معاونت اجتماعی
۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
برگزاري جلسه ساخت خوابگاه دانشجويي خير ساز دانشكده پيراپزشكي شهرستان آمل مورخ 23/2/98  دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، مديريت مشاركت هاي مردمي برگزاري جلسه ساخت خوابگاه دانشجويي خير ساز دانشكده پيراپزشكي شهرستان آمل مورخ 23/2/98 دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، مديريت مشاركت هاي مردمي
برگزاري جلسه ساخت خوابگاه دانشجويي خير ساز دانشكده پيراپزشكي شهرستان آمل مورخ 23/2/98 دانشگاه علوم پزشكي مازندران ، مديريت مشاركت هاي مردمي
1398/03/01
برگزاري كارگاه آموزشي جهت شناسايي نرم افزار فرابر جهت ورود اطلاعات مركز اسناد و شواهد راهبردي سلامت ذيل كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مازندران مورخ 21/2/98 برگزاري كارگاه آموزشي جهت شناسايي نرم افزار فرابر جهت ورود اطلاعات مركز اسناد و شواهد راهبردي سلامت ذيل كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مازندران مورخ 21/2/98
برگزاري كارگاه آموزشي جهت شناسايي نرم افزار فرابر جهت ورود اطلاعات مركز اسناد و شواهد راهبردي سلامت ذيل كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مازندران مورخ 21/2/98
1398/02/22
برگزاري كارگاه آموزشي جهت شناسايي نرم افزار فرابر جهت ورود اطلاعات مركز اسناد و شواهد راهبردي سلامت ذيل كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مازندران مورخ 21/2/98 برگزاري كارگاه آموزشي جهت شناسايي نرم افزار فرابر جهت ورود اطلاعات مركز اسناد و شواهد راهبردي سلامت ذيل كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مازندران مورخ 21/2/98
برگزاري كارگاه آموزشي جهت شناسايي نرم افزار فرابر جهت ورود اطلاعات مركز اسناد و شواهد راهبردي سلامت ذيل كارگروه سلامت و امنيت غذايي استان مازندران مورخ 21/2/98
1398/02/22
برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دانشگاه علوم پزشكي مازندران، استانداري مازندران و سازمانهاي مردم نهاد جهت ساماندهي سازمانهاي مردم نهاد و موسسات خيريه سلامت مورخ 17/2/98 برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دانشگاه علوم پزشكي مازندران، استانداري مازندران و سازمانهاي مردم نهاد جهت ساماندهي سازمانهاي مردم نهاد و موسسات خيريه سلامت مورخ 17/2/98
برگزاري جلسه هم انديشي في مابين دانشگاه علوم پزشكي مازندران، استانداري مازندران و سازمانهاي مردم نهاد جهت ساماندهي سازمانهاي مردم نهاد و موسسات خيريه سلامت مورخ 17/2/98
1398/02/18
برگزاري جلسه انديشگاه سلامت استان باحضور  آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه بعنوان رئيس انديشگاه دانشگاه و همچنين اعضاي ثابت در تاريخ 27/12/1397 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران  برگزاري جلسه انديشگاه سلامت استان باحضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه بعنوان رئيس انديشگاه دانشگاه و همچنين اعضاي ثابت در تاريخ 27/12/1397 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
برگزاري جلسه انديشگاه سلامت استان باحضور آقاي دكتر رنجبران جانشين رئيس و معاون اجتماعي دانشگاه بعنوان رئيس انديشگاه دانشگاه و همچنين اعضاي ثابت در تاريخ 27/12/1397 در سالن قلم دانشگاه علوم پزشكي مازندران
1397/12/28
معاونت اجتماعي
دسترسی ویژه
خدمات مردمی
Powered by DorsaPortal