معاونت تحقيقات و فناوري - کتابخانه مرکزی
۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
br ENGLISH
آيين نامه حقوق مالكيت معنوي منابع ديجيتال

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

حقوق مالكيت معنوي منابع ديجيتال الكترونيك دانشگاه علوم پزشكي مازندران

هر گونه كپي و چاپ بدون مجوز و يا ذكر منبع و نويسنده و يا بوجود آورنده اثر چاپي يا غير چاپي ديجيتال و چند رسانه اي كه همان قانون ارجاع مي باشد سرقت ادبي محسوب شده و مطابق با قانون مالكيت معنوي اقدام خواهد شد

 

اهداف

 - 1 ايجاد انگيزه براي مجريان پژوهشي در راستاي خلق و توسعه فناوري هاي ارزش آفرين، تسهيل توسعه دارايي هاي فكري با ارزش براي دانشگاه و مجري پژوهشي، تشويق و ارتقاي خلاقيت و نوآوري در پژوهشگاه به منظور كسب مزيت اقتصادي.

- 2 ايجاد درآمد پايدار دانش بنيان براي دانشگاه و كمك به تجاري سازي دستاوردهاي محصولات دانش بنيان.

 - 3 فراهم سازي زمينه هاي توسعه علم و فناوري از طريق ايجاد محيطي مناسب براي شكوفايي خلاقيت و اشاعه و به كارگيري دستاوردهاي جديد پژوهشي و فناوري در كشور.

 - 4 نهادينه سازي حقوق مالكيت فكري و تقويت انگيزه مادي و معنوي در افراد جهت فعاليت هرچه بيشتر در عرصه پژوهش و توسعه فناوري و افزايش امكان تجاري سازي دستاوردها در راستاي منافع عمومي، ثبت و حفاظت از دارايي هاي فكري دانشگاه.

 - 5 ارائه چارچوبي شفاف و تبيين حقوق و تعهدات دانشگاه، پديدآورنده/ پديدآورندگان، حاميان در ارتباط با داراييهاي فكري ايجاد شده و در نتيجه كاهش اختلافات در زمينه حقوق مالكيت فكري.

- 6 آگاه ساختن افرادي كه از اعتبارات، تسهيلات و يا امكانات دانشگاه استفاده مينمايند به حقوق مالكيت فكري و به ويژه نحوه پوشش دادن هزينه ها و تقسيم منافع مادي و معنوي حاصل از آن.

- 7 توسعه مهارت محققان در زمينه درك، تفسير و تحليل اطلاعات فني حقوقي و تجاري پتنت ها ) پروانه ثبت اختراعات( و   ديگر اسناد مالكيت فكري.

- 8 استفاده از اطلاعات حاصل از تحليل اسناد مالكيت فكري براي هدايت و راهبري طرحهاي راهبردي تحقيقاتي.

اصول كلي

            1. اين آئين نامه و ضوابط بر تمام افراد شاغل در دانشگاه )اعم از اعضاي هيأت علمي، دانشجويان، كارشناسان و ...( و به طور كلي -هر فردي كه از تسهيلات، اعتبارات و امكانات دانشگاه )در راستاي انجام فعاليت تحقيقاتي در طي زمان معيني كه با دانشگاه همكاري دارد( استفاده نمايند، حاكم ميباشد. لازم است همه افراد فوق تعهد نامه اي را مبني بر قبول و رعايت مفاد اين آييننامه و ضوابط امضا كنند.

 2. دانشگاه در نتايج مادي حاصل از هرگونه دارايي فكري كه بر اثر فعاليت فردي يا گروهي با استفاده از امكانات، تجهيزات و يا - اعتبارات دانشگاه انجام شود، داراي حق خواهد بود، مگراينكه در قرارداد شرايط ديگري ذكر شده باشد. 

3.  چنانچه پديدآورنده/پديدآورندگان ادعا نمايد كه دارايي فكري، بدون استفاده مؤثر از منابع و امكانات دانشگاه حاصل شده است، در صورت بررسي مدارك و پذيرش ادعاي مذكور توسط كميته مالكيت فكري، دانشگاه به صورت مكتوب اعلام ميكند كه ادعايي را مبني بر مالكيت آن دارايي فكري ندارد.

 . 4 ميزان سهم دانشگاه، پديدآورنده/ پديدآورندگان و حامي و نيز امكان استفاده و بهره برداري آنها از دارايي فكري مورد نظر، مطابق قرارداد همكاري منعقده تعيين مي شود. در كارهاي گروهي، درصد سهم كليه افرادي كه در ايجاد يك دارايي فكري مشاركت داشته اند بايد قبل از ارائه درخواست تقاضاي ثبت، به صورت مكتوب مشخص شود. در صورت عدم توافق و در مواردي كه درصد سهم هريك از افراد مزبور مشخص نشده باشد، منافع حاصل از آن بصورت مساوي بين آنها تقسيم خواهد شد.

 

 . 5 افرادي كه فعاليت آنها با استفاده از امكانات، تجهيزات و يا با كمك بودجه دانشگاه، منجر به ايجاد نوعي از دارايي فكري گردد موظفند در اسرع وقت و قبل از هرگونه افشاي اطلاعات مربوط براي سايرين و يا اقدام به ثبت و نشر آنها، معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه را در جريان قرار داده، اطلاعات مربوط را در اختيار آن واحد قرار دهند و هماهنگي هاي لازم را به عمل آورند. رعايت اين امر در قراردادهاي همكاري بين افراد و دانشگاه مورد تأكيد قرار ميگيرد.

 

 .6  در صورتي كه براي پديدآوردن مالكيّت فكري، تجهيزاتي از محل اعتبارات دانشگاه تهيه شده باشد، آن تجهيزات با رعايت   مقرّرات مربوط، مال اختصاصي دانشگاه خواهد بود.

 

 7. كاركنان دانشگاه و اعضاي هيأت علمي منصوب از سوي دانشگاه، جهت انجام سنجش و آزمايش اصالت مالكيّت فكري موظف به عدم افشاء اسرار، توصيفات و دادههاي مالكيّت فكري بوده و ملزم به رعايت جوانب امانت داري در مورد اطلاعات ارائه شده و مربوط به مالكيّت فكري توسط طرف قرارداد هستند.

. 8  چنانچه تخلّف كاركنان و اعضاي هيأت علمي منصوب، حسب تشخيص كميته مالكيّت فكري موجب خسارات مادي يا معنوي به دانشگاه شود، دانشگاه ميتواند موضوع را از طريق قانوني پيگيري نمايد.

9.  ساختن (جعل) داده ها يا نتايجي كه مبتني بر يك پژوهش واقعي نيستند مطابق با قانون مالكيت فكري دانشگاه اقدام نمايند.

 10.  سياستگذاري ، برنامه ريزي و تصميم گيري در مورد حقوق مالكيت فكري در دانشگاه بايد توسط كميته مالكيت فكري انجام  شود .

 

 .11هر شخصي كه مدعي وجود يا مقتضيات يكي از موضوعات مالكيّت فكري متناسب با رسالت دانشگاه باشد، ميتواند درخواست مشاركت در اثبات، ايجاد، ثبت يا بهره برداري از آن را به معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تقديم نمايد. درخواست شامل تمامي داده ها، توصيفات، ترسيمات، اسناد و مدارك و هرآنچه را كه براي دستيابي به ثبت مالكيّت فكري لازم است مي باشد.

 

12.   در مواردي كه حسب تشخيص معاون پژوهش و فناوري، حضور مدعي جهت تبيين و توضيح دادههاي مربوط به مالكيّت  فكري ضروري است، بايد در محل و زمان تعيين شده حاضر شوند.

 

 13. مدعي پيش از ثبت مالكيّت فكري، بدون مجوز كتبي دانشگاه، با هيچ دستگاه اجرائي در معني ماده - 5 قانون مديريت خدمات كشوري يا اشخاص موضوع حقوق خصوصي، هيچ گونه اقدامي جهت مذاكره، انعقاد قرارداد، ثبت، بهره برداري و تجاري سازي در مورد مالكيّت فكري انجام نخواهد داد؛ درغير اين صورت و همچنين در مواردي كه به علت تقصير مدعي، اقدام به انتشار يا ارائه ي مطالب علمي مربوط به مالكيّت فكري شود، دانشگاه، مالك و دارنده ي مالكيّت فكري مورد ادعا گرديده و حق تقديم   اظهارنامه و ثبت مالكيّت فكري به نام دانشگاه را به مرجع صلاحيّت دار خواهد داشت در غير اينصورت دانشگاه ميتواند موضوع را از طريق قانوني پيگيري نمايد.

 

 14. دانشگاه با بهره گيري از نيروي انساني و تجهيزات موجود يا قابل تدارك، وجود يا عدم شرايط ماهوي مالكيّت فكري را مورد سنجش و ارزيابي قرارداده، در فرض وجود قابليت هاي ثبت آن، شرايط اساسي را در آن ايجاد و فراهم مي نمايد.

 

15. در صورتي كه مالكيّت فكري مورد ادعا، واجد اصالت نبوده يا در زمره ي موارد خارج از حيطه ي حمايت باشد، به شيوه ي مناسب و ضمن تبيين آن، نتيجه را در فوريتي متعارف به آگاهي مدعي ميرساند.

 .17  دانشگاه در موضوعات مالكيّت فكري پديدآمده، ممكن است برحسب مورد پديدآورنده، شريك، مالك يا بهره بردار از حقوق باشد. در هرحال در قراردادهاي تنظيمي مالكيّت فكري بايد عنوان دانشگاه در مالكيّت فكري معلوم باشد.

18 . در مواردي كه مالكيّت فكري بين دانشگاه و شخص ديگر مشترك است، در صورت ثبت و صدور گواهينامه ي مربوط از سوي مرجع صلاحيّت دار، مالكيّت فكري، مال مشاع دانشگاه و شخص ديگر بوده و حقوق مادي و معنوي ناشي از آن توسط كميته مالكيت فكري خواهد بود؛ تصرفات حقوقي يا مادي طرفين در مالكيّت فكري، براساس گواهينامه، تابع قواعد مربوط به مال مشاع و عقد شركت مدني خواهد بود. 

 

 19. سود قابل تقسيم ناشي از مالكيّت فكري پس از كسر اعتبارات هزينه شده به تأييد امور مالي دانشگاه، موافق قرارداد بين دانشگاه و ذينفع تقسيم ميگردد. 

 20. در صورت ثبت هريك از طبقات مالكيّت فكري كه نتيجه ي اشتراك دانشگاه با شخص يا اشخاص ديگر در بوجود آمدن آن يا ثمره ي بهره گيري از نيروي انساني يا تجهيزات يا تأمين مالي دانشگاه ميباشد، دانشگاه با شخص يا اشخاص ديگر برحسب مورد، پديد آورنده ي مشترك آن يا مالك يا بهره بردار انحصاري يا غيرانحصاري حقوق ناشي از مالكيت فكري خواهد بود.

 

 21. در صورت ثبت نشدن مالكيّت فكري، چنانچه نتايج بدست آمده به صورت يك اثر علمي قابل عرضه باشد، عرضه ي آن همواره بايد با تبيين كامل نقش دانشگاه در پديد آمدن آن اثر باشد.

 

22. به منظور تبيين حقوق دانشگاه، پيش از اقدام در آن موارد، قراردادي متناسب با هريك موضوعات با طرف ديگر منعقد شده و نتيجه از سوي معاون پژوهش و فناوري به كميته مالكيّت فكري اطلاع داده ميشود. 

 

 23. كاركنان دانشگاه و اعضاي هيأت علمي منصوب از سوي آن جهت انجام سنجش و آزمايش اصالت مالكيّت فكري، موظف به عدم افشاء  اسرار،  توصيفات و داده هاي مالكيّت فكري بوده و ملزم به رعايت جوانب امانت داري در مورد اطلاعات ارائه شده و مربوط به مالكيّت فكري توسط طرف قرارداد هستند. 

 

 24. تخلّف يا تقصير مدعي مانع دادخواهي دانشگاه در دادگاه، در جبران تمام ضرر و زيان هاي مادي و معنوي و همچنين  منافع تقويت شده و احتمالي دانشگاه نخواهد بود. 

 

 25. اعضا، كارشناسان و اشخاصي كه در كميته مالكيّت فكري به دادههاي مربوط به مالكيّت فكري دسترسي مييابند، نيز  مشمول حكم اين ماده خواهند بود؛ در صورت ادعاي تخلّف يكي از اعضاء، كميته بدون حضور و رأي آن عضو، به موضوع رسيدگي مي نمايد؛ در صورت ثبوت تخلّف، از عضويت دركميته منعزل و ذينفع ميتواند عليه او در دادگاه صلاحيتدار دادخواهي نمايد. 

 

26. ارزيابي و سنجش علمي مالكيّت فكري مورد ادعا ممكن است توسط اعضاي هيأت علمي دانشگاه يا با ارجاع به ساير مراجع صلاحيّتدار انجام شود. 

 

27 . پيش از تصديق اصالت مالكيّت فكري در كميته مالكيّت فكري، اقدام به ثبت، هزينه و بهره برداري از مالكيّت فكري خواهد شد.

 

 28. در صورت صدور پروانه بهره برداري، انعقاد قرارداد و حصول عوايدي از آن محل، پيش از تقسيم سود حاصل، تمامي هزينه - -هاي مترتب بر فرايند ثبت مالكيّت فكري با ارائه ي اسناد مالي مربوط به آن از سوي امور مالي دانشگاه، از محل عوايد حاصل از مالكيّت فكري كسر شده، به حساب دانشگاه پرداخت خواهد شد.

حقوق مالكيت معنوي منابع ديجيتال بين المللي

در دوران ديجيتال، حقوق مالكيت معنوي حقوق بشر تحت ماده 1 پروتكل اول كنوانسيون اروپايي حقوق بشر قرار گرفته است . دارايي فكري يك ارزش فرهنگي مهم جهاني و دارايي اقتصادي است و كم رنگ شدن حقوق مالكيت معنوي تاثير منفي بر همه مردم دنيا دارد.

طبق ماده 10 كنوانسيون جرايم سايبري، كشورهاي عضو بايد اقدامات قانوني را براي ايجاد نقض حقوق مالكيت معنوي به عنوان جرايم جنايي تحت قوانين داخلي اعمال كنند.

 لازم است توجه ويژه اي به اپراتورهاي شبكه هاي اجتماعي و سيستم عامل هاي مبتني بر اينترنت با محتواي توليد شده توسط كاربر باشد كه از محتواي غيرقانوني ارسال شده در سايت هايشان سود مي برد. حقوق مالكيت معنوي بايد مورد احترام قرار گيرد.

نويسندگان آثار خلاق بايد حق استفاده از پتانسيل اينترنت را داشته باشند. اغلب مزاياي اصلي از انتشار آثار در اينترنت به چندين شركت بزرگ اينترنتي متصل مي شود، در حالي كه نويسندگان، هنرمندان و ساير صاحبان حقوق ديگر درامد خود را از دست مي دهند.

1397/06/18
امتیازدهی
میانگین امتیازها:5 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal