان جوامع عنوان نموده است و ايدز و ساير بيماريهاي منتقل شده از راه جنسي، بارداري ناخواسته و سقط غير ايمن را به عنوان بار اقتصادي و اجتماعي سنگين بر دوش جامعه و دولت مي داند. در اين راستا اين صندوق اذعان مي نمايد كه بخش عمده اين بار با ارتقا سلامت جنسي قابل پيشگيري است. همچنين سازمان آموزشي علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد هم دستيابي به سلامت جنسي را يكي از مهمترين راهبردهاي دستيابي به اهداف توسعه هزاره برمي شمارد.

 

كشور جمهوري اسلامي ايران نيز اهداف توسعه هزاره را در چارچوب گسترده تر ( توسعه اجتماعي ) تعقيب ميكند. بخش هايي از متن نامه مورخ 11/9/1389 مقام معظم رهبري به رياست جمهوري وقت در خصوص ابلاغ سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه، اصول 10 ، 20 و 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد 97 ،99، 101 برنامه چهارم توسعه مباحثي است كه ارتباط تنگاتنگي با سلامت باروري دارد. همچنين در برنامه هاي پنجم و ششم توسعه، ضمن يادآوري لزوم توجه به رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه، تأكيد بر مباحثي مانند: حمايت از نهاد خانواده و جايگاه زن در صحنه هاي خانواده و اجتماع، استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان، افزايش نرخ باروري به بالاتر از سطح جانشيني، رفع موانع ازدواج و تسهيل تشكيل خانواده، حمايت از زوجهاي نابارور براي فرزندآوري و حمايت از زوج هاي داراي فرزند شده است. از اين رو تقويت مراكز خدمات سلامت جنسي و باروري بعنوان بخشي از اين تعهد جهاني و ملي مدنظر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور بعنوان يكي از هسته هاي اصلي تأثيرگذار مي باشد.

 

 

بيانيه رسالت :

ما برآنيم تا با پژوهش هاي با كيفيت مناسب، كمك به توليد علم در زمينه سلامت جنسي و باروري در پاسخگويي به نيازهاي سلامت جامعه نقش مؤثرتري ايفا نماييم. اين مهم از مسير جلب همكاري با مراكز تحقيقاتي و اجرايي مرتبط ملي و بين المللي ميسر خواهد شد.

هدف كلي :

1 ) افزايش سهم مركز در دانش توليد شده در حوزه سلامت جنسي و باروري در سطح ملي و بين المللي

2 ) افزايش سهم مركز در جهت ارتقا سطح سواد سلامت و عملكرد جامعه در زمينه هاي مرتبط با سلامت جنسي و باروري

اهداف اختصاصي هدف كلي اول :

1)شناسايي اولويت هاي تحقيقاتي حوزه سلامت جنسي و باروري جامعه

2 ) اجراي تحقيقات بر اساس اولويتهاي نياز سلامت جامعه

3 ) مشاركت با نهاد ها و سازمانهاي ملي و بين المللي در امر تحقيقات مربوط به حوزه سلامت جنسي و باروري

اهداف اختصاصي هدف كلي دوم :

1 ) افزايش آگاهي جامعه در زمينه سلامت جنسي و باروري

2 ) بهبود نگرشهاي جامعه در زمينه سلامت جنسي و باروري

3 ) ارتقاي عملكرد جامعه در زمينه سلامت جنسي و باروري

بيانيه دورنما:

1 ) از نظر مرتبه علمي، مرجعيت مراكز تحقيقات سلامت جنسي و باروري كشور را عهده دار گردد.

2 ) از نظر كيفيت عملكرد، در سطح ملي رتبه اول را در بين مراكز تحقيقاتي سلامت جنسي و باروري كشور و منطقه مديترانه شرقي كسب نمايد.

بيانيه ارزش ها :

1 ) حفظ كرامت انساني و احترام متقابل، پايبندي به ارزشهاي جهاني، ملي، فرهنگي، رعايت عدالت اجتماعي در پژوهش هاي مرتبط با سلامت جنسي و باروري

2 ) رعايت اخلاق در پژوهشهاي مرتبط با سلامت جنسي و باروري

3 ) لزوم ارتباط درون بخشي در زمينه اجراي پژوهش

4 ) استفاده از نتايج پژوهش در اجرا و ارتقاي سلامت جامعه

5 ) حمايت همه جانبه از ايده هاي پژوهشي در عرصه سلامت جنسي و باروري

 

 

 

 

 

1397/02/30
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal