معاونت تحقيقات و فناوري-آزمایشگاه جامع تحقیقات قطب شمال کشور
۱۳۹۸ سه شنبه ۳ ارديبهشت
br ENGLISH
15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با  عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد  بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد. 15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد.
15اسفند 1397 "هشتمين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول ريسندگي مواد بوسيله تكنولوژي Dual-pumped Electrospining " با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه مركزي دانشكده فناوريهاي نوين پزشكي برگزار شد. "
1397/12/25
20 اسفند 1397 "نهمين كارگاه آزمايشگاه جامع با  عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد. 20 اسفند 1397 "نهمين كارگاه آزمايشگاه جامع با عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكولهاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
آخرين كارگاه آزمايشگاه جامع تحقيقات علوم پزشكي شمال كشور در سال 1397با عنوان " آشنايي با اصول آناليز مولكولي ماكرومولكول¬¬هاي زيستي بوسيله تكنولوژي كروماتوگرافي لايه نازك با كارايي بالا (HPTLC)" با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي مازندران در محل آزمايشگاه جامع تحقيقات برگزار شد.
1397/12/25
13 اسفند 1397 " برگزاري هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS" 13 اسفند 1397 " برگزاري هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS"
هفتمين كارگاه آزمايشگاه جامع به عنوان آشنايي با اصول آناليز سلولي مواد به وسيله تكنولوژي فلوسيتومتري -FACS در آزمايشگاه جامع معاونت تحقيقات و فناوري برگزار شد.
1397/12/14
هشتم اسفند 1397 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول سنجش كشش مواد  بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine  در دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي مازندران" هشتم اسفند 1397 "برگزاري كارگاه آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machine در دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي مازندران"
ششمين كارگاه، از سري كارگاههاي آزمايشگاه جامع با عنوان آشنايي با اصول سنجش كشش مواد بوسيله تكنولوژي Tensile Test Machineدر دانشكده فناوري هاي نوين دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار شد.
1397/12/11
Powered by DorsaPortal