مركز تحقيقات دیابت
۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۹ شهريور
br ENGLISH
طرح هاي مركز

شماره

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

1

خانم دكتر زمانيان

بررسي اثر پلاسماي غني از پلاكت در درمان اندومتر نازك

1397

2

خانم دكتر عطارد

بررسي ارتباط سطح سرمي آديپونكتين با ديابت بارداري و اندازه هاي بيومتري نوزاد و سندرم متابوليك پس از زايمان

1397

3

آقاي دكتر زمانفر

بررسي همبستگي سبك هاي فرزند پروري والدين با ميزان كنترل قند خون كودكان مبتلا به ديابت تيپ 1مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي طوبي(باغبان) وبيمارستان بوعلي سيناي ساري در سال 97

1397

4

خانم دكتر ترقي

تاثير آموزش خانواده محور بر كيفيت زندگي سالمندان ديابتيك روستايي

1397

5

آقاي دكتر علايي

ارتباط بين سطح خوني ويتامين D با آترواسكلروز تحت باليني كاروتيد در بيماران بدون ريسك فاكتور به كمك سونوگرافي عروق كاروتيد

1397

6

خانم دكتر زمانيان

بررسي اپيدميولوژي چندقلويي و عوامل مرتبط در بخش نازايي بيمارستان امام خميني (ره) ساري طي سال هاي 1395-1390

1396

7

آقاي دكتر خادملو

بررسي فراواني ديابت بارداري در مادران باردار مبتلا به كم كاري تيروئيد در مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان آمل طي سال 95

1396

8

اميد صديقي آقاي

بررسي سطح سرمي منيزم در بيماران مبتلا به بيماري مزمن كليه با و بدون استئوپورز

1396

9

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي علل مراجعه بيماران ديابتي با قند بالا به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1397

1396

10

خانم دكترسهراب

بررسي تغييرات پروفايل قند و چربي ويافته هاي آنتروپومتريك بيماران پره ديابتيك و ديابتي نوع 2 در روزه داري شهرستان ساري سال1397

1396

11

آقاي دكتر مهروز

مقايسه پارامترهاي فعاليت پاراكسوناز 1 (PON1) با سطح سرمي LDL اكسيدشده (ox-LDL) در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با و بدون سابقه بيماري كرونر قلب

1396

12

خانم دكتر زمانيان

بررسي ارتباط ميان عفونت ادراري مادري بدون علامت و عفونت جنين\نوزاد

1396

13

آقاي دكتر حسيني

بررسي اختلالات روانپزشكي در بيماران ديابتي نوع دو با و بدون عوارض مزمن ديابت

1396

14

آقاي دكتر مهروز

مقايسه فعاليت تحريك شده با نمك پاراكسوناز 1 (PON1) با فعاليتهاي رايج آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با و بدون سابقه بيماري كرونر قلب

1396

15

خانم دكتر ايلالي

بررسي ارتباط ترس از سقوط و افسردگي در سالمندان ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان هاي آمل 1396

1396

16

خانم دكتر كاشي

برنامه ثبت ديابت بارداري در استان مازندران

1396

17

خانم دكتر زمانيان

القاي تخمك گذاري با ميواينوزيتول به تنهايي و با تركيب ميو اينوزيتول و كلوميفن سيترات در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

1396

18

خانم دكتر زمانفر

بررسي فراواني ديابت نوع maturity-onset diabetes of the young (MODY) در جمعيت كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت در استان مازندران

1396

19

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي فاكتورهاي موثر در كنترل ضعيف وضعيت قند خون در بيماران ديابت تيپ دو مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1396

1396

20

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي فاكتورهاي موثر در كنترل ضعيف وضعيت قند خون ( وضعيت هيپو گليسميك ) در بيماران ديابت تيپ دو مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1396

1396

21

خانم دكتر زمانيان

بررسي كيفيت زندگي در زنان نابارور مراجعه كننده به بخش نازايي بيمارستان امام ساري در سال 1396

1396

22

آقاي دكتر مهروز

مقايسه پارامترهاي فعاليت پاراكسوناز 1 (PON1) با سطح سرمي LDL اكسيدشده (ox-LDL) در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با و بدون سابقه بيماري كرونر قلب

1396

23

آقاي دكتر مهروز

مقايسه فعاليت تحريك شده با نمك پاراكسوناز 1 (PON1) با فعاليتهاي رايج آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با و بدون سابقه بيماري كرونر قلب

1396

24

خانم دكتر كاشي

برنامه ثبت ديابت بزرگسالان در استان مازندران

1396

25

آقاي دكتر زمانفر

بررسي شيوع بيماري هاي مادرزادي قلبي در بيماران هيپوتيروئيدي مادرزادي در مازندران در سال 1396

1396

26

آقاي دكتر گلي خطير

بررسي علل و شيوع هيپوگليسمي در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1395

1396

27

آقاي دكتر زمانفر

بررسي علل كوتاهي قد در كودكان مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي غدد باغبان ساري در سال هاي 1391-1395

1396

28

خانم دكتر زمانيان

بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيك نازايي زنان در مراجعين به مركز نازايي بيمارستان امام و مركز ناباروري مادر ساري در سال 1396

1396

29

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي تاثير بخور فروزمايد بر شاخصهاي پيك فلومتري بيماران copd مراجعه كننده به بيمارستان امام حميني ساري

1396

30

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي تاثير بخور فروزمايد بر شاخصهاي پيك فلومتري بيماران با حمله آسم مراجعه كننده به بيمارستان امام حميني ساري

1396

31

خانم دكتر سهراب

بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران ديابتي نوع دو و عوامل مرتبط با آن

1396

32

آقاي دكتر حسيني

بررسي اختلالات روانپزشكي در بيماران ديابتي نوع دو با و بدون عوارض مزمن ديابت

1396

33

آقاي دكتر صديقي

بررسي سطح سرمي منيزم و ارتباط آن با پوكي استخوان در مبتلايان به نارسايي مزمن كليه

1396

34

آقاي دكتر زمانفر

بررسى فراوانى ديس ليپيدمى و عوامل مرتبط در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع مراجعه كننده به كلينيك ديابت مركز آموزشي درماني بوعلي ساري در سال 94-95

1395

35

آقاي دكتر زمانفر

بررسي يافته هاي تصويربرداري مغزي در كودكان مبتلا به كمبود هورمون رشد مراجعه كننده به كلينيك باغبان ساري و ارتباط آن با شدت كوتاهي قد و نتايج تست تحريكي هورمون رشد بين سال هاي 1390-1396

1395

36

خانم دكتر احمدي

بررسي فراواني رتينوپاتي ديابتي و عوامل خطر آن در بيماران ديابتي نوع 2 تازه تشخيص داده شده در شهرستان ساري از مهر 1395 تا شهريور 1396

1395

37

خانم دكتر زمانيان

بررسي اثر پلاسماي غني از پلاكت روي نتايج حاملگي در خانم هاي نابارور با شكست مكرر لانه گزيني.

1395

38

خانم دكتر زمانيان

بررسي ارتباط ميان عفونت ادراري مادري بدون علامت و عفونت جنين\نوزاد

1395

39

خانم دكتر زمانيان

بررسي اثر دي هيدرو اپي آندروسترون((DHEA برروي ميزان ذخيره تخمداني و سطح سرمي آنتي مولرين هورمون(AMH) در خانم هاي نابارور با كاهش ذخيره تخمدان.

1395

40

آقاي دكتر صديقي

بررسي سطح سرمي منيزيوم و سطح سرمي fgf23 در مراحل مختلف نارسايي مزمن كليه.

1395

41

خانم دكتر جهانيان

بررسي اثربخشي سولفات منيزيم وريدي بعنوان درمان مكمل بيماران مبتلا به حمله حاد COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني ساري (ره) در سال 1395

 

1395

42

خانم دكتر بهار

ارزيابي فراواني ناتواني جنسي در مردان با ديابت تيپ 2 مراجعه كننده به كلينيك هاي دانشگاهي غدد شهر ساري در سال 1395

1395

43

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي اپيدميولوژيك بيماران ترومايي مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1395

1395

44

آقاي دكتر مجيدي

نفروپاتي ناشي از تزريق ماده حاجب در بيماران پس از انجام سي تي اسكن با تزريق وريدي كنتراست

1395

45

خانم دكتر كاشي

بررسي نتايج درماني بيماران هايپرتيروئيدي مراجعه كننده به كلينيك هاي دانشگاهي غدد شهر ساري در سال هاي 85 تا 95

1395

46

خانم دكتر رمضاني

"بررسي شيوع سندرم متابوليك و ارتباط آن با ميزان روي و منيزيم، در دانشجويان خوابگاههاي علوم پزشكي مازندران"

1395

47

آقاي دكتر شريف پور

بررسي تغييرات سطح IgE سرم بيماران مبتلا به آسم شديد پس از تجويز مكمل منيزيوم

1395

48

آقاي دكتر زمانفر

بررسي وضعيت آنتي بادي هاي اختصاصي ديابت دركودكان باتشخيص ديابت بستري شده درمركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري ومراجعه كنندگان به كلينيك هاي غددوديابت كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران ازسال 1394-1390.

1395

49

خانم دكتر مبيني

مقايسه فراواني سندرم متابوليك در پسوريازيس، آرتريت پسوريازيسي و افراد سالم

1395

50

خانم دكتر مبيني

مقايسه فراواني سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به لوپوس سيستميك اريتماتو و افراد سالم.

1395

51

خانم دكتر مبيني

بررسي ارتباط فعاليت و ازمان بيماري آرتريت روماتوئيد و سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

1394

52

آقاي دكتر حسيني

بررسي اختلالات روانپزشكي در بيماران با عوارض شديد ديابتي

1394

53

آقاي دكتر آهنجان

بررسي فنوتيپي باكتريهاي جداشده از عفونت ادراري در بيماران ديابتيك و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن با روش  Etest

1394

54

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي ميزان فراواني ديابت تشخيص داده نشده در بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1395

1394

55

خانم دكتر اخي

بررسي مقايسه اي سطح سرمي ويتامين D زنان مبتلا به ديابت بارداري با زنان باردارغيرديابتي مراجعه كننده به درمانگاه زنان دربيمارستان هاي رجايي تنكابن و امام ساري درسا ل1394

1394

56

خانم دكتر اخي

بررسي شيوع اختلالات روان پزشكي و همبستگي با بيماري هاي جسمي ديگر در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 بر اساس پرسشنامه GHQو مصاحبه باليني ساختار يافته

1394

57

خانم دكتر مبيني

مقايسه هزينه تشخيصي، درماني ساليانه و وضعيت سلامتي در سه بيماري فيبروميالژيا، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت

1394

58

خانم دكتر بهار

بررسي ارتباط اينترلوكين 10 و 35 با ديابت بارداري

1394

59

آقاي دكتر اعرابي

بررسي ميزان شيوع بيماري سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ 1 مراجعه كننده به درمانگاه باغبان ساري (ديماه 1391 الي ديماه 1392)

1394

60

آقاي دكتر حسيني نژاد

مقايسه اثر بخشي مورفين سولفات و كتامين وريدي با مرفين سولفات وريدي به تنهايي دركنترل درد حاد بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1394

1394

61

آقاي دكتر عليالي

بررسي تاثير بيماري ايسكميك قلبي(IHD) بر سير بيماران باحملات وخامت بيماري انسدادي مزمن ريوي( COPD Exacerbation ) بستري شده در بيمارستان امام خميني ساري طي سالهاي 1387-1393

1394

62

آقاي دكتر حدادي

بررسي ارتباط تغييرات سطح اينتر لوكين 6 با هرني ديسك كمري حاد قبل و بعداز جراحي ديسك كمري

1393

63

آقاي دكتر حدادي

بررسي صحت بيوماركر پروتئين S100B براي تعيين پيش اگهي باليني بيماران دچار اسيب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني ساري

1393

64

خانم دكتر كاشي

مقايسه شيوع ديابت بارداري براساس روش دو مرحله اي criteria) (Carpenter and Coustan و تك مرحله اي

1393

65

خانم دكتر كاشي

بررسي عوارض جنيني و مادري ديابت بارداري طبق روش دو مرحله اي و دومرحله اي در خانم هاي باردار بيمار درمناطق روستايي شهرستان ساري

1393

66

خانم دكتر نيك صولت

بررسي اثربخشي كورتيكوستروييد خوراكي در درمان انگشت ماشه اي در بيماران ديابتي

1393

67

آقاي دكتر عليالي

بررسي تاثير بيماري ايسكميك قلبي(IHD) بر سير بيماران باحملات وخامت بيماري انسدادي مزمن ريوي( COPD Exacerbation ) بستري شده در بيمارستان امام خميني ساري طي سالهاي 1387-1393

1393

68

 آقاي دكتر زمانفر

بررسي وضعيت دموگرافيك وشيوع ديابت تايپ1دركودكان استان مازندران

1392

69

آقاي دكتر حدادي

بررسي فراواني قند خون بالا در بيماران غير ديابتي دچار ضربه سر شديد بستري شده در ICU بيمارستان امام (ره)ساري در سال 1393

1392

70

خانم دكتر مبيني

بررسي اثر مشكلات موسكولواسكلتال اندام فوقاني بر كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 طولاني

1392

71

خانم دكتر مبيني

بررسي ارتباط ضخامت كورتكس استخوان فمور با مدت مصرف آلندرونات در بيماران مبتلا به استوپني و يا استوپروز

1392

72

خانم دكتر بهار

بررسي اثر درمان غيرجراحي پريودنتيت بر فاكتورهاي التهابي و قندخون در افراد مبتلا به ديابت نوع 2

1392

73

آقاي دكتر حدادي

بررسي مقايسه اي ابتلا به ديابت در بيماران تنگي كانال نخاعي و دژنراسيون ديسك بين مهره‌اي و افراد سالم

1392

74

خانم دكتر مبيني

اندازه گيري قابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه بازنگري شده فارسي فيبروميالژيا در بيماران ايراني مبتلا به فيبرومالژيا

1392

75

آقاي دكتر حدادي

بررسي ارتباط ابتلا به ديابت با بيماري تنگي كانال نخاعي و دژنراسيون ديسك بين مهره اي

1392

76

خانم دكتر كاشي

بررسي ارتباط بين بيماري ايسكميك فلب وگروه هاي خوني در بيماران ديابتي نوع 2

1391

77

آقاي دكتر عابديان كناري

بررسي ميزان بيان T-bet و GATA-3 و سنجش ميزان  INF-γو IL-4 در مبتلايان به آسم در مقايسه با گروه شاهد در محيط كشت سلول حاوي عصاره Porcupines

1391

78

خانم دكتر مبيني

بررسي ارتباط فعاليت بيماري آرتريت روماتوئيد و شدت پريودنتيت در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد فعال و در رميسيون

1391

79

خانم دكتر كاشي

ارزيابي ارتباط پريودنتيتيس و فاكتورهاي التهابي مربوطه، اينترلوكين 18 با ديابت بارداري

1391

 


 

1397/03/09
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal