معاونت تحقيقات و فناوري- کمیته اخلاق
۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
br ENGLISH
برنامه زماني جلسات

 

برنامه زماني جلسات

 

كميته اخلاق دانشگاه علوم پزشكي مازندران با هدف رعايت موازين شرعي، حقوقي و اخلاقي در پژوهشهاي اپيدميولوژيك و باليني و علوم پايه و همچنين تحقيقات نظام بهداشتي و درماني و نيز مراقبت از انسان ها در برابر خطرات احتمالي ناشي ازتحقيق و حفظ حقوق آزمودني اقدام به برگزاري جلسات ماهيانه نموده است.

 

برنامه جلسات كميته اخلاق در سال هاي 91، 92، 93 و 94و 95و 96

 

تاريخ  جلسات كميته اخلاق سال 91

تاريخ جلسات كميته اخلاق سال 92

تاريخ جلسات كميته اخلاق سال 93

تاريخ جلسات كميته اخلاق سال 94

تاريخ جلسات كميته اخلاق سال 95

تاريخ جلسات كميته اخلاق سال 96

91/4/21

92/3/8

93/4/18

94/2/16

95/1/25

96/01/30

91/8/17

92/6/20

93/6/16

94/2/23

95/2/22

96/03/17

91/9/29

92/9/13

93/8/28

94/2/30

95/3/19

96/04/28

91/11/4

92/12/14

93/12/13

94/3/27

95/4/2

96/05/18

91/12/1694/4/11

95/4/23

96/06/22
94/5/11

95/5/13

96/07/19
94/6/4

95/7/7

96/08/17
94/7/22  


95/7/28  


96/09/29
94/8/6   


95/8/12   


96/10/27
94/812

95/9/3

96/11/18
94/9/4

95/9/24

96/12/16
94/12/19

95/10/22

 

 

 

 

 

95/11/20

 

 

 

 

 

95/12/25

 

 

 

1396/04/13
Powered by DorsaPortal