معاونت اجتماعی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۷ آبان
تفاهم نامه با شهرداري
1
بسمه تعالي
تفاهم نامه في مابين شهرداري شهر ساري و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران در
زمينه ارتقاي سلامت
باعنايت به نقش بنيادي سلامت نيروي انساني در توسعه پايدار كشور و تأثير پذيري سلامت اعضاي جامعه از
عوامل مختلف نظير فرهنگ ، آموزش و اشتغال و به تبع آن مسئوليت مشترك نهادهاي گوناگون ، بويژه
شهرداري ها در ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه و همچنين در راستاي تحقق آرمان هاي والاي حضرت
امام خميني )ره( و منويات مقام معظم رهبري ) مدظله العالي ( مبني بر توجه ويژه همه دستگاه ها به تأمين
و نيز دستيابي به » مردم به جز رنج بيماري دغدغه ديگري نداشته باشند « سلامت آحاد جامعه به نحوي كه
اهداف چشم انداز 4141 ، برنامه توسعه و همچنين به منظور تحقق پوشش همگاني سلامت اين تفاهم نامه
في مابين شهرداري شهر ساري و دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران به شرح زير منعقد
مي گردد .
اميد است اين حركت سازنده مقبول درگاه حضرت حق بوده و با مشاركت صميمانه طرفين ، شاهد تحولات و
پيشرفت هاي علمي و عملي در زمينه توانمندسازي مردم و ارتقاي سلامت جامعه باشيم .
ماده 1 : موضوع تفاهم نامه :
ايجاد بستري براي تعامل موثر بين طرفين در جهت نيل به هدف ارتقاي سلامت همه جانبه بويژه ترويج سبك
زندگي سالم در جامعه از طريق برنامه عمومي و اختصاصي
ماده 2: مفاد تفاهم نامه :
-4 تشكيل كارگروه مشترك به منظور تدوين شيوه هاي عملياتي نمودن تفاهم نامه ظرف مدت يكماه
-2 ايجاد ساز و كارهاي لازم به منظور شناسايي و استفاده از فرصت ها جهت انتقال پيام هاي سلامتي به
جامعه در راستاي ترويج فرهنگ سلامتي و ارتقاي سطح سواد سلامت جامعه
-3 تبادل آگاهي ، تجربيات ، ظرفيت سازي و دانش افزايي ، تقويت دانش و نگرش مديران و كارشناسان
هر دو دستگاه در خصوص مباحث مشترك تخصصي
-1 مشاركت در اطلاع رساني مناسب در بحران ها و طغيان هاي مرتبط با سلامت و همچنين مراسم ها و
مناسبت هاي حوزه سلامت استان
-5 همكاري و هماهنگي جهت جلوگيري از تبليغات محصولات متعارض با سياست هاي بهداشتي و
سلامت در سطح شهر
-6 برنامه ريزي و اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
2
-7 تهيه و اجراي برنامه هاي جامع ارتقاي سواد سلامت جامعه با استفاده از كليه ظرفيت هاي موجود از
جمله فعال سازي كتاب سلامت در اتوبوس هاي واحد شهري
-8 همكاري در توانمندسازي شهروندان در زمينه خودمراقبتي و همياري متقابل براي ارتقاي عادلانه
سلامت از جمله برگزاري جشنواره هاي ايده هاي برتر محلات در حوزه سلامت شهري
-9 همكاري در توسعه مشاركت هاي فردي ، گروهي و جمعي شهروندان براي ارتقاي عادلانه سلامت از
جمله برگزاري جشنواره هاي ايده هاي برتر محلات در حوزه سلامت شهري
-44 همكاري در توسعه و تقويت هماهنگي هاي فرابخشي به منظور ارتقاي عادلانه سلامت جسمي ، رواني،
اجتماعي و معنوي شهروندان براي ارتقاي عادلانه سلام از جمله تهيه مسكن موقت براي زنان بي
سرپرست ، بيماران متجاور مبتلا به ايدز ، محل اسكان موقت در مجاورت بيمارستان هاي ريفرال استان
براي همراهان بيماراني كه از راه دور به مركز استان آمده اند .
-44 همكاري در توسعه خانه ها ، مراكز تفريحي و فرهنگي هنري ، كوچه و خيابان ها و ... سالم در شهر از
جمله ايجاد نمادها و سمبل هايي از بهداشت در پاركهاي عمومي شهر ساري ) مثل موزه عبرت
دخانيات و ... ( ايجاد پاركهاي ويژه گروهها سني ) پارك شادي بچه ها ، پارك ورزش بانوان ، پارك
سالمندان و ... (
-42 همكاري در توسعه سياست هاي حامي سلامت براي ارتقاي عادلانه سلامت جسمي ، رواني ، اجتماعي
و معنوي شهروندان
-43 مشاركت در نيازسنجي و تعيين اولويت هاي سلامت باتوجه ويژه به حاشيه نشين ها شهر و ساماندهي
اين مناطق
-41 همكاري و برنامه ريزي به منظور فرهنگ سازي و ترويج شيوه هاي زندگي سالم و ارتقاي سواد
سلامت از جمله توسعه فرهنگسراها در پاركها شهرساري
-45 » شهرها و روستاهاي سالم « برنامه ريزي و همكاري در جهت احياء و توسعه پروژه
-46 برنامه ريزي و همكاري مشترك در زمينه توسعه فضاهاي بهداشتي در شهر ساري براساس نيازهاي
واقعي و افزايش دسترسي در راستاي توسعه عدالت اجتماعي
-47 برنامه ريزي مشترك در زمينه ارتقاي سطح بهداشت محيط هاي شهري ، بهسازي و نظارت بر اماكن
عمومي از نظر موارد بهداشتي از جمله سازمان دهي بازارهاي سنتي شهرساري
-48 برنامه ريزي در جهت تشويق ، جلب حمايت و همكاري سازمان هاي غير دولتي و خيرين به سمت
سرمايه گذاري و مشاركت در توسعه سلامت شهر ها
-49 همكاري مشترك در جهت كيفي سازي سراي تداوم با ارائه انواع خدمات مشاوره اي رايگان
-24 برنامه ريزي جهت ايجاد مهدهاي موقت در پاركها و برخي از ميادين براي نگهداري موقت كودكان
3
-24 برنامه ريزي با هدف افزايش نشاط عمومي از جمله گل كاري زيبا در بلوارها و ميادين شهري ، اجراي
نقاشي هاي ديواري در محيط شهري ، برگزاري مسابقات ورزشي و تفريحي براي گروههاي سني
مختلف در محلات مختلف با اهداي جوائز بطور هفتگي ) بطور مثال مسابقات عمومي نظير آشپزي ،
مسابقه اسكيت بازان ، مسابقه دوچرخه سواران ، مسابقات كتابخواني ، نقاشي خياباني كودكان و .... (
-22 همكاري در مديريت دفع پسماندهاي بهداشتي بيمارستان ها و مراكز درماني
-23 همكاري در تغيير كاربري اراضي و اماكن شهري براي كاربري هاي بهداشتي ، درماني و آموزشي با
هدف افزايش دسترسي عادلانه به خدمات سلامت
ماده 3 : تعهدات دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران :
-4 معرفي نماينده تام الاختيار جهت تشكيل كميته مشترك
-2 همكاري جهت معرفي كارشناسان و مربيان توانمند مرتبط متناسب با پروژه هاي سلامت
-3 اطلاع رساني مراسم ها ، نشست ها و همايش هاي حوزه دانشگاه به روابط عمومي شهرداري
-1 ارائه نقطه نظرات كارشناسي و ارائه مشاوره هاي لازم در خصوص چالش ها و مشكلات سلامت در
سطح شهر
-5 ارائه مشاوره هاي لازم در جهت كيفي سازي سراي تداوم با ارائه انواع خدمات مشاوره اي رايگان
ماده 4: تعهدات شهرداري شهر ساري :
-4 معرفي نماينده تام الاختيار جهت تشكيل كميته مشترك
-2 همكاري در جهت توسعه محيط هاي آموزش سلامت عمومي و فرهنگسراي سلامت
-3 اختصاص جايگاههاي ثابت اطلاع رساني سلامت براي نصب بنر ، بيل برد ، تلويزيون شهري و ...
-1 همكاري و هماهنگي با دانشگاه در بحران و طغيان هاي بهداشتي و حوادث غيرمترقبه
-5 همكاري و مساعدت در جهت كنترل بيماريها و مشكلات سلامت اعم از بيماريهاي واگير ، غيرواگير و
كاهش حوادث و سوانح
-6 تشويق ، جلب حمايت و همكاري سازمان هاي غيردولتي و خيرين به سمت سرمايه گذاري و مشاركت
در توسعه سلامت شهرها
-7 انجام بهسازي لازم در سطح شهر در راستاي ارتقاي سطح بهداشت محيط شهري
-8 همكاري در اجراي طرح هاي ملي وزارت بهداشت از قبيل بسيج اطلاع رساني ، آموزش سلامت
عمومي ، بسيج ريشه كني بيماريها ، پزشك خانواده ، بيمه روستايي و مواردي از اين قبيل
-9 بازنگري سياست ها ، قوانين و مقررات با هدف توسعه سياست ها و محيط هاي حامي سلامت
-44 فراهم آوردن امكان استفاده از ظرفيت مشاورين فني و هنري شهرداري در راستاي برنامه سلامت
4
-44 تسهيل حضور كارشناسان حوزه دانشگاه جهت ارائه مشاوره سلامت در برنامه ها و طرح ها و پروژه
هاي مختلف شهري
ماده 5 : شيوه و شرايط اجرايي تفاهم نامه :
به منظور حسن اجراي مفاد اين تفاهم نامه كميته مشترك متشكل از نمايندگان تام الاختيار طرفين ، وظيفه برنامه
ريزي ، هماهنگي ، پيگيري و نظارت به اجراي اقدامات موضوع اين تفاهم نامه را بر عهده خواهد داشت و
كميته هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت كار را به امضاء كنندگان تفاهم نامه ارائه مي كند .
ماده 6: مدت تفاهم نامه :
4395 قابل اجرا مي باشد و در صورت تمايل طرفين براي سال /7/ 4391 تا تاريخ 4 /7/ اين تفاهم نامه از تاريخ 4
هاي بعد نيز قابل تمديد مي باشد .
ماده 7 : ساير موارد :
اين تفاهم نامه در 7 ماده و در دو نسخه به امضاي طرفين رسيده و هر نسخه حكم واحد دارد و اجراي آن به نحو
مطلوب از تاريخ امضاي تفاهم نامه لازم خواهد بود .
دكترقاسم جان بابايي مهدي عبوري
رئيس دانشگاه علوم پزشكي مازندران شهردار ساري
1397/07/29
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal