معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۷ مرداد
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
كارگاه ها


 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397
 

رديف
عنوان كارگاه
 
 
زمان برگزاري
(چهارشنبه­ ها ساعت 8 الي 12)

 مدرس كارگاه

 ظرفيت

برنامه كارگاه
 1 آشنايي با اصول آناليز ژني بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا (DHPLC)  1397/07/18 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 10 نفر
 
 2 آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد بوسيله تكنولوژيCHNS-O Analyzer 1397/08/02 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 
 3 آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ تونلي روبشي(STM) 1397/08/23 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 
 4آشنايي با اصول آناليز مولكولي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي(GC-MS) 1397/09/07 دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي) 
10 نفر
 
 5 آشنايي با اصول تكنولوژي آناليز حرارتي همزمان (STA) 1397/09/21 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
Canceled
 6  آشنايي با اصول آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي فلوسيتومتري FACS- 1397/12/13 دكتر حسين عسگريان (عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي) 
10 نفر
 
 7 آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM) 1397/10/19 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 8 آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC) 1397/12/20 دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي)
10 نفر
 
 9
آشنايي با اصول الكتروريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي  Dual-pumped Electrospinning
 1397/12/15 دكتر الهام حسن زاده (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 10آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine 1397/12/08 دكتر امير ملتي (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 
 

 
***********************************************
 
 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1396
 
 
 رديف
عنوان كارگاه

مدرس كارگاه

زمان برگزاري (چهارشنبه­ ها)
ظرفيت كارگاه
برنامه كارگاه
فايل كارگاه
 1

دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/07/26

5نفر
 
 2
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روشCHNS-O Analyzing 
دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)
96/08/10
5نفر
  
 3
دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 

96/08/24

5نفر
  
 4
دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي)

96/09/08

5نفر


 5

كارگاه آشنايي با اصول آناليز حرارتي همزمان (STA)

دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/09/22

5نفر


 6
دكتر حسين عسگريان (عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي)

96/10/13

5نفر

 
 7

دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/10/27

5نفر
  
 8

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي)

96/11/11

5نفر
 
 9

آشنايي با اصول الكتروريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي   
Dual-pumped Electrospinningدكتر الهام حسن زاده (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/11/25

5نفر
 - -
 10
آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژيTensile Test Machine
دكتر امير ملتي (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/12/09

5نفر
 - -
  
 
***********************************************
 
 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1395

 

 رديف
عنوان كارگاه

مدرس كارگاه

زمان برگزاري (چهارشنبه­ ها)
ظرفيت كارگاه
برنامه كارگاه
فايل كارگاه
 1
دكتر پوريا گيل

95/07/17

10نفر
  
 2
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روش 
CHNS-O Analyzing
دكتر پوريا گيل
95/07/28
10نفر
  
 3
   دكتر پوريا گيل

95/08/12

10نفر
  
 4
دكتر احمدرضا بخرد نيا

95/08/26

10نفر
  
 5

كارگاه آشنايي با اصول آناليز حرارتي همزمان (STA)

دكتر پوريا گيل

95/09/03

10نفر
  
 6
دكتر حسين عسگريان

95/10/01

10نفر
  
 7
دكتر پوريا گيل

95/10/15

10نفر
 -
 -
 8

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

دكتر احمدرضا بخرد نيا

95/10/29

10نفر
 
 9

كارگاه آشنايي با اصول آناليز رادون در محيط زيست

دكتر ذبيح الله يوسفي

95/11/13

10نفر
 - -
 10

كارگاه آشنايي با اصول آناليز ژني به روش تعيين نقطه ذوب با ضريب تفكيك بالا (HRM)

دكتر پوريا گيل

95/11/27

10نفر
 - -
 
 
 **********************************************
 
 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1394
 


 رديف
عنوان كارگاه

مدرس كارگاه

زمان برگزاري (چهارشنبه­ ها)
ظرفيت كارگاه
 1
دكتر پوريا گيل

94/07/15

10نفر
 2
دكتر حسين عسگريان
94/07/29
10نفر
 3

   دكتر پوريا گيل

 

94/08/13

10نفر
 4
دكتر احمدرضا بخرد نيا

94/08/27

10نف
 5
دكتر پوريا گيل

94/09/04

10نفر
 6
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روش 
CHNS-O Analyzing
دكتر حميد ايران نژاد

94/09/25

10نفر
 7

كارگاه آشنايي با اصول آناليز حرارتي همزمان (STA)

دكتر پوريا گيل

94/10/16

10نفر

 

 8

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

دكتر احمدرضا بخرد نيا

94/10/30

10نفر
 9

كارگاه آشنايي با اصول آناليز رادون در محيط زيست

دكتر ذبيح الله يوسفي

94/11/14

10نفر
 10

كارگاه آشنايي با اصول آناليز ژني به روش تعيين نقطه ذوب با ضريب تفكيك بالا (HRM)

دكتر پوريا گيل

94/11/28

10نفر
 
 
* هزينه ثبت نام براي هر كارگاه:
 

"پنج ميليون ريال" به شماره حساب 2178435122008 نزد بانك ملي به نام درآمد وجوه بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مربوط به كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 • 25% تخفيف ويژه براي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه­هاي علوم پزشكي مازندران، بابل، گلستان و گيلان
 • 50% تخفيف ويژه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بابل، گلستان و گيلان
   
   * لطفا قبل از انجام ثبت نام و واريز وجه براي اطلاع از ظرفيت هر كارگاه با شماره تلفن 01133261247  (خانم مهندس مختارپور-كارشناس آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور) تماس حاصل نماييد.
   
   
  * آدرس محل برگزاري: ساري-ميدان معلم-طبقه اول ساختمان معاونت تحقبقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران- آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور
   
   
   **********************************************
   

كارگاههاي سال1393

 
رديف
عنوان كارگاه
زمان برگزاري
مدرس  كارگاه
برنامه كارگاه پاورپوينت
1كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي به روش ميكروسكوپ تونلي روبشي (STM)
93/02/17
دكتر پوريا گيل
 
2
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روش CHNS-O Analyzing
93/02/31
دكتر حميد
ايران نژاد

3
كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد به روش ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
93/03/21
دكتر پوريا گيل
 
 
 
4
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)
93/04/04
دكتر احمدرضا بخردنيا
 5
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي (GC-MS)
93/07/16
دكتر حميد
ايران نژاد
 6
كارگاه آشنايي با اصول آناليز ژني به روش كروماتوگرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا (ِDHPLC)
93/08/28
دكتر پوريا گيل
7
كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي به روش ميكروسكوپ تونلي روبشي (STM)
93/09/12
دكتر پوريا گيل
 8
 كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد به روش ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
93/10/10
دكتر پوريا گيل
 9

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

93/10/24
دكتر احمدرضا بخردنيا
10
كارگاه آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري
93/11/01
دكتر حسين عسگريان
 11
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي (GC-MS)
93/11/21
دكتراحمدرضا بخردنيا
 12
كارگاه آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري
93/11/29
دكترجواد اختري
      
      
      
      
      
      
 
 

كارگاههاي سال 91-1392

 
رديف

عنوان كارگاه

زمان برگزاري
مدرس  كارگاه

1
STM91/11/29
دكتر پوريا  گيل
2
DHPLC91/12/17
دكتر پوريا گيل
3
GC-MS
91/12/16
دكتر اسماعيل  بابانژاد
4
DHPLC
92/02/15
 دكتر پوريا گيل
5
HPTLC
92/03/02
دكتر سيد محمد ابطحي حسيني
6
فلوسيتومتري
92/03/08
دكتر حسين عسگريان
7
تشخيص نانو مولكولي ميكروارگانيسم ها
92/03/09
دكتر پوريا گيل
8
 STM92/03/10
دكتر پوريا گيل
9
 STM92/07/06
دكتر پوريا  گيل
10
 CHNS-O92/07/17
دكتر اسماعيل بابانژاد
11
 فلوسيتومتري92/09/21
دكتر حسين عسگريان
12
 CHNS-O92/10/02
دكتر پوريا گيل
13
 STA92/10/09
دكتر پوريا گيل
14
 AFM92/12/07
دكتر پوريا گيل
 
 
 
1397/12/25
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal