معاونت تحقيقات و فناوري-کمیته تحقیقات دانشجویی
۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۱ آذر
br ENGLISH
help عبارت وارد شده توسط شما در تمامی لینک ها، منوها و محتوای سایت جستجو خواهد شد.
اساسنامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي كشور

بسمه تعالي

 

اساسنامه كميته هاي تحقيقات دانشجويي

دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

 

 

فصل اول: كليات

ماده 1-تعريف:

كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه از اين پس كميته ناميده ميشود، تحت نظارت معاونت پژوهشي دانشگاه و بر اساس قوانين و رسالت هاي دانشگاه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي كند.

.....

 

 

ماده 2. اهداف:

1. ايجاد بستر مناسب براي رشد و اعتلاي علمي و پژوهشي دانشجويان و تربيت پژوهشگران و مديران آينده كشور

2. ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

3. ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان و بهبود رابطه علمي اساتيد و دانشجويان

4.ترويج و ارتقاي مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجويان دانشگاه

5. ايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت هاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليت هاي علمي دانشجويان

6. بهبود رابطه علمي پژوهشي اساتيد و دانشجويان

 

فصل دوم

ماده 3. اركان:

اركان كميته شامل سرپرست، دبير، شوراي مركزي، شوراي پژوهشي و مجمع عمومي مي باشد.

تبصره: كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بر حسب رشته هاي تحصيلي مي تواند داراي واحدهاي پژوهشي باشد مشروط به اينكه حداقل صد دانشجوي شاغل به تحصيل در آن دانشكده وجود داشته باشد.

 

فصل سوم

تعاريف، انتخاب، وظايف اركان

سرپرست

ماده 4 . تعريف:

يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه/دانشكده بوده كه با دانشجويان تناسب سني و فكري داشته، با پژوهش دانشجويي آشنا بوده و وقت كافي به اين امر اختصاص دهد.

 

ماده 5. انتخاب:

سرپرست با حكم معاون پژوهشي دانشگاه/دانشكده ها از ميان 2 نفر كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد گرديده است براي مدت 2 سال منصوب مي شود.

تبصره. انتخاب مجدد سرپرست بنابر پيشنهاد مجدد شوراي مركزي بلامانع است.

 

ماده 6. وظايف:

1. صدورحكم انتصاب دبير بنا به پيشنهاد شوراي مركزي

2. نظارت بر حسن اجراي امور و هدايت علمي و عملي كميته و واحد هاي تابعه

3. ايجاد ارتباط با اساتيد و مسئولين دانشگاه در جهت اهداف كميته

4. نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي پژوهشي دانشگاه و كميته

5. پيگيري امور مربوط به ارتباط كميته با نهادهاي داخل و خارج دانشگاه

6.گزارش عملكرد كميته به شوراي مركزي و معاون پژوهشي دانشگاه

7. تعامل و همكاري با كميته هاي عضو شبكه همكار

8. انتصاب و صدورحكم مسئول كميته تحقيقاتي دانشجويي دانشكده

9. عضويت در شوراي پژوهشي دانشگاه

 

فصل سوم: دبير

ماده 7- تعريف:

دبير با حكم سرپرست از ميان 2 نفر از اعضاي كميته، كه داراي سوابق پژوهشي بوده و توسط شوراي مركزي پيشنهاد مي گردد، براي مدت 1 سال منصوب شده و زير نظر سرپرست انجام وظيفه مي نمايد.

تبصره - انتخاب مجدد دبير بلامانع است.

ماده 8- وظايف:

1. انجام امور اداري و اجرايي داخلي كميته

2. اجراي مصوبات شوراي مركزي

3. انتصاب مسئولين واحد هاي كميته

 تبصره - تعداد و نوع واحد هاي كميته ها با توجه به شرايط هر دانشگاه از سوي شوراي مركزي تعيين خواهد شد.

4. ارائه برنامه يكساله كميته بر اساس سياست هاي شوراي مركزي

5. ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به سرپرست و شوراي مركزي

6. هماهنگي بين واحد هاي كميته و نظارت بر فعاليت هاي واحد ها

 

فصل چهارم: شوراي مركزي

 

ماده 9- تعريف:

شوراي منتخب از اعضاي كميته است كه مرجع سياستگذاري و تصميم گيري كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه مي باشد.

ماده 10- انتخاب:

اعضاي شوراي مركزي توسط مجمع عمومي به مدت يك سال انتخاب مي شوند.

تبصره 1- تعداد اعضاي شوراي مركزي با توجه به تعداد دانشكده ها و دانشجويان هر دانشگاه با نظر سرپرست به نحوي تعيين شود كه حداقل يك نفر از هر دانشكده عضو آن و حداكثر تعداد اعضاي شورا 15 نفر باشد.

تبصره2- رياست جلسات شوراي مركزي به عهده سرپرست است لذا حضور سرپرست در جلسات شوراي مركزي ضروري است.

