معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
br ENGLISH
كارگاه ها


 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397
 

رديف
عنوان كارگاه
 
 
زمان برگزاري
(چهارشنبه­ ها ساعت 8 الي 12)

 مدرس كارگاه

 ظرفيت

برنامه كارگاه
 1 آشنايي با اصول آناليز ژني بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا (DHPLC)  1397/07/18 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 10 نفر
 
 2 آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد بوسيله تكنولوژيCHNS-O Analyzer 1397/08/02 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 
 3 آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ تونلي روبشي(STM) 1397/08/23 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 
 4آشنايي با اصول آناليز مولكولي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي(GC-MS) 1397/09/07 دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي) 
10 نفر
 
 5 آشنايي با اصول تكنولوژي آناليز حرارتي همزمان (STA) 1397/09/21 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
Canceled
 6  آشنايي با اصول آناليز سلولي بوسيله تكنولوژي فلوسيتومتري FACS- 1397/12/13 دكتر حسين عسگريان (عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي) 
10 نفر
 
 7 آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد بوسيله تكنولوژي ميكروسكوپ نيروي اتمي(AFM) 1397/10/19 دكتر پوريا گيل(عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 8 آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC) 1397/12/20 دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي)
10 نفر
 
 9
آشنايي با اصول الكتروريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي  Dual-pumped Electrospinning
 1397/12/15 دكتر الهام حسن زاده (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 10آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine 1397/12/08 دكتر امير ملتي (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 
10 نفر
 
 

 
***********************************************
 
 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1396
 
 
 رديف
عنوان كارگاه

مدرس كارگاه

زمان برگزاري (چهارشنبه­ ها)
ظرفيت كارگاه
برنامه كارگاه
فايل كارگاه
 1

دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/07/26

5نفر
 
 2
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روشCHNS-O Analyzing 
دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)
96/08/10
5نفر
  
 3
دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي) 

96/08/24

5نفر
  
 4
دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي)

96/09/08

5نفر


 5

كارگاه آشنايي با اصول آناليز حرارتي همزمان (STA)

دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/09/22

5نفر


 6
دكتر حسين عسگريان (عضو هيأت علمي دانشكده پزشكي)

96/10/13

5نفر

 
 7

دكتر پوريا گيل (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/10/27

5نفر
  
 8

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

دكتر احمدرضا بخرد نيا (عضو هيأت علمي دانشكده داروسازي)

96/11/11

5نفر
 
 9

آشنايي با اصول الكتروريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي   
Dual-pumped Electrospinningدكتر الهام حسن زاده (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/11/25

5نفر
 - -
 10
آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژيTensile Test Machine
دكتر امير ملتي (عضو هيأت علمي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي)

96/12/09

5نفر
 - -
  
 
***********************************************
 
 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1395

 

 رديف
عنوان كارگاه

مدرس كارگاه

زمان برگزاري (چهارشنبه­ ها)
ظرفيت كارگاه
برنامه كارگاه
فايل كارگاه
 1
دكتر پوريا گيل

95/07/17

10نفر
  
 2
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روش 
CHNS-O Analyzing
دكتر پوريا گيل
95/07/28
10نفر
  
 3
   دكتر پوريا گيل

95/08/12

10نفر
  
 4
دكتر احمدرضا بخرد نيا

95/08/26

10نفر
  
 5

كارگاه آشنايي با اصول آناليز حرارتي همزمان (STA)

دكتر پوريا گيل

95/09/03

10نفر
  
 6
دكتر حسين عسگريان

95/10/01

10نفر
  
 7
دكتر پوريا گيل

95/10/15

10نفر
 -
 -
 8

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

دكتر احمدرضا بخرد نيا

95/10/29

10نفر
 
 9

كارگاه آشنايي با اصول آناليز رادون در محيط زيست

دكتر ذبيح الله يوسفي

95/11/13

10نفر
 - -
 10

كارگاه آشنايي با اصول آناليز ژني به روش تعيين نقطه ذوب با ضريب تفكيك بالا (HRM)

دكتر پوريا گيل

95/11/27

10نفر
 - -
 
 
 **********************************************
 
 
برنامه كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1394
 


 رديف
عنوان كارگاه

مدرس كارگاه

زمان برگزاري (چهارشنبه­ ها)
ظرفيت كارگاه
 1
دكتر پوريا گيل

94/07/15

10نفر
 2
دكتر حسين عسگريان
94/07/29
10نفر
 3

   دكتر پوريا گيل

 

94/08/13

10نفر
 4
دكتر احمدرضا بخرد نيا

94/08/27

10نف
 5
دكتر پوريا گيل

94/09/04

10نفر
 6
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روش 
CHNS-O Analyzing
دكتر حميد ايران نژاد

94/09/25

10نفر
 7

كارگاه آشنايي با اصول آناليز حرارتي همزمان (STA)

دكتر پوريا گيل

94/10/16

10نفر

 

 8

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

دكتر احمدرضا بخرد نيا

94/10/30

10نفر
 9

كارگاه آشنايي با اصول آناليز رادون در محيط زيست

دكتر ذبيح الله يوسفي

94/11/14

10نفر
 10

كارگاه آشنايي با اصول آناليز ژني به روش تعيين نقطه ذوب با ضريب تفكيك بالا (HRM)

دكتر پوريا گيل

94/11/28

10نفر
 
 
* هزينه ثبت نام براي هر كارگاه:
 

"پنج ميليون ريال" به شماره حساب 2178435122008 نزد بانك ملي به نام درآمد وجوه بازآموزي دانشگاه علوم پزشكي مازندران مربوط به كارگاههاي آزمايشگاه جامع تحقيقات معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران

 • 25% تخفيف ويژه براي اعضاي محترم هيأت علمي دانشگاه­هاي علوم پزشكي مازندران، بابل، گلستان و گيلان
 • 50% تخفيف ويژه براي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بابل، گلستان و گيلان
   
   * لطفا قبل از انجام ثبت نام و واريز وجه براي اطلاع از ظرفيت هر كارگاه با شماره تلفن 01133261247  (خانم مهندس مختارپور-كارشناس آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور) تماس حاصل نماييد.
   
   
  * آدرس محل برگزاري: ساري-ميدان معلم-طبقه اول ساختمان معاونت تحقبقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران- آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور
   
   
   **********************************************
   

كارگاههاي سال1393

 
رديف
عنوان كارگاه
زمان برگزاري
مدرس  كارگاه
برنامه كارگاه پاورپوينت
1كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي به روش ميكروسكوپ تونلي روبشي (STM)
93/02/17
دكتر پوريا گيل
 
2
كارگاه آشنايي با اصول احتراق عنصري مواد به روش CHNS-O Analyzing
93/02/31
دكتر حميد
ايران نژاد

3
كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد به روش ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
93/03/21
دكتر پوريا گيل
 
 
 
4
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)
93/04/04
دكتر احمدرضا بخردنيا
 5
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي (GC-MS)
93/07/16
دكتر حميد
ايران نژاد
 6
كارگاه آشنايي با اصول آناليز ژني به روش كروماتوگرافي دناتوره مايع با كارآيي بالا (ِDHPLC)
93/08/28
دكتر پوريا گيل
7
كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي به روش ميكروسكوپ تونلي روبشي (STM)
93/09/12
دكتر پوريا گيل
 8
 كارگاه آشنايي با اصول نانوسكوپي مواد به روش ميكروسكوپ نيروي اتمي (AFM)
93/10/10
دكتر پوريا گيل
 9

كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي به روش كروماتوگرافي لايه نازك با كارآيي بالا (HPTLC)

93/10/24
دكتر احمدرضا بخردنيا
10
كارگاه آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري
93/11/01
دكتر حسين عسگريان
 11
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي (GC-MS)
93/11/21
دكتراحمدرضا بخردنيا
 12
كارگاه آشنايي با اصول آناليز سلولي به روش فلوسيتومتري
93/11/29
دكترجواد اختري
      
      
      
      
      
      
 
 

كارگاههاي سال 91-1392

 
رديف

عنوان كارگاه

زمان برگزاري
مدرس  كارگاه

1
STM91/11/29
دكتر پوريا  گيل
2
DHPLC91/12/17
دكتر پوريا گيل
3
GC-MS
91/12/16
دكتر اسماعيل  بابانژاد
4
DHPLC
92/02/15
 دكتر پوريا گيل
5
HPTLC
92/03/02
دكتر سيد محمد ابطحي حسيني
6
فلوسيتومتري
92/03/08
دكتر حسين عسگريان
7
تشخيص نانو مولكولي ميكروارگانيسم ها
92/03/09
دكتر پوريا گيل
8
 STM92/03/10
دكتر پوريا گيل
9
 STM92/07/06
دكتر پوريا  گيل
10
 CHNS-O92/07/17
دكتر اسماعيل بابانژاد
11
 فلوسيتومتري92/09/21
دكتر حسين عسگريان
12
 CHNS-O92/10/02
دكتر پوريا گيل
13
 STA92/10/09
دكتر پوريا گيل
14
 AFM92/12/07
دكتر پوريا گيل
 
 
 
1397/12/25
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal