مركز تحقيقات سلامت فراورده هاي گياهي و دامی
۱۳۹۸ جمعه ۲۹ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
فرم خام پروپوزال

 

 

جمهوري اسلامي ايران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

معاونت پژوهشي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پرسشنامة طرح تحقيقاتي

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : 

سازمان متبوع :

عنوان طرح :

تاريخ پيشنهاد :

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................

نشاني : ساري- ميدان معلم- ساختمان شماره 2 دانشگاه- معاونت پژوهشي


راهنماي تكميل پرسشنامه:

خواهشمند است قبل از تكميل اين فرم نكات زير را بدقت مطالعه فرمائيد:

 

1-   فرم را پس از تكميل جهت بررسي و تصويب به معاونت پژوهشي وزارت بهداشت و درمان يا دانشگاه علوم پزشكي و يا سازمان تأمين كننده اعتبار ارسال نمائيد.

2-   در مواردي كه اجراي طرح مستلزم همكاري سازمان‌هاي ديگري باشد طرح دهنده بايستي قبلاً موافقت همكاري با سازمان‌هاي مربوطه را كسب نمايد.

3-   كليه طرح‌هايي كه به تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه و يا سازمان تأمين كننده اعتبار مي‌رسد بر اساس قراردادي كه بين معاونت پژوهشي ذيربط و مجري طرح منعقد مي‌شود قابل اجرا خواهد بود و از تسهيلات علمي مالي و اداري مركز طرف قرارداد برخوردار خواهد بود.

4-   مجري طرح طبق قرارداد ملزم به ارائه گزارش پيشرفت كار در فواصل زماني تعيين شده در قرارداد مي‌باشد.

5-   چنانچه انجام طرح پژوهشي در مرحله‌اي از پيشرفت آن اعم از اينكه به نتيجه نهايي رسيده يا نرسيده باشد منجر به كشف، ثبت، اختراع و يا تحصيل حقوقي شود، مجري طرح طرف قرارداد موظف است مراتب را كتباً به سازمان ذيربط اطلاع دهد. حقوق فوق‌الذكر كه در اثر اجراي طرح تحقيقاتي ايجاد گرديده است طبق قرارداد متعلق به پژوهشگر يا سازمان و يا هر دو خواهد بود.

6-   در صورت تمايل مجري طرح به انتشار يا ارائه نتايج حاصله در داخل يا خارج از كشور لازم است قبلاً نظر موافق سازمان ذيربط را جلب نمايد. بديهي است كه ذكر حمايت مالي و همكاري سازمان ذيربط در انتشارات مذكور الزامي خواهد بود.

7-   چنانچه مجري در هر مرحله از اجراي طرح از ادامه آن منصرف گردد ضمن توضيح علت، بودجه و لوازم باقيمانده را بايستي به سازمان ذيربط مسترد نمايد.

8-   مجريان طرح حق‌الزحمه‌اي از محل اعتبار طرح پژوهشي به ميزان مقرر در جدول آئين‌نامة دفتر پژوهشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از سوي سازمان ذيربط پرداخت خواهد شد.

9-   به پژوهشگراني كه طرح‌هاي آنان به تشخيص شوراي پژوهشي سازمان ذيربط از امتياز خاصي برخوردار باشد جوائزي از محل اعتبارات شوراي عالي پژوهش‌هاي كشور تعلق خواهد گرفت.

10-         رعايت مباني اصول اخلاق در پژوهش توسط شوراي پژوهشي دانشگاه يا مؤسسه ذيربط تأييد شده باشد.

11-         كليه تجهيزات و لوازم غيرمصرفي از محل اعتبار پژوهشي مركز تهيه مي‌شود پس از اجراي طرح بر طبق قرارداد به پژوهشگر سازمان متبوعه و يا مركز واگذار خواهد شد. در صورتي كه قراردادي در مورد تجهيزات و لوازم و مواد كه از محل اعتبار پژوهشي تهيه شده است بين پژوهشگر و سازمان ذيربط منعقد نشده باشد كليه تجهيزات و لوازم و مواد متعلق به سازمان ذيربط خواهد بود.

 


پرسشنامه طرح تحقيقاتي

قسمت اول- اطلاعات مربوط به مجري طرح و همكاران

 

1-1- نام و نام خانوادگي مجري طرح :

 


2-1- نشاني :                                                       تلفن :

 

محل كار :                                                            تلفن :

 

منزل :                                                                تلفن :

 

مطب :                                                                فاكس :  

 

3-1- شغل و سمت فعلي مجري طرح :

 

4-1- سازمان متبوع :

 

5-1- محل اجراي طرح :

 

6-1- درجات علمي و سوابق تحصيلي طرح دهنده (به ترتيب از ليسانس به بالا)

 

رديف

درجه تحصيلي

رشته تحصيلي و تخصصي

دانشگاه

كشور

سال دريافت

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 


مشخصات همكاران:

رديف

نام و نام خانوادگي

شغل

درجه علمي

نوع همكاري

امضاي همكار

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

8- فهرست آخرين طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب و مقالات منتشر شده مجري طرح (حداكثر 3 طرح پژوهشي و 3 مقاله)

 

 


قسمت دوم- اطلاعات مربوط به طرح پژوهشي

 

 

1-2) عنوان طرح:

 

فارسي :

 

 

 

 

انگليسي : 

 

 

 

 

2-2- نوع طرح :    بنيادي £    كاربردي £

 

 

 

3-2- معرفي طرح و بيان مسأله :  )حداكثر 500 كلمه)

 

 


4-2- بررسي متون (Literature review) :

 

 


اهداف و فرضيات (OBJECTIVES & HYPOTHESIS)

 

 

هدف (اهداف) كلي طرح (General objectives) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هدف (اهداف) اختصاصي طرح (Specific Objectives) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضيات (يا سوالات تحقيق) :

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

قسمت سوم- اطلاعات مربوط به روش اجراء طرح و انتخاب نمونه ...

 

1-3- طراحي تحقيق و روش اجرا (Design and Methodology) :

(لطفاً اطلاعات زير بطور دقيق نوشته شود):

] روش تحقيق و توجيه آن، خصوصيات دقيق نمونه (جامعه آماري, تعداد نمونه, معيارهاي ورود و خروج ...)و تجزيه و تحليل آماري، تعريف گروه شاهد، مكان اجراي تحقيق، معرفي پرسشنامه يا فرم اطلاعاتي* و روايي و پايايي‌ آن، ابزار با ذكر جزئيات، كيت‌ها و مواد مصرفي كليدي با ذكر مشخصات، داروها و دارونماها, شرح مداخله و روش انجام كار و ... [

 

 

 

 


2-3- جدول متغيرها

رديف

نام متغير

نقش متغير

مقياس

واحد

ابزارسنجش

نوع رفتار با متغير مداخله‌گر

مستقل

وابسته

زمينه‌اي

مداخله‌گر

كمي

كيفي

ناديده

گرفتن

ثبت

كردن

حذف

كردن

مشابه‌سازي

كردن

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23