 تبصره 3- جلسات شوراي مركزي با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت مي يابد و راي گيري موارد و پيشنهادات مخفيانه است.

 

ماده 11- وظايف.

1. تصميم گيري در باره مسائل مربوط به كميته و نيز موارد پيش بيني نشده در اساسنامه

2. سياستگذاري ساليانه كميته در چهارچوب سياست هاي وزارت متبوع و دانشگاه

3. پيشنهاد انتخاب دبير به سرپرست

4. پيشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشي

5. تعيين و نوع واحد هاي زيرمجموعه كميته بر اساس شرايط دانشگاه

6. برگزاري جلسات ساليانه مجمع عمومي و در صورت ضرورت به پيشنهاد شوراي مركزي در هر موقع

 

فصل پنجم: شوراي پژوهشي

ماده 12- تعريف:

شوراي پژوهشي كميته، شورايي است تحت نظارت شوراي پژوهشي دانشگاه كه در محدوده اختيارات تفويض شده از طرف شوراي پژوهشي دانشگاه، امور مربوط به بررسي، تصويب و پايش طرح هاي تحقيقات دانشجويي را به عهده دارد.

تبصره - شورا  بر حسب ضرورت و نياز با هماهنگي لازم مي بايست از خدمات كميته اخلاق در پژوهش دانشگاه براي بررسي اخلاقي برخي از طرح ها، بهره مند شود.

 

ماده 13-تركيب شوراي پژوهشي:

شامل سرپرست، دبير،3 نفر از دانشجويان به انتخاب شوراي مركزي، 4 نفراز اعضاي هيئت علمي به انتخاب معاون پژوهشي

تبصره 1 -  احكام اعضاي شورا توسط معاون پژوهشي دانشگاه صادر ميشود.

تبصره2- جلسات شورا با نصف به علاوه يك اعضا رسميت ميابد.

 تبصره 3- رياست شورا به عهده سرپرست كميته و دبيري آن به عهده دبير كميته است.

 

فصل ششم: مجمع عمومي

ماده 14- تعريف:

متشكل از تمام دانشجويان دانشگاه كه حداقل3 ماه از عضويت آنها در كميته گذشته باشد.

تبصره 1- كميته اي3 نفره متشكل از سرپرست، نماينده معاون پژوهشي و نماينده شوراي مركزي مسئوليت برگزاري مجمع عمومي را براي انتخابات شوراي مركزي جديد به عهده دارند.

تبصره2- جلسات مجمع عمومي به صورت ساليانه وبه رياست سرپرست تشكيل ميگردد.  

 

ماده 15- وظايف مجمع عمومي:

1.  انتخاب شوراي مركزي

2. استماع گزارش عملكرد يك سال گذشته كه توسط دبير ارائه مي گردد.

 


فصل هفتم: كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده

ماده 16 كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده به عنوان يكي از واحدهاي تابعه كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه بوده و تحت نظارت و حمايت آن فعاليت مي نمايد و داراي يك مسئول، دبير و هسته مركزي مي باشد.

تبصره 1: دانشكده يك مجموعه آموزشي زير نظر دانشگاه مي باشد.

تبصره 2: كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده بر حسب رشته هاي تحصيلي و شرايط مي تواند داراي انجمن هاي پژوهشي باشد.

ماده 17: مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده با حكم سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه از ميان دو نفر از اعضاي هيئت دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده، انتصاب مي گردد. وظايف مسئول مشابه بندهاي يك تا شش ماده 6 بوده كه محدوده فعاليت آن دانشكده مربوطه خواهد بود.

ماده 18: دبير كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده با حكم مسئول كميته تحقيقات دانشجويي دانشكده از ميان دو نفر از اعضاي كميته دانشكده كه توسط هسته مركزي پيشنهاد شده، انتخاب ميگردد. وظايف دبير مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 8 بوده كه حيطه فعاليت آن محدود به دانشكده مربوطه بوده و بند 6 ماده مذكور به صورت ارائه گزارش عملكرد 6 ماهه فعاليت هاي كميته به مسئول و هسته مركزي خواهد بود.

ماده 19: هسته مركزي توسط مجمع عمومي انتخاب مي شوند و وظايف هسته مركزي، مشابه بندهاي يك تا پنج ماده 11 بوده كه حيطه فعاليت آن محدود به دانشكده مربوطه خواهد بود.

 

بخش سوم: پشتيبان

ماده 20. حمايت و پشتيباني كميته و جلب حمايت هاي ساير نهادها و سازمان هاي داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشي دانشگاه است.

 

اين اساسنامه در 3 بخش و  7 فصل و 20 ماده و 15 تبصره در تاريخ 17/4/89 به تصويب شوراي سياستگذاري تحقيقات دانشجويي كشور قرار گرفت .

1395/09/10
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal