شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ بهمن
br ENGLISH
شرح وظايف و پرسنل

نام و نام خانوادگي:فرشاد توكلي
 
 

عنوان پست:مسئول گسترش و هماهنگي

 

مدرك تحصيلي:دكتراي مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 
   نام و نام خانوادگي : آسيه سالاريان
 
 
عنوان پست : كارشناس گسترش


            مدرك تحصيلي : كارشناس بهداشت خانواده
 

     نام و نام خانوادگي : زينب سالاريان
 
 
 
عنوان پست : كارشناس گسترش
 
 

        مدرك تحصيلي : كا
رشناسي پرستاري
pasting

 

 

 

شرح وظايف كارشناس هماهنگي گسترش شبكه هاي بهداشتي درماني

 در مركز بهداشت شهرستان

 

* تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه

* بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش و يا تبديل واحدها

* بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن

* نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحدهاي بهداشتي

* تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه

* مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند .

* مشاركت و پيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات نظير BMN  و....

* بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تامين آنها

* توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت و پيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان

* گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب

* هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه

* همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي

* تدوين و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي بازآموزي و آموزش حين خدمت براي كاركنان بهداشتي و مشاركت در اجراي آنها

* نظارت بر آموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت

* انجام ساير دستورات مربوط به خدمات بهداشتي منطقه


 

شرح وظايف كارشناسي جلب مشاركتهاي مردمي

 

* برنامه ريزي جهت همكاري مردم با برنامه هاي بهداشت در سطح شهرستان

* ايجاد و امكان مشاركت علمي مردم در ايجاد و راه اندازي واحدهاي بهداشتي

* ايجاد و تقويت مكانيسم هاي مناسب براي همكاريهاي بين بخشي در امور مربوط به برنامه جلب مشاركت جامعه

* شركت در شوراهاي بهداشتي با توجه به شرايط و وضعيت خاص برنامه هاي جلب مشاركت جامعه

* ايجاد هماهنگي هاي لازم و همكاري با ساير واحدهاي تابعه شهرستان در جهت برنامه ريزي و تعيين اولويت در خصوص برنامه هايي كه نياز به شماركت مردمي دارند .

* برنامه ريزي در جهت شناساندن طرح جلب مشاركت در بخشهاي مختلف توسعه بر اساس خط مشي هاي تعيين شده و ايجاد انگيزه براي تداوم مشاركت مردم

* تماس با مربيان بهداشت مدارس تحت پوشش منطقه خود و جلب همكاري با اولياي مدارس در ارتقاء سطح بهداشت منطقه

* كسب اطلاعات جمعيتي در مورد مناطق تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان با توجه به اهداف برنامه و چگونگي اجراي آن

* انتخاب مركز مناسب از لحاظ جغرافيايي و دسترسي مردم به خدمات بهداشتي بمنظور اجراي طرح مشاركت مردم جامعه

* تجزيه و تحليل و كنترل و تهيه آمار جلب مشاركت بر اساس برنامه هاي تعيين شده

* تهيه جداول اطلاعاتي و نمودارهاي نمايشي جهت انعكاس مشاركت مردم در برنامه هاي بهداشتي

* برنامه ريزي جهت آموزش و آشنايي پرسنل مراكز انتخاب شده براي اجراي برنامه هاي مشاركت مردم

* جمع آوري گزارش و عملكرد مشاركت مردن و انعكاس آن به مركز بهداشت استان

* نظارت بر شركت كردن كليه واحدهاي تشكيل دهنده مركز در استفاده از ساختار برنامه مشاركت مردم

* انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق   

1398/05/06
Powered by DorsaPortal