شبکه بهداشت و درمان نور
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
بهداشت محيط

 

خلاصه ای از وظایف بهداشت محیط                    

1-وضعیت بهداشت محیط مرکز

2-نصب نقشه و مشخصات منطقه

3-بایگانی پرونده اماکن

4-دفتر گزارش روزانه

5-پرونده آمار

6-آموزش بهداشت محیط

7-صدور کارت معاینه پزشکی

8-صدور مجوز بهداشتی (پروانه کسب)

9-اجرای مراحل ماده 13

10- کنترل عرضه مواد غذایی سالم در مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

11- کنترل عرضه و استفاده از نمک ید دار در اماکن عمومی و مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی

12- کنترل سلامت آب شرب

13- بهداشت محیط مدارس

14- بهسازی و احداث توالت های بهداشتی

15- حذف جوش شیرین از پخت نان های سنتی

16- مبارزه با حشرات و جوندگان موذی

17- جمع آوری و دفع  بهداشتی زباله،فاضلاب و فضولات حیوانی

18:آموزش سالم سازی سبزیجات (سبزیجاتی که بصورت خام مصرف مي‌شوند

19-بازديد از مراكز آموزشي ودانشگاهها و مهد كودكها

20- بازديد و كنترل استخرهاي شنا و حمامهاي سونا

21- بازديد از آزمايشگاهها و مراكز بهداشتي درماني و مطبها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط

22- بازديد از پاركها و ورزشگاهها و ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين زيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب

23- بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه

24- بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه

25- كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها

26- راهنماي و آموزش مردم و جلب مشاركت عمومي و همكاريهاي بين بخشي در زمينه اجراي پروژه هاي شهر سالم؛روستای سالم و BDN

27. اجرای طرح توسعه و تشديد مواد غذايي در غالب طرح ضربت

28. همکاری در حسن اجرای طرح بيسج سلامت نوروزی

29- اجراي ساير دستورات مقام مافوق در زمينه اي مربوط به بهداشت محيط

30. تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط

 

خلاصه عملکرد بهداشت محيط( نه ماهه) 1391

·        برگزاري جلسات شوراي سلامت (كارگروه سلامت و امنيت مواد غذايي) :6 مورد

·        برگزاري جلسات مديريتي پسماند شهري و روستايي : 5 مورد

·        شركت در جلسات كميسيون بند20 ماده 55 شهرداري رويان : 7 مورد

·        شركت در جلسات كميسيون بند20 ماده 55 شهرداري نور : 9 مورد

·        تعداد متصدياني كه به شوراي حل اختلاف معرفي شده اند : 81 مورد

·        تعداد متصدياني كه به تعزيرات معرفي شده اند : 22 مورد

·        پيگيري برنامه پروژه شهر سالم – روستاي سالم (‍CBI )

·        انجام طرح عمليات بهسازي محيط (بهسازي مستراح روستايي):256 مورد

·        اجراي طرح بسيج سلامت نوروزي از ابتداي اسفند 90 لغايت 15 فروردين 1391

·        اجرای پايش تخصصي از كليه مراكز بهداشتي درماني شهري وروستايي

·        صدور كارت بهداشتي براي متصديان و كارگران مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي: 1248

·        صدور صلاحيت يا عدم صلاحيت بهداشتي : 114

·        نمونه برداري از مواد غذايي : 154 مورد

·        تعداد كل بازديد انجام شده از اماكن عمومي و مراكز عرضه مواد غذايي : 6682

·        ميزان معدوم شده مواد غذايي : 689  كيلوگرم

 

·        تعداد جلسات آموزشي براي گروههاي هدف بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت : 684

·        بازديد از زندان شهرستان نور : 3 مورد

·        تعداد افراد آموزش ديده : 6488 نفر

·        تعداد گواهينامه بهداشت عمومي صادره تأئيد شده : 111 مورد

·        اجراي ماده 13 (پلمپ اماكن و مراكز غير بهداشتي) : 13 مورد

·        كلرسنجي آب شهري و روستايی : 15372

·        انجام آزمون باكتريولوژيكي آب آشاميدني شهري و روستايی: 248

·        انجام آزمون شيميايي آب آشاميدني : 10 مورد

·        اجرای کلاسهای آموزشی برای اصناف پزنده و مهد کودکهای با همکاری مجمع امورصنفی و بهزيستی

·        بازديد مشترک با ادارات مربوطه از بازارهای هفتگی سطح شهرستان با همکاری فرمانداری و جمع آوری ماکيان زنده و پرکنده و مواد غذايی فاقد مشخصات

 

 

·        برگزاری روز زمين پاک در مدارس پايلوت پروژه شهر سالم –روستای سالم

 

·        جمع آوری زباله ها در روز طبيعت توسط جوانان و نوجوانان

·        اجرای طرح مبارزه با دخانيات و جمع آوری قليا ن

·        بازديد از استخرهای و شناگاههای طبيعی سطح شهرستان و نمونه برداری از آنها

·        بازديد از مساجد و اماکن متبرکه و امامزادهها در ماه مبارک رمضان و محرم خصوصا موقع توزيع نذورات

 

 

 


 

جدول مقایسه ای شاخص های کشوری - استانی - شهرستانی برنامه های بهداشت محیط شهرستان نور

  

عنوان شاخص

سال84

سال 85 

سال86

سال87

سال88

سال89

سال90

نه ماهه91

درصد خانوارهاي روستائي كه به آب آشاميدني دسترسي دارند

90.4

91.7

92.6

97.6

98.8

98.8

98.8

98.9

درصد خانوارهاي روستائي كه از شبكه عمومي آب آشاميدني برخوردار مي باشند .

90.4

91.7

92.6

93.9

97.8

98.2

98.3

98.9

درصد خانوارهاي روستائي كه آب آشاميدني خود را با جوشانيدن يا كلرينه نمودن تامين مي كنند .

9.6

8.3

7.5

6.7

1.7

1.7

1.7

1.08

درصد خانوارهاي تحت پوشش داراي توالت بهداشتي

76.3

77.7

78.6

69.1

70.4

74.9

76.7

80.04

درصد خانوارهاي روستائي كه زباله را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كنند .

60.7

64.9

69.5

84.3

90.8

94.5

96.4

97.66

درصد خانوارهاي روستائي كه فضولات حيواني را به روش بهداشتي جمع آوري و دفع مي كنند .

70.3

66.8

72.9

79.5

79.8

80.0

80.1

80.1

درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق شهري

90.5

92.2

92.4

88.8

88.9

89.8

90.2

89.21

درصد اماكن عمومي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق روستائي

93.8

99.5

99.7

69.3

76.1

78.8

82.9

84.35

درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق )شهري (

88.5

96.5

92.6

64.2

69.3

72.0

73.6

76.11

درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد خوراكي و بهداشتي داراي معيارهاي بهداشتي و بهسازي مناطق )روستائي(

90.4

99.5

97.4

40.9

40.9

45.1

49.7

56.8

درصد كاركنان مراكز و اماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند )شهري (

83.5

81.0

86.5

81.2

81.3

84.4

90.0

90

درصد كاركنان مراكز و اماكني كه داراي كارت معاينه پزشكي معتبر هستند)روستائي (

79.5

80.0

60.6

67.6

79.3

80.1

82.0

81.47

درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند ) شهري (

80.0

71.4

90.9

89.9

88.6

89.6

90.6

92.86

درصد مراكز بهداشتي درماني كه از نظر بهداشت محيط داراي شرايط مطلوب هستند )روستائي (

81.8

95.7

83.8

84.2

84.2

86.6

91.1

90.13

درصد بيمارستانهائي كه آب مصرفي آنها مطلوب است

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

درصد بيمارستانهائي كه جمع آوري زباله آنها مطلوب است

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

درصد بيمارستانهائي كه جمع آوري و دفع فاضلاب آنها مطلوب است

100.0

100.0

0.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

درصد بيمارستانهائي كه رختشويخانه آنها مطلوب است

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

100

 100

درصد بيمارستانهائي كه آشپزخانه آنها مطلوب است

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

100

 100

درصد مراكز كاربرد پرتوهاي يونساز در پزشكي داراي شرايط حفاظتي مطلوب

100.0

100.0

75.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100

درصد نمونه هاي آب آشاميدني كه از نظر آزمايشهاي باكتريولوژيك مطلوب شناخته شده است) شهري (

100.0

100.0

100.0

100.0

98.6

95.3

99.1

98.82

درصد نمونه هاي آب آشاميدني كه از نظر آزمايشهاي باكتريولوژيك مطلوب شناخته شده است)روستائي(

78.1

77.0

93.0

90.4

79.7

82.2

95.2

84.51

 

 

 

1392/05/28
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal