معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۶ پنج شنبه ۲۳ آذر
br ENGLISH
8 آذر 1396 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MSدر آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران" 8 آذر 1396 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MSدر آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران"
كارگاه آشنايي با اصول آناليز مولكولي به روش كروماتوگرافي گازي طيف سنج جرمي GC-MS در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران مورخ 8 آذر ماه سال 1396 با حضور جمعي از دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.
1396/09/12
24 آبان 1396"برگزاري كارگاه آموزشي ميكروسكوپ الكتروني STM در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران" 24 آبان 1396"برگزاري كارگاه آموزشي ميكروسكوپ الكتروني STM در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران"
سومين كارگاه آموزشي از سري كارگاههاي ساليانه آزمايشگاه جامع با عنوان ميكروسكوپ الكتروني STM در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در 24 آبان ماه سال 1396 برگزار شد.
1396/09/01
10 آبان 1396 " برگزاري كارگاه آموزشي CHNS_O دومين كارگاه از سري كارگاههاي سال 96 آزمايشگاه جامع در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري" 10 آبان 1396 " برگزاري كارگاه آموزشي CHNS_O دومين كارگاه از سري كارگاههاي سال 96 آزمايشگاه جامع در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري"
كارگاه آموزشي CHNS_O در محل آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه برگزار گرديد.
1396/08/14
26 مهر 1396 "برگزاري اولين كارگاه سال 1396 از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول كروماتوگرافي دناتوره كننده مايع با كارآيي بالا( dHPLC)" 26 مهر 1396 "برگزاري اولين كارگاه سال 1396 از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول كروماتوگرافي دناتوره كننده مايع با كارآيي بالا( dHPLC)"
26 مهر 1396 "برگزاري اولين كارگاه سال 1396 از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول كروماتوگرافي دناتوره كننده مايع با كارآيي بالا( dHPLC)"
1396/08/01
Powered by DorsaPortal