مركز تحقيقات دیابت
۱۳۹۸ جمعه ۲۸ تير
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
طرح هاي مركز

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

3315

دكتر زمانيان

اثربخشي تزريق پلاسماي غني از پلاكت ( PRP) داخل تخمداني روي ذخيره تخمدان
خانم هاي نابارور با ذخيره تخمدان كاهش يافته: كارآزمايي باليني قبل و بعد

1397

75

3345

دكتر زمانيان

مقايسه اثر رژيم هاي لتروزول و كلوميفن در تركيب با لتروزول
 بر ميزان بارداري و تخمك گذاري در بيماران نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك
تحت القاي تخمك گذاري

1397

74

3408

دكتر زمانيان

مقايسه ي اثرتحريك نهايي دوتايي تخمدان با آگونيست آزادكننده گنادوتروپين و گنادوتروپين كوريوني انساني در مقايسه با گنادوتروپين كوريوني انساني تنها روي ميزان حاملگي در خانم هاي نابارور با كاهش ذخيره تخمدان درسيكل هاي تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم-انتقال جنين

1397

73

3248

خانم دكتر گنجي

بررسي تأثير برنامه مربي سلامت مبتني بر ماماي مشاور بر استرس درك شده و رفتار خودمراقبتي و قند خون زنان مبتلا به ديابت حاملگي

1397

72

3069

خانم دكتر صادقي

بررسي اثر استرس زودرس پس از تولد بر بيان گلوكز ترانسپورتر 2 و ترشح انسولين از جزاير لانگرهانس جدا شده پس از القاء استرس رواني در موش صحرائي نر بالغ.

1397

71

3123

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي شيوع استرس هايپرگلايسمي در بيماران مراجعه كننده با شكم حاد به اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) ساري در سال 1397.

1397

70

2992

خانم دكتر يوسفي عبدالملكي

تأثير مكمل روي بر كنترل قند بيماران مبتلا به ديابت مراجعه كننده به درمانگاه بيمارستان رازي قائمشهر1397

1397

69

1780

خانم دكتر زمانيان

بررسي اثر پلاسماي غني از پلاكت در درمان اندومتر نازك

1397

68

2823

آقاي دكتر زمانفر

 

بررسي همبستگي سبك هاي فرزند پروري والدين با ميزان كنترل قند خون كودكان مبتلا به ديابت تيپ 1مراجعه كننده به درمانگاه تخصصي و فوق تخصصي طوبي) باغبان) وبيمارستان بوعلي سيناي ساري در سال 97

1397

67

3018

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي شيوع سو مصرف مواد در بيماران اقدام كننده به خودكشي مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1397

1397

66

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

2877

خانم دكتر بهار

 

بررسي ميزان همبستگي سطح پرولاكتين با تيروييد پراكسيداز آنتي بادي و ندول تيروئيد

1397

65

1812

خانم دكتر عطارد

بررسي ارتباط سطح سرمي آديپونكتين با ديابت بارداري و اندازه هاي بيومتري نوزاد و سندرم متابوليك پس از زايمان

1397

64

2727

خانم دكتر ترقي

مقايسه تاثير آموزش همتا و آموزش خانواده محور بر كيفيت زندگي سالمندان ديابتيك روستايي

1397

63

1599

آقاي دكتر علايي

ارتباط بين سطح خوني ويتامين D و PTH با ضخامت اينتيما مدياي تحت باليني كاروتيد در بيماران بدون ريسك فاكتور به كمك سونوگرافي عروق كاروتيد

1397

62

1453

خانم دكتر زمانيان

بررسي اپيدميولوژي چندقلويي و عوامل مرتبط در بخش نازايي بيمارستان امام خميني (ره) ساري طي سال هاي 1395-1390

1396

61

1211

آقاي دكتر حسام زاده

بررسي تاثير گياه باميه (Hibiscus esculentus) بر كنترل قند و چربي خون بيماران مبتلا به ديابت نوع دو: يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي دو سوكور

1396

60

52

خانم دكترسهراب

بررسي تغييرات پروفايل قند و چربي ويافته هاي آنتروپومتريك بيماران پره ديابتيك و ديابتي نوع 2 در روزه داري شهرستان ساري سال1397

1396

59

1284

آقاي دكتر خادملو

بررسي فراواني ديابت بارداري در مادران باردار مبتلا به كم كاري تيروئيد در مراكز بهداشتي درماني روستايي شهرستان آمل طي سال 95

1396

58

1309

خانم دكتر ايلالي

بررسي ارتباط ترس از سقوط و افسردگي در سالمندان ديابتي مراجعه كننده به بيمارستان هاي آمل

1396

57

1166

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي علل مراجعه بيماران ديابتي با قند بالا به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1397

1396

56

1167

آقاي دكتر حسيني نژاد

 

 

بررسي علل و علائم افت قند خون در بيماران ديابت تيپ دو مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني (ره) ساري طي سالهاي 90 تا97

1396

55

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

2778

خانم دكتر زمانيان

القاي تخمك گذاري با ميواينوزيتول به تنهايي و با تركيب ميو اينوزيتول و كلوميفن سيترات در بيماران مبتلا به سندرم تخمدان پلي كيستيك

1396

54

10493

آقاي دكتر زمانفر

بررسي فراواني ديابت نوع maturity-onset diabetes of the young (MODY) در جمعيت كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت در استان مازندران

1396

53

10511

خانم دكتر كاشي

برنامه ثبت ديابت بارداري در استان مازندران

1396

52

10309

خانم دكتر كاشي

برنامه ثبت ديابت بزرگسالان در استان مازندران

 

51

43

آقاي دكتر اخي

بررسي اختلالات روانپزشكي در بيماران ديابتي نوع دو با و بدون عوارض مزمن ديابت

1396

50

10327

آقاي دكتر مهروز

مقايسه فعاليت تحريك شده با نمك پاراكسوناز 1 (PON1) با فعاليتهاي رايج آن در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با و بدون سابقه بيماري كرونر قلب

1396

49

10394

خانم دكتر زمانيان

بررسي كيفيت زندگي در زنان نابارور مراجعه كننده به بخش نازايي بيمارستان امام ساري در سال 1396

1396

48

1217

آقاي دكتر مهروز

مقايسه پارامترهاي فعاليت پاراكسوناز 1 (PON1) با سطح سرمي LDL اكسيدشده (ox-LDL) در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 با و بدون سابقه بيماري كرونر قلب

1396

47

3018

آقاي دكتر زمانفر

بررسي يافته هاي تصويربرداري مغزي در كودكان مبتلا به كمبود هورمون رشد مراجعه كننده به كلينيك باغبان ساري و ارتباط آن با شدت كوتاهي قد و نتايج تست تحريكي هورمون رشد بين سال هاي 1390-1396

1396

46

10306

آقاي دكتر زمانفر

بررسي شيوع بيماري هاي مادرزادي قلبي در بيماران هيپوتيروئيدي مادرزادي در مازندران در سال1396

1396

45

1226

خانم دكتر زمانيان

بررسي جنبه هاي اپيدميولوژيك نازايي زنان در مراجعين به مركز نازايي بيمارستان امام و مركز ناباروري مادر ساري در سال1396

1396

44

10246

آقاي دكتر زمانفر

 

 

بررسي علل كوتاهي قد در كودكان مراجعه كننده به كلينيك فوق تخصصي غدد باغبان ساري در سال هاي 1391-1395

1396

43

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

10235

آقاي دكتر حسيني نژاد

ررسي تاثير بخور فروزمايد بر شاخصهاي پيك فلومتري بيماران copd مراجعه كننده به بيمارستان امام حميني ساري

1396

42

1581

خانم دكتر سهراب

بررسي شيوع اختلالات رواني در بيماران ديابتي نوع دو و عوامل مرتبط با آن

1396

41

10203

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي تاثير بخور فروزمايد بر شاخصهاي پيك فلومتري بيماران با حمله آسم مراجعه كننده به بيمارستان امام حميني ساري

1396

40

3151

آقاي دكتر صديقي

بررسي سطح سرمي منيزم و ارتباط آن با پوكي استخوان در مبتلايان به نارسايي مزمن كليه

1396

39

3055

آقاي دكتر زمانفر

بررسى فراوانى ديس ليپيدمى و عوامل مرتبط در كودكان و نوجوانان مبتلا به ديابت نوع مراجعه كننده به كلينيك ديابت مركز آموزشي درماني بوعلي ساري در سال 94-95

1396

38

2761

خانم دكتر جهانيان

بررسي اثربخشي سولفات منيزيم وريدي بعنوان درمان مكمل بيماران مبتلا به حمله حاد COPD مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني ساري (ره) در سال 1395

1396

37

2908

خانم دكتر زمانيان

بررسي ارتباط ميان عفونت ادراري مادري بدون علامت و عفونت جنين\نوزاد

1396

36

2533

خانم دكتر رمضاني

ررسي شيوع سندرم متابوليك و ارتباط آن با ميزان روي و منيزيم، در دانشجويان خوابگاههاي علوم پزشكي مازندران

1395

35

2806

خانم دكتر زمانيان

بررسي اثر دي هيدرو اپي آندروسترون((DHEA برروي ميزان ذخيره تخمداني و سطح سرمي آنتي مولرين هورمون(AMH) در خانم هاي نابارور با كاهش ذخيره تخمدان.

1395

34

2962

خانم دكتر احمدي

بررسي فراواني رتينوپاتي ديابتي و عوامل خطر آن در بيماران ديابتي نوع 2 تازه تشخيص داده شده در شهرستان ساري از مهر 1395 تا شهريور 1396

1395

33

2911

خانم دكتر زمانيان

بررسي اثر پلاسماي غني از پلاكت روي نتايج حاملگي در خانم هاي نابارور با شكست مكرر لانه گزيني.

1395

32

2752

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي اپيدميولوژيك بيماران ترومايي مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال1395

1395

31

2775

آقاي دكتر صديقي

بررسي سطح سرمي منيزيوم و سطح سرمي fgf23 در مراحل مختلف نارسايي مزمن كليه.

1395

30

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

2759

خانم دكتر بهار

ارزيابي فراواني ناتواني جنسي در مردان با ديابت تيپ 2 مراجعه كننده به كلينيك هاي دانشگاهي غدد شهر ساري در سال1395

1394

29

2623

خانم دكتر كاشي

بررسي نتايج درماني بيماران هايپرتيروئيدي مراجعه كننده به كلينيك هاي دانشگاهي غدد شهر ساري در سال هاي 85 تا95

1394

28

2228

آقاي دكتر آهنجان

بررسي فنوتيپي باكتريهاي جداشده از عفونت ادراري در بيماران ديابتيك و تعيين الگوي حساسيت آنتي بيوتيكي آن با روش  Etest

1395

27

2436

آقاي دكتر زمانفر

بررسي وضعيت آنتي بادي هاي اختصاصي ديابت دركودكان باتشخيص ديابت بستري شده درمركزآموزشي درماني بوعلي سيناساري ومراجعه كنندگان به كلينيك هاي غددوديابت كودكان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي مازندران ازسال 1394-90

1395

26

2387

خانم دكتر مبيني

مقايسه فراواني سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به لوپوس سيستميك اريتماتو و افراد سالم

1395

25

2403

آقاي دكتر عابديان

 

مقايسه فراواني سندرم متابوليك در پسوريازيس، آرتريت پسوريازيسي و افراد سالم

1395

24

1977

خانم دكتر مبيني

مقايسه هزينه تشخيصي، درماني ساليانه و وضعيت سلامتي در سه بيماري فيبروميالژيا، آرتريت روماتوئيد و استئوآرتريت

1395

23

2331

خانم دكتر مبيني

بررسي ارتباط فعاليت و ازمان بيماري آرتريت روماتوئيد و سندرم متابوليك در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد

1395

22

2215

آقاي دكتر حسيني نژاد

بررسي ميزان فراواني ديابت تشخيص داده نشده در بيماران مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال1395

1394

21

1910

خانم دكتر بهار

بررسي ارتباط اينترلوكين 10 و 35 با ديابت بارداري

1394

20

1580

خانم دكتراسپهبدي

بررسي حساسيت و اختصاصيت سطح FGF23دربيماران با نارسايي مزمن كليه

1394

19

1719

آقاي دكتر حسيني نژاد

مقايسه اثر بخشي مورفين سولفات و كتامين وريدي با مرفين سولفات وريدي به تنهايي دركنترل درد حاد بيماران رنال كوليك مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال1394

1394

18

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

1763

آقاي دكتر اعرابي

بررسي ميزان شيوع بيماري سلياك در كودكان مبتلا به ديابت تيپ 1 مراجعه كننده به درمانگاه باغبان ساري (ديماه 1391 الي ديماه 1392)

1394

17

1480

خانم دكتر كاشي

بررسي عوارض جنيني و مادري ديابت بارداري طبق روش دو مرحله اي و دومرحله اي در خانم هاي باردار بيمار درمناطق روستايي شهرستان ساري

1393

16

1481

خانم دكتر كاشي

مقايسه شيوع ديابت بارداري براساس روش دو مرحله اي criteria) (Carpenter and Coustan و تك مرحله اي

1393

15

1511

آقاي دكتر حدادي

بررسي صحت بيوماركر پروتئين S100B براي تعيين پيش اگهي باليني بيماران دچار اسيب نخاعي مراجعه كننده به بيمارستان امام خميني ساري

1393

14

1509

آقاي دكتر حدادي

بررسي ارتباط تغييرات سطح اينتر لوكين 6 با هرني ديسك كمري حاد قبل و بعداز جراحي ديسك كمري

1393

13

1206

خانم دكتر نيك صولت

بررسي اثربخشي كورتيكوستروييد خوراكي در درمان انگشت ماشه اي در بيماران ديابتي

1393

12

965

آقاي دكتر عليالي

بررسي تاثير بيماري ايسكميك قلبي(IHD) بر سير بيماران باحملات وخامت بيماري انسدادي مزمن ريوي( COPD Exacerbation ) بستري شده در بيمارستان امام خميني ساري طي سالهاي 1387-1393

1393

11

580

خانم دكتر مبيني

بررسي ارتباط ضخامت كورتكس استخوان فمور با مدت مصرف آلندرونات در بيماران مبتلا به استوپني و يا استوپروز

1392

10

513

آقاي دكتر حدادي

بررسي مقايسه اي ابتلا به ديابت در بيماران تنگي كانال نخاعي و دژنراسيون ديسك بين مهره‌اي و افراد سالم

1392

9

520

خانم دكتر بهار

بررسي اثر درمان غيرجراحي پريودنتيت بر فاكتورهاي التهابي و قندخون در افراد مبتلا به ديابت نوع

1392

8

817

خانم دكتر مبيني

بررسي اثر مشكلات موسكولواسكلتال اندام فوقاني بر كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2 طولاني

1392

7

923

آقاي دكتر حدادي

 

بررسي فراواني قند خون بالا در بيماران غير ديابتي دچار ضربه سر شديد بستري شده در ICU بيمارستان امام (ره)ساري در سال 1393

1392

6

كد طرح

مجري طرح

طرح هاي مركز تحقيقات ديابت

سال تصويب

شماره

930

آقاي دكتر زمانفر

بررسي وضعيت دموگرافيك وشيوع ديابت تايپ1دركودكان استان مازندران

1392

5

1/92/ط/د

خانم دكتر مبيني

اندازه گيري قابليت اعتماد و اعتبار پرسشنامه بازنگري شده فارسي فيبروميالژيا در بيماران ايراني مبتلا به فيبرومالژيا

1392

4

3/91/ط/د

خانم دكتر كاشي

ارزيابي ارتباط پريودنتيتيس و فاكتورهاي التهابي مربوطه، اينترلوكين 18 با ديابت بارداري

1391

3

1/91/ط/د

آقاي دكتر عابديان كناري

بررسي ميزان بيان T-bet و GATA-3 و سنجش ميزان  INF-γو IL-4 در مبتلايان به آسم در مقايسه با گروه شاهد در محيط كشت سلول حاوي عصاره Porcupines

1391

2

2/91/ط/د

خانم دكتر مبيني

بررسي ارتباط فعاليت بيماري آرتريت روماتوئيد و شدت پريودنتيت در بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد فعال و در رميسيون

1391

1

 

1397/09/27
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal