حوزه ریاست
۱۳۹۸ چهارشنبه ۴ ارديبهشت
br ENGLISH
تاریخ: 1397/03/28 تعداد بازدید: 306
ابلاغ دستورالعمل تضمينات معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي كشور(متن دستورالعمل)
(متن دستورالعمل)
دستورالعمل تضمين معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي
ماده 1 - هدف و دامنه كاربرد اين آييننامه به شرح زير ميباشد:
الف- هدف :
تحكيم تعهدات مناقصه گران يا داوطلبان و طرفهاي قرارداد ي، در اجراي ماده يك قانون احكام دائمي برنامه
توسعه كشور و آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها ، از طريق تنظيم تضامين لازم براي معاملات با موضوع خريد
انواع كالاها و خدمات و نيز ارجاع كار و تشكيل آن معاملات ازجمله قراردادهاي خريد خدمات مشاوره، مديريت طرح،
امور پژوهشي و تحقيقاتي، امور نرم افزاري، امور پيمانكاري در زمينه هاي احداث و ساخت، طرح و ساخت )صنعتي يا
غيرصنعتي(، نصب، ساخت و نصب، ترابري و انواع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، امور
حمل و نقل، اجاره و استجاره و نيز خريد ماشين آلات، تجهيزات، لوازم، مصالح، مواد و ديگر انواع كالا و همچنين موارد
مشابه آنها، به تنهايي يا به صورت تركيبي از دو يا چند مورد از آنها.
ب- دامنه كاربرد:
كليه موسسات و واحدهاي اجرايي موضوع ماده 1 و 2 آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاههاي علوم پزشكي
تبصره : در قراردادهاي بيمه، اخذ تضمين از بيمه گر موضوعيت ندارد.
ماده 2 - در اين آييننامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند :
الف- تضمين : سپردن مال يا وجه نقد يا به عهده گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به منظور پايبندي به درخواست
متعهد )مضمون عنه( و با رعايت ضوابط مربوط ، تعهد مي كند كه در سررسيد يا شرايط معين مبلغ معيني را بابت
موضوع خاصي كه مربوط به تعهد اصلي متعهد )مضمون عنه( است به ذينفع تعهد اصلي )مضمون له( يا به حواله كرد او
بپردازد.
پ- سپردن تضمين : انجام مجموعه اقدامات متعهد اصلي براي تأمين و تسليم تضمين به مضمون له به نحوي كه
تضمين با رعايت تمام مقررات و ضوابط مربوط در دسترس ذينفع تعهد )مضمون له( قرار گيرد و وي بتواند درهر زمان
طبق مقررات وجه مربوط به آن را ضبط يا مبلغ ضمانتنامه را از ضامن دريافت نمايد.
ت- آزاد سازي تضمين : انجام كليه اقدامات در اختيار مضمون له )دستگاه مناقصه گزار يا كارفرما( به منظور آنكه
تضمين يا ضمانت نامه از دسترس وي خارج گردد و مضمون عنه )مناقصه گر يا طرف قرارداد متعهد به تعهدات
قراردادي( قاد ر باشد تضمين را به خود برگرداند. اين اقدامات شامل اقدامات خارج از اختيار مضمون له نميباشد.
ث- كارفرما: كليه موسسات و واحدهاي اجرايي موضوع مواد 1 و 2 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاههاي علوم
پزشكي
ج- اشخاص: هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در فرآيند ارجاع كار، داوطلب شركت در معامله و يا طرف قرارداد دولت
قرار مي گيرد و نيز داراي شرايط لازم باشد.
چ- فرآيند ارجاع كار: مجموعه اقدامات قانوني براي انعقاد قرارداد كارفرما با اشخاص، مانند مناقصه، مزايده و ترك
تشريفات يا عدم الزام به آن.
ح- تضمين شركت درفرآيند ارجاع كار: تضميني كه اشخاص، براي اثبات قصد و حداقلي از توان خود، به نفع كارفرما
مي سپارند تا كارفرما آنان را در مراحل بعدي فرايند ارجاع كار شركت دهد.
خ- تضمين انجام تعهدات: تضميني است كه اشخاص پس از فرآيند ارجاع كار و انتخاب شدن براي معامله، به منظور
اثبات پايبندي به انجام تعهدات خود بايد قبل از انعقاد قرارداد به كارفرما بسپارند.
د- تضمين پيش پرداخت: تضميني كه اشخاص پس از انعقاد قرارداد، در قبال دريافت پيش پرداخت بر اساس اسناد
ارجاع كار، به كارفرما مي سپارند.
ذ- سپرده حسن اجراي كار: مبلغ نقدي كه بابت تضمين حسن اجراي كار از هر پرداخت كارفرما به طرف قرارداد،
كسر و در دوره مقرر تعيين شده در قرارداد در حساب سپرده كارفرما نگهداري و پس از حصول شرايط مندرج در قرارداد
)از حيث زمان و كم وكيف اجراي تعهدات قراردادي( آزاد مي شود.
ر- تضمين حسن اجراي كار: تعهدي كه اشخاص در قبال آزادسازي سپرده حسن اجراي كار به كارفرما مي سپارند.
ز- كالا: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليدش قابل تفكيك است و مالكيت آن مي تواند از يك شخص به
شخص ديگري منتقل شود.
ژ- خدمت: محصولي كه فرآيند مصرف آن از فرآيند توليد يا ايجاد آن قابل تفكيك نباشد، شامل انواع تغييرات سفارشي
و خاص كه به درخواست مشتري در وضعيت، شكل، موقعيت و مكان اشياء يا اشخاص صورت پذيرد و شامل انواع
خدمات مشاوره، آموزشي و درماني يا انواع پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث، پيمانكاري ترابري، پيمانكاري تعمير،
نگهداري يا بهره برداري ميشود.
س- تأمين كالا: تحويل انواع كالا )كه ممكن است تأمين كننده كالا ،توليد كننده يا فقط فروشنده آن باشد( با
مشخصات و نيز در مكان، زمان و شرايط مقرر به مشتري كالا تحويل مي دهد.
ش- توليد: مجموعه فعاليتهايي كه مستقل از درخواست سفارش دهنده خاص، به ايجاد كالا بيانجامد. توليد كننده،
مواد و مصالح مورد نياز توليد را تهيه و محصول توليد شده را براي انتقال عين يا منفعت آن به متقاضيان احتمالي آينده
آماده مي سازد.
ص- پيمانكاري: هر نوع خدمت كه بر اساس فعاليت مشخص و قيمت كل يا قيمت واحد كار مشخص و به صورت
حجمي قابل واگذاري به اشخاص باشد از قبيل پيمانكاري احداث، پيمانكاري باربري و ترابري، پيمانكاري ساخت،
پيمانكاري امور اداري و تايپ، پيمانكاري تنظيف، پيمانكاري طبخ غذا.
ض- ساخت: خدماتي كه به ايجاد كالايي اعم از سازه هاي پيش ساخته، تأسيسات قابل حمل يا ماشين آلات و تجهيزات
طبق سفارش كارفرما و براي استفاده در محلي ديگر )محلي غير از محل ساخت( بيانجامد. معمولاً تهيه مواد و مصالح
مورد نياز ساخت با سازنده است.
ط- احداث: خدماتي كه به ايجاد سازه، ساختمان، تأسيسات يا مستحدثاتي از قبيل خطوط لوله، سد، كانال، فرودگاه،
نيروگاه، راه، راه آهن، بارانداز، بندر، پل، تونل، انواع كارخانه هاي صنعتي و معدني در ساختگاه مربوط به كارفرما بيانجامد.
خدمات احداث ممكن است همراه با تعهد تهيه مواد و مصالح مورد نياز براي احداث بوده يا نباشد. در تركيبات سنتي
مانند "طرح و ساخت" )صنعتي يا غيرصنعتي( "ساخت" در همين معناي "احداث" به كار رفته است.
ظ- نصب: خدمتي به منظور برپا كردن، جاي دادن يا پيوند دادن هر سامانه يا بخش كاركردي مستقل آن، در بخش-
هايي ديگر يا با بخش هاي ديگر به نحوي كه امكان بهره برداري مناسب آن فراهم گردد.
ع- امور ساختماني: انواع اقدامات لازم براي احداث پروژه هاي عمراني يا صنعتي از قبيل انواع ساختمان، ابنيه، خطوط
لوله، سد، كانال، فرودگاه، نيروگاه، راه و راه ريلي )راه آهن(، بندر و بارانداز، پل و تونل و انواع كارخانه از جمله
كارخانه هاي صنعتي، معدني، شيميايي و كشاورزي.
غ- بهره برداري: خدمت مستمري كه جهت استفاده اقتصادي و ايمن از مستحدثات يا تأسيسات براي تأمين اهداف
مقرر با كيفيت و كميت مقرر كه بايد بر مبناي برنامه مدون و بر اساس دستورالعمل ها و راهنمايي هاي فني مناسب
صورت پذيرد.
ف- نگهداري: خدمتي شامل مجموعه فعاليت هايي كه به طور مشخص و معمولاً برنامه ريزي شده و با هدف جلوگيري
از خرابي ناگهاني مستحدثات، سامانه ها، ماشين آلات، تجهيزات يا تأسيسات انجام مي گيرد تا با اين كار قابليت اطمينان
و در دسترس بودن آنها افزايش يابد.
ق- تعميرات: خدمتي شامل مجموعه اي از فعاليت ها كه بر روي مستحدثات، سامانه ها، ماشين آلات، تجهيزات يا
تأسيسات يا وسيله اي كه دچار افت كارآيي يا از كارافتادگي شده است انجام مي شود تا به حالت قابل بهره برداري
بازگردند و براي انجام وظيفه اي كه به آن محول شده است، دوباره آماده شوند.
ك- ماشين آلات: مجموعه اي از قطعات، تجهيزات يا اجزاي مرتبط كه حداقل يكي از آنها متحرك بوده و داراي
محرك و مهاركننده مناسب است و به منظور كاربرد مخصوصي به ويژه فرآوري، پردازش، عمل آوري، حركت، ساخت،
توليد، احداث يا نصب به يكديگر متصل شده اند.
گ- ماشين آلات سفارشي: ماشين آلاتي كه سازنده طبق سفارش كارفرما براي كاربرد خاصي مي سازد يا از طريق
اعمال تغييراتي طبق سفارش كارفرما آن را آماده ي استفاده ي خاص مي سازد.
ل- ماشين آلات آماده: ماشين آلاتي كه به صورت آماده قبلاً توليد شده و براي استفاده هاي عمومي آماده عرضه يا
تحويل مي شود.
م- اعتبار اسنادي: سندي الزام آوري كه با تنظيم و مبادله آن، كارفرما )خريدار( از بانك درخواست مي كند تا انجام
مراحل پرداخت به فروشنده بابت كالاي ارسالي يا خدمت انجام شده را طبق قرارداد و پس از تاييد وي تعهد كند.
ماده 3- كاركرد تضامين به شرح زير است:
الف- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار.
ب- تضمين قراردادها كه شامل موارد زير است:
-1 تضمين انجام تعهدات
-2 تضمين پيش پرداخت
-3 تضمين حسن اجراي كار
ماده 4- ضمانت نامه هاي مقرر در آيين نامه به شرح زير مي باشد:
الف- ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادره از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه داراي مجوز فعاليت از
سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند.
ب- اصل فيش واريز وجه نقد به حساب سپرده بانكي مجاز.
پ- ضمانت نامه صادره توسط مؤسسات بيمه گر داراي مجوز لازم براي فعاليت و صدور ضمانت نامه از سوي بيمه
مركزي ايران.
ت- سفته براي اشخاص حقيقي و حقوقي با امضاي صاحبان امضاي مجاز، همراه با مهر براي اشخاص حقوقي ،معادل
هشتاد درصد ارزش اسمي آن.) به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه (
ث- گواهي خالص مطالبات قطعي تأييد شده قراردادها از سوي دانشگاه با تاييد مدير مالي براي همان دانشگاه مطابق
كاربرگ پيوست
ج- اسناد خزانه ، اوراق صكوك ، اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانكها و دولت با قابليت بازخريد قبل از سررسيد
)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت(.
چ- وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن .
ح- ضمانت نامه هاي صادره توسط صندوقهاي ضمانت دولتي كه به موجب قانون تأسيس شده يا مي شوند و طبق
اساسنامه فعاليت مي نمايند.
خ- ضمانتنامه هاي صادره توسط صندوق نوآوري و شكوفايي و صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي موضوع ماده
111 ( قانون برنامه سوم توسعه و ماده ) 54 ( قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ) 55 ( قانون رفع موانع رقابتپذير و (
ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1335 - و در چارچوب اساسنامههاي نمونه موضوع تصويب نامه هاي شماره
1321 و /12/ 42725 /ت 25721 ه مورخ 22
1335 و در چارچوب دستورالعملي كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي /4/ شماره 74433 /ت 42232 ه مورخ 11
كشور به تأييد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاون
علمي و فناوري رييس جمهور مي رسد.
تبصره 1- اشخاص براي دريافت مطالبات خود بايد به جاي تضمين مورد بحث، تضمين قابل قبول )يك يا تركيبي از
تضمين نوع )الف(، )پ(، )ج( و )ح( ماده ) 5( به دانشگاه بسپارند.
تبصره 2- اوراق مشاركت مورد تضمين بايد به مدير امور مالي دانشگاه تحويل شود. مدير امور مالي، بايد حسب مورد
عمليات حسابداري مربوط را در دفاتر مالي ثبت نموده و مسئوليت حفظ و نگهداري اوراق مذكور بر عهده ايشان مي
باشد.
تبصره 3- اوراق مشاركت مورد وثيقه بايد به مبلغ اسمي آن ها به عنوان تضمين پذيرفته شود.
ماده 5- در معاملات خريد انواع كالا و ماشين آلات، تضمين ها شامل تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و حسب مورد
تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت و تضمين حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي شود:
) الف- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد خريد به شرح جدول شماره ) 1
تعيين ميشود:
جدول شماره ) 1(- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كارخريد كالا و ماشين آلات آماده و سفارشي
مبلغ برآورد
تا) 21 ( برابر سقف معاملات
متوسط
مازاد بر ) 21 ( تا ) 211 ( برابرسقف
معاملات متوسط
مازاد بر ) 211 ( برابر سقف معاملات
متوسط
درصد
4
2
1
نوع تضمين
تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار، به صورت يك يا تركيبي از تضمين هاي موضوع بندهاي )الف(، )ب(،
)پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده ) 5( مي باشد.
ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد كالا و ماشين آلات آماده ده درصد مبلغ
معامله و در معاملاتي كه موضوع آن خريد ماشين آلات سفارشي )از اشخاصي كه تعهد ساخت و فروش را مي پذيرند(
است به ميزان حداقل پنج درصد مبلغ معامله مي باشد.
تبصره : خريد ماشين آلات و تجهيزات از موسسات وابسته به وزارت بهداشت و درمان با تشخيص و مسئوليت رئيس
موسسه و يا مقامات مجاز، بدون اخذ تضمين تعهدات، مجاز مي باشد.
تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره ) 2( و ) 3( مي باشد:
جدول شماره ) 2( - مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد كالا و ماشين آلات آماده
مبلغ برآورد
تا ) 21 ( برابر سقف معاملات
متوسط
مازاد بر ) 21 ( برابرسقف معاملات متوسط
درصد
11
4
نوع تضمين
)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(
)الف(، )ب(، )پ(، )ج( ، )چ( و )ح(
جدول شماره ) 3(- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات خريد ماشين آلات سفارشي )ساخت ماشين آلات(
مبلغ برآورد
تا ) 21 ( برابر سقف معاملات متوسط
مازاد بر ) 21 ( برابرسقف معاملات متوسط
درصد
4
2/4
نوع تضمين
)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(
)الف(، )ب(، )پ(، )ج( ، )چ( و )ح(
مهلت هاي مناقصه گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت
مناقصه گزار در انعقاد و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
تبصره 1- در خريد كالا و ماشين آلات آماده، چنانچه تحويل كل موضوع معامله به كارفرما طبق مشخصات فني به
صورت يكجا در قبال دريافت مبلغ و با ارايه گارانتي هاي لازم صورت پذيرد، ارايه تضمين انجام تعهدات ضرورت ندارد.
تبصره 2- در معاملات خريد كالا و ماشين آلات آماده به ميزان تضمين انجام تعهدات، از كالاي مورد معامله به عنوان
تضمين انجام تعهدات دريافت مي شود. عدم پذيرش اين موضوع بايد در اسناد ارجاع كار قيد گردد.
پ- تضمين معتبر براي پيش پرداخت: معادل مبلغ پيش پرداخت كه شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )پ(،
)ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده ) 5( مي باشد.
ت- نگهداري و آزاد سازي تضمين انجام تعهدات: تضمين انجام تعهدات در معامله ماشين آلات، تجهيزات و انواع
كالاهايي كه احراز عملكرد مطلوب آن كالاها در دوره زماني مشخص شده در هنگام ارجاع كار يا انعقاد قرارداد لازم
است، بايد تا پايان آن دوره زماني باقي مانده و آزاد نشود مگر آنكه در قرارداد مربوط، تضمين كيفيت )گارانتي( معتبري
جايگزين آن شود.
تبصره 1- تسري اين تضمين به كالاهاي مصرفي به تشخيص كارفرما و اعلام آن در اسناد فرآيند ارجاع كار ميباشد.
تبصره 2- صد درصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )پ(، )ث(، )ج(، )چ(
و )ح( ماده ) 5( به پيمانكار بازگردانده مي شود. حداكثر پنجاه درصد ضمانت نامه ها مي تواند از نوع موضوع بند )ث( ماده
5( باشد. (
ماده 6- در فرآيند ارجاع كار و معاملات خدمات پيمانكاري از جمله پيمانكاري احداث )امور ساختماني(، پيمانكاري هاي
نصب، ساخت، ساخت و نصب، استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل كالا )باربري(، حمل و نقل مسافر، تعمير،
نگهداري، بهره برداري و انواع خدمات پشتيباني، تضمين ها شامل تضمين شركت در فرايند ارجاع كار، تضمين انجام
تعهدات، تضمين پيش پرداخت و حسن اجراي كار است كه مبلغ آنها به شرح زير تعيين مي شود:
الف- تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ تضمين برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول
شماره ) 5( تعيين مي شود:
جدول شماره ) 5 )- مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار پيمانكاري
ب- تضمين انجام تعهدات: مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملاتي كه موضوع آن پيمانكاري احداث )انجام امور
ساختماني( يا استخراج و فرآوري معادن، حمل و نقل كالا )باربري(، نصب، ساخت يا ساخت و نصب است پنج درصد و
در معاملاتي با موضوع پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات پشتيباني، حمل و نقل مسافر و ساير
معاملاتي كه در آيين نامه تصريح نشده است ده درصد مبلغ معامله مي باشد. تضمين معتبر براي انجام تعهدات در اين
معاملات برحسب درصدي از مبلغ معامله به شرح جداول شماره ) 4( و ) 4( مي باشد:
جدول شماره ) 4(- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانكاري احداث )امور ساختماني(، حمل و نقل كالا
)باربري(، نصب، ساخت يا ساخت و نصب
مبلغ برآورد
تا ) 21 ( برابر سقف معاملات
متوسط
مازاد بر ) 21 ( برابرسقف معاملات متوسط
درصد
4
2/4
نوع تضمين
)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(
)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(
جدول شماره ) 4(- مبلغ تضمين انجام تعهدات در معاملات پيمانكاري تعمير، نگهداري و بهره برداري، خدمات
پشتيباني، حمل و نقل مسافر و ساير
برآورد هزينه
اجراي كار
تا ) 21 ( برابر سقف
معاملات متوسط
) مازاد بر ) 21 ( تا ) 211
برابر سقف معاملات متوسط
) مازاد بر ) 211 ( تا ) 2111
برابر سقف معاملات
متوسط
مازاد بر ) 2111 ( برابر
سقف معاملات متوسط
درصد
4
2
1
./4
نوع تضمين
تضمين معتبر شركت در فرآيند ارجاع كار به صورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(،
)ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح( ماده ) 5( است.
مبلغ برآورد
تا ) 21 ( برابر سقف معاملات
متوسط
مازاد بر ) 21 ( برابرسقف معاملات متوسط
درصد
11
4
نوع تضمين
)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(
)الف(، )ب(، )پ(، )ج(، )چ( و )ح(
مهلت هاي مناقصه گر براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد در اسناد ارجاع كار تصريح شود. مهلت
مناقصه گزار در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
پ- تضمين پيش پرداخت: ميزان پيش پرداخت از پانزده درصد تا بيست و پنج درصد مبلغ اوليه پيمان است كه مقدار
دقيق آن بايد در اسناد فرآيند ارجاع كار و پيمان از سوي كارفرما پيش بيني و قيد شود.
تبصره 1: ميزان پيش پرداخت در خصوص قراردادهاي خريد و ساخت تجهيزات و نيز ساير قراردادها و طرحهاي
تحقيقاتي به تشخيص و مسئوليت رئيس موسسه يا مقام مجاز از طرف ايشان قابل افزايش است .
تبصره 2 - مبلغ پيش پرداخت سه قسط به شرح زير در ازاي ارايه ضمانتنامه به نفع دانشگاه بدون كسر كسورات
قانوني پرداخت مي شود:
-1 براي پيمانكاران احداث، قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تحويل كارگاه، قسط دوم معادل
سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از تجهيز كارگاه كه طبق شرايط تعيين شده در اسناد ارجاع كار و قرارداد براي شروع
عمليات لازم است و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق
صورت وضعيت هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار.
-2 پس از واريز اقساط اول و دوم پيش پرداخت، معادل هفتاد درصد پيش پرداخت، نسبت مبلغ كل پيش پرداخت به مبلغ
اوليه پيمان از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت )به استثناي تعديل، مابه التفاوت نرخ مصالح و پرداخت هاي
مشابه( كسر مي شود و بعد از واريز قسط سوم، معادل يكصد و چهارده درصد نسبت كل پيش پرداخت به مبلغ اوليه
پيمان از صورت وضعيت ها كسر مي شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك
شود.
) -3 تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )پ(، )ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده ) 5
مي باشد.
تبصره 3 - چنانچه مبلغ پيش پرداخت به حساب مشترك دانشگاه و پيمانكار واريز شود و با نظارت دانشگاه به مصرف
تجهيز كارگاه، تكميل ناوگان، ماشين آلات و خريد تجهيزات و مصالح برسد، دانشگاهها مجازند به جاي تضمين هاي
تأديه پيش پرداخت، تا هر مبلغ سفته دريافت كنند. پيمانكار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه
دريافت پيش پرداخت در رهن دانشگاه قرار دهد و تا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت، حق خارج كردن آنها از
كارگاه بدون اجازه دانشگاه را ندارد.
تبصره 5- اقساط پيش پرداخت و چگونگي بازپرداخت در ساير قراردادهاي پيمانكاري بايد با توجه به برنامه زمان بندي
انجام كار در اسناد مناقصه و شرايط قراردادي درج شود. تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل ضمانت نامه هاي
موضوع بندهاي )الف(، )پ(، )ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده ) 5( است.
ت- سپرده حسن اجراي كار: بابت تضمين حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت به استثناي پيش پرداخت،
كسر و به حساب سپرده واريز ميشود.
موسسه مجاز است تا صددرصد مبلغ سپرده حسن اجراي كار در ازاي ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي )الف(، )پ(،
)ث(، )ج(، )چ( و )ح( ماده ) 5( كه مي تواند حداكثر پنجاه درصد آن از تضمين موضوع بند )ث( ماده ) 5( باشد به پيمانكار
بازگردانده مي شود.
تبصره 4- در مواردي كه پيمانكار مطابق قوانين و مقررات مربوط در پروژه هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مشاركت
و سرمايه گذاري نمايد، اموال و دارايي هاي ايجاد شده به نسبت سهم پيمانكار به عنوان تضمين قابل قبول بوده و
دانشگاه مربوط مي تواند به تشخيص و برآورد خود، اموال و دارايي هاي مذكور را به عنوان تضمين حسن اجراي كار
پروژه مربوط پذيرفته يا جايگزين ساير تضمين هاي سپرده شده قبلي پروژه نمايد.
ماده 7- براي انتخاب مشاور، در كارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، نظارت، امور تحقيقاتي و پژوهشي و امور
نرم افزاري موضوع بند 5 ماده 44 آئين نامه مالي و معاملاتي ) باستثناء خدمات حسابرسي موسسات عضوجامعه
حسابداران رسمي ( تضامين به صورت زير است:
الف- تضمين انجام تعهدات : تضمين انجام تعهدات، بعد از ابلاغ انتخاب مشاور، يا ابلاغ آمادگي براي انعقاد قرارداد،
بايد به ميزان پنج درصد مبلغ قرارداد حسب مورد طبق مهلت تعيين شده در اسناد درخواست پيشنهاد، توسط وي به
دانشگاه تحويل گردد. مهلت هاي داوطلب براي ارايه تضمين انجام تعهدات و امضاي قرارداد بايد دراسناد ارجاع كار
تصريح شود. مهلت كارفرما در امضا و ابلاغ قرارداد حداكثر تا پايان مدت اعتبار پيشنهادها است.
ب- تضمين پيش پرداخت: مبلغ پيش پرداخت دركارهاي مطالعاتي، طراحي، مديريت طرح، امور تحقيقاتي و پژوهشي و
امور نرم افزاري درصورت درخواست مشاور معادل بيست و پنج درصد مبلغ اوليه قرارداد )همان مرحله( مي باشد، كه بايد
بدون كسر كسورات قانوني و در ازاي ضمانت نامه به دستگاه اجرايي، پرداخت شود. براي خدمات مربوط به دوره ساخت
و تحويل )نظارت عاليه و كارگاهي( معادل ده درصد مبلغ اوليه قرارداد همان مرحله مي باشد كه بايد بدون كسركسورات
قانوني و در ازاي ضمانت نامه به دانشگاه پرداخت شود.
پ- سپرده حسن اجراي كار: بابت حسن اجراي كار معادل ده درصد از هر پرداخت كسر و به حساب سپرده واريز
مي شود. مبالغ نقدي سپرده حسن اجراي كار در ازاي ارايه ضمانت نامه موضوع ماده ) 5(، به طرف قرارداد )مشاور(
بازگردانده مي شود. آزادسازي تضمين انجام تعهدات و حسن اجراي كار، تابع شرايط قراردادي است.
جدول شماره ) 7(- مبلغ تضمين خريد خدمات مشاوره
موضوع تضمين
ميزان
تضمين انجام تعهدات
پنج درصد
تضمين پيش پرداخت
مطالعاتي، طراحي، پژوهشي، نرم افزاري
بيست و پنج درصد
نظارت عالي و كارگاهي
ده درصد
سپرده حسن اجراي كار
ده درصد
تضامين قابل قبول مشاور مي تواند يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي ماده ) 5( باشد.
ماده 8- تضامين گروه همكاري )مشاركت مدني( و كارهاي تركيبي به شرح زير است:
الف- تضامين گروه همكاري )مشاركت مدني( بايد به عهده راهبر گروه يا به صورت تجميع تضامين شركا به تناسب
سهم الشركه آنان باشد و در كليه اقدامات بعدي مجموعه تضامين شركا، يك واحد محسوب مي شود. در هر حال مبلغ
تضمين بر اساس كل مبلغ برآورد محاسبه و در صورتي كه ضبط ضروري باشد كل تضامين ضبط ميشود. شرايط و
نحوه ارائه اينگونه تضامين بايد در شرايط ارجاع كار و شرايط قراردادي لحاظ گردد.
ب- درمعاملاتي كه موضوع آن تركيبي از تأمين مصالح، تجهيزات، كالا و خدمات مرتبط در قالب قرارداد خريد مشتمل
بر يك يا چند مورد توليد يا عرضه، حمل، نصب و پشتيباني باشد به شرط آنكه مجموع خدمات نصب و پشتيباني كمتر
از بيست و پنج درصد مبلغ برآوردي باشد، تضامين آن مشمول ضوابط تضامين خريدكالا خواهد بود. در غير اين صورت،
تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي باشد.
پ- در معاملاتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و پيمانكاري است )مانند امور پيمانكاري طرح و ساخت، امور
پيمانكاري طراحي و نصب، امور پيمانكاري طراحي و ساخت و نصب، امور پيمانكاري طراحي و تامين كالا و احداث( در
صورتي كه سهم بخش مشاوره كمتر از بيست و پنج درصد كل قرارداد باشد تضامين آن مشمول ضوابط تضامين
پيمانكاري خواهد بود. در غير اين صورت، تضامين هر بخش قرارداد طبق ضوابط بخش مربوط به خود مي باشد.
ت- درمعاملاتي كه موضوع آن تركيبي از خدمات مشاوره و خريد كالا ياماشين آلات است تضامين آن مشمول ضوابط
تضامين خريد كالا است .
ماده 9- تضمين معتبر براي شركت در فرآيند ارجاع كار و تضامين انعقاد قرارداد ارزي ريالي، مطابق ضوابط اين
آيين نامه مي باشد. تضمين بخش ارزي فقط ضمانت نامه هاي ارزي بانكي از بانك هاي داراي مجوز يا تحت نظارت بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران قابل قبول است. تضمين بخش ارزي و بخش ريالي بايد بر اساس جداول اين آيين
نامه و متناسب با بخش ارزي و ريالي به همان ارز موضوع قرارداد باشد. در اين صورت نيز مبلغ تضمين براساس كل
مبلغ برآورد محاسبه ميشود.
تبصره- اشخاص ايراني مجازند به جاي ضمانت نامه هاي ارزي، ضمانت نامه ريالي بانكي بر اساس نرخ تسعير بانك
مركزي جمهوري اسلامي ايران )زمان تسليم( ارائه نمايند. لازم است مبلغ ضمانت نامه در هر دوره دوازده ماهه كه نرخ
تسعير ارز بيش از ده درصد افزايش داشته، به روز شده و كسري آن تحويل دانشگاه گردد.
ماده 01 - نحوه آزادسازي و ضبط تضمين ها به شرح زير مي باشد:
الف- پس از تعيين برندگان اول و دوم، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار ساير شركت كنندگان بايد حداكثر ظرف
هفت روز كاري آزاد شود.
ب- در صورت امتناع برنده اول از انعقاد قرارداد يا عدم ارايه تضمين انجام تعهدات، تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار
وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. در صورت امتناع نفر دوم يا عدم انعقاد قرارداد، تضمين شركت در
فرآيند ارجاع كار وي نيز ضبط و فرآيند ارجاع كار تجديد مي شود.
پ- تضمين پيش پرداخت به تناسب استهلاك آن بنا به درخواست سپارنده، آزاد مي شود.
ت- آزادسازي و ضبط تضامين در ساير موارد طبق مفاد قرارداد است.
ث- در صورت وقوع شرايط ضبط تضمين )مطابق قرارداد( و اقدام كارفرما براي ضبط، وي موظف است اين موضوع را
طي ابلاغيه اي با ذكر مستندات و دلايل به مضمون عنه اعلام نمايد.
ج- دانشگاهها ي علوم پزشكي بايد از كاربرگهاي پيوست اين آيين نامه كه تأييد شده به مهر دبيرخانه هيئت امناء
است. براي تضامين موضوع بندهاي )الف(، )ث( و )ح( ماده ) 5( حسب مورد استفاده كنند. شرايطي كه در كاربرگ هاي
يادشده براي آزادسازي يا ابطال ضمانت نامه هاي بانكي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين بايد رعايت شود.
ماده 00 - ضوابط مندرج در اين آيين نامه براي اخذ تضامين شركت در فرآيند ارجاع كار و انجام تعهدات معاملات خريد
كالا وخدمات تعيين شده و ساير تضامين به تشخيص كارفرما حسب مورد، در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد
بايد در مزايده ها رعايت گردد.
اين دستورالعمل در راستاي ماده يك قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور وقانون تشكيل هيات امنا وظايف
واختيارات هيات امنا دانشگاهها وآئين نامه مالي ومعاملاتي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور درجلسه روز يك
0397 كميته فني وتخصصي مالي) موضوع ماده 015 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاهها( /12/ شنبه مورخ 19
تصويب و پس از ابلاغ رئيس محترم هيئت امناء يا مقام مجاز از طرف ايشان ، دركليه دانشگاهها موضوع ماده 0و 2
آيين نامه مالي و معاملاتي لازم الاجرا خواهد بود. در ضمن كليه دستورالعمل هاي مربوط به تضمينات قبلي كان لم
يكن تلقي ميگردد.
ومن ا... التوفيق
ابلاغ دستورالعمل تضمينات معاملات دانشگاههاي علوم پزشكي كشور(متن دستورالعمل)
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal