بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
بهبود

با توجه به نقش اعتبار بخشي در ارتقاء كيفيت و ايمني سيستم هاي درماني نظام جديد اعتبار بخشي، ارزيابي مبتني بر كيفيت و ايمني و هماهنگ با ساير الويت ها درزمينه هاي به شرح ذيل فعاليت دارد:

        - برگزاري كنفرانس هاي درون بخشي و همگاني جهت آموزش به كاركنان در زمينه بيمارستان دوستدار ايمني و استانداردهاي اساسي و الزامي ايمني بيمار- FMEA -9 راه حل ايمني بيمار.

        - برگزاري آزمون هاي ايمني بيمار در حوزه هاي: 9 راه حل ايمني بيمار-استانداردهاي ايمني بيمار جهت پرسنل مركز

        تدوين خط مشي ها و شاخص ها در حوزه هاي ايمني و مديريت خطر.

        - توسعه مديريت خطر واكنشي و تاكيد بر تحليل علت ريشه اي  RCA و تشكيل و ساماندهي كميته RCA در مركز جهت درس گيري و مداخله اصلاحي در جهت كاهش و عدم تكرار حوادث مشابه. ايجاد نظام جامع مديريت خطر (فرهنگ سازي، شناسايي خطرات، ارزيابي، تحليل، اقدام اصلاحي، بررسي و نظارت مداوم، ارتباطات موثر و مشاوره).

        ارزيابي پيشگيرانه به منظورجلوگيري از بروز خطاهاي پزشكي به روش FMEA بامشاركت صاحبان فرايند

        شناسايي مشكلات وچالشهاي و بررسي وضعيت موجود و مقايسه آن با استاندارد وطراحي و انجام مداخله مناسب به شيوه مميزي باليني بامشاركت صاحبان فرايند

        ايجاد نظام گزارش­دهي خطاهاي پزشكي (ثبت، تحليل، اقدامات­اصلاحي، اعلام اقدامات اصلاحي در سطح مركز، به اشتراك­گذاري درس­هاي گرفته شده).

        ايجاد نظام يادگيري و به اشتراك گذاري درس هاي آموخته شده (learn and Share) .

        ايجاد نظام رسيدگي به شكايات و تدوين فرايند ونظارت برآن.

        انجام نظر سنجي از بيماران/همراهان/كاركنان وتحليل آنها وتعيين 5 الويت نارضايتي ومداخلات اصلاحي در جهت ارتقاءرضايتمندي وبيمارمحوري

       جمع آوري فرمهاي ترك با مسئوليت شخصي بيماران بستري/اورژانس وتحليل آنها وتعيين علل ترك و مداخلات اصلاحي

       پايش فراينداصلي هاي اصلي مركز و انجام مداخلات اصلاحي.

       شناسايي چالش­ها / مشكلات و فرصت هاي بهبود والويت بندي آن براي تدوين برنامه بهبود/ اقدام اصلاحي توسط مسئولين بخش /واحد با مشاركت دفتر بهبود كيفيت

        پايش برنامه عملياتي وايمني مركز و نظارت براجرا وپيشرفت برنامه بهبود كيفت ابلاغ شده بخش /واحد

        برگزاري كميته پايش وسنجش كيفيت در مركز.

        هماهنگي بين كميته هاي بيمارستاني اعم از كميته مديريت اطلاعات سلامت و فناوري اطلاعات ،پايش و سنجش كيفيت ،حفاظت فني و بهداشت كار،اخلاق پزشكي و رفتار حرفه اي ،ترويج زايمان طبيعي و ايمن ،ترويج تعذيه با شير مادر ،ترياژ،اورژانس،تعيين تكليف ،كنترل عفونت ،بهداشت محيط، مديريت خطر حوادث و بلايا ،مرگ و مير ،عوارض،اسيب شناسي و نسوج ،احيا نوزاد ،طب انتقال خون ،دارو درمان و تجهيزات پزشكي ،اقتصاد درمان دارو و تجهيزات پزشكي ،مرگ كودكان 1-59 ماهه،مرگ مادران ،مرگ پريناتال ، RCA

        حضور در كليه كميته هاي بيمارستاني.

        پيگيري مصوبات كميته پايش وسنجش كيفيت مركزومداخله به موقع در موانع احتمالي اجراي برنامه ها بدنبال سنجش وپايش مستمر آن ها.

        اخذ تصميمات اصلاحي/برنامه بهبود كيفيت در مورد شاخص هايي كه نتايج آنها در محدوده هشدار/بحراني قرار دارندبامشاركت صاحبان فرايند

        انجام ارزيابي هاي داخلي بارويكردبهبودمستمر كيفيت وانجام اقدامات اصلاخي نتايج نهايي

        برنامه­ريزي و برگزاري دوره­هاي آموزشي در خصوص اصول و اهداف و مباحث پيشرفته بهبود كيفيت براي گروه­هاي هدف با هماهنگي و همكاري سوپروايزر آموزشي .

        نگهداري مستندات اعتباربخشي به صورت فايل الكترونيكي.

        برنامه ريزي جهت انجام بازديد مديريتي وميداني توسط تيم ايمني باموضوع ارتقاء فرهنگ ايمني و انجام بازديد وشناسايي شرايط تهديدكننده ايمني بيماران از زبان كاركنان درحين بازديد وجمع بندي بازديد،انجام اقدامات اصلاحي/تدوين برنامه بهبود وارائه بازخورد به فرد/بخش/واحد

        تهيه كتابچه فرايند، شاخص با همكاري صاحبان فرايند و نظارت بررونداجراي آنها

         تهيه كتابچه خط مشي،روش اجرايي و دستورالعمل با همكاري صاحبان فرايند و نظارت بررونداجراي آنها

 

 

1397/11/17
Powered by DorsaPortal