بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
br ENGLISH
كارگاهها و دوره هاي آموزشي

عنوان كارگاه

گروه هدف

تاريخ

مدرس

محتواي آموزشي

ليست شركت كنندگان
كارگاه جستجوي پيشرفته و بازيابي منابع اطلاعاتي 
دستياران و كارآموزان پزشكي
98/11/03

دكتر حسن صياميان
جستجوي پيشرفته
شركت كنندگان
 كارگاه جستجوي پيشرفته در بانكهاي اطلاعاتيISI, Scopus  ,Science Direct   

اعضاي هيات علمي ، دانشجويان پزشكي و كارآموزان باليني

 98/10/08 دكتر حسن صياميان
 جستجوي پيشرفتهشركت كنندگان

كارگاه آشنايي با كتابخانه ديجيتال دانشگاه علوم پزشكي مازندران و امكانات ديجيتالي كتابخانه مركز آموزشي درماني امام خميني ساري

دانشجويان و كارآموزان پزشكي، پرستاري و مامايي

98/09/26 

نسرين ابراهيم قوچي

كتابخانه ديجيتال دانشگاه

شركت كنندگان

كارگاه كتابخانه ديجيتال و راههاي استفاده از آن

دانشجويان و كارآموزان پزشكي ، پرستاري ، مامايي و اساتيد پزشكي و مربيان آموزشي ،

98/08/01

نسرين ابراهيم قوچي

كتابخانه ديجيتال

شركت كنندگان

آشنايي دانشجويان و كارآموزان جديدالورود با خدمات كتابخانه و پايگاههاي اطلاعاتي موجود


دانشجويان و كارآموزان جديدالورود و  كارشناسان آموزشي

98/06/16

نسرين ابراهيم قوچي

خدمات كتابخانه

-------

راهكارهاي جستجو در پايگاه اطلاعاتيclinical key 2

  اعضاي هيات علمي ، دانشجويان پزشكي ، كارشناسان آموزش

98/05/06

نسرين ابراهيم قوچي

clinical key

-------

كارگاه نوپا ) نظام نوين اطلاعات پژوهشهاي پزشكي ايران(

اعضاي هيات علمي ، دانشجويان پزشكي ، كارشناسان آموزش

98/04/24

نسرين ابراهيم قوچي

نوپا

-------

راهكارهاي جستجو در پايگاه اطلاعاتيclinical key 2

اعضاي هيات علمي ، دانشجويان پزشكي ، كارشناسان آموزش

98/03/11

نسرين ابراهيم قوچي

clinical key

-------

آشنايي با سامانه منبع ياب و جستجوي مجلات آبنومان دانشگاه

 

اعضاي هيات علمي ، دانشجويان پزشكي ، كارشناسان آموزش

98/02/04

نسرين ابراهيم قوچي

منبع ياب

-------
1398/11/12
Powered by DorsaPortal