نتايج آرا فرم نظرسنجي

استفاده شما از کتابخانه دیجیتال دانشگاه و منابع دیجیتالی چه میزان است؟


بسیار زیاد
58.82%(10)


زیاد
23.53%(4)


تا حدودی
11.76%(2)


خیلی کم
0%(0)


کدام بخش از اطلاعات کتابخانه دیجیتال بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد؟


کتابهای الکترونیکی
35.29%(6)


نشریات
47.06%(8)


پایان نامه ها
11.76%(2)


پایگاههای موجود
0%(0)


راهنمای آموزشی موجود در کتابخانه الکترونیک تا چه اندازه برای شما مفید است؟


بسیار زیاد
35.29%(6)


زیاد
41.18%(7)


تا حدودی
11.76%(2)


خیلی کم
5.88%(1)


میزان رضایت شما از مطالب مورد جستجو در منابع الکترونیک چه مقدار می باشد؟


بسیار زیاد
35.29%(6)


زیاد
41.18%(7)


تا حدودی
11.76%(2)


خیلی کم
5.88%(1)


تعداد کل آرا نظرسنجی 17