دانشگاه علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۷ شنبه ۱ ارديبهشت
br ENGLISH
تاریخ: 1393/09/09 تعداد بازدید : 201
ليست تغييرات نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2069 ورژن 02
همكاران محترم جهت دريافت ليست تغييرات نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2069 ورژن 02 بر روي لينك كليك نمائيد.
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2069 نسبت به اصلاحيه 01 ، شامل موارد زير است:
 
1.    اصلاح ثبت تفاهم نامه در سال‌هاي مالي فعال نرم افزار براي سال‌هاي مالي قفل شده
2.    اصلاح نمايش ارزش دفتري منفي در ليست اموال _مربوط به اموال اسقاط شده_
3.    اصلاح انتخاب آيتم‌هاي جستجو شده در نرم افزار با استفاده از كليد Enter و دبل كليك
4.    ايجاد كد حساب‌هاي جديد _جدول 1_
5.    ويرايش كد حساب‌هاي موجود _جدول 2_
6.    ايجاد برنامه‌هاي طرح تحول سلامت _جدول 3_
7.    اصلاح بستن حساب‌ها _مربوط به سند 900007_
8.    عدم نمايش اطلاعات مربوط به كارت‌هاي اموال در حكم مصرف در "گزارش استهلاك"
9.    ويرايش صورت مغايرت بانكي به شرح ذيل:
•    امكان حذف تنظيمات ذخيره شده
•    امكان بازخواني اطلاعات دفتر
•    اصلاح نمايش اطلاعات مربوط به اولين روز ماه بعد در گزارش‌هاي ماه انتخاب شده
•    امكان بارگذاري اطلاعات صورت مغايرت بانكي با فرمت .csv
10.    تفكيك حساب كنترل خريد در اسناد حسابداري رسيد انبار بر اساس نوع طبقات كالاي ثبت شده در رسيد _به جدول 4_
11.    ايجاد گزارش‌هاي تحليلي مديريتي در نرم افزار به شرح ذيل:
•    سرمايه در گردش و نسبت‌هاي نقدينگي به تفكيك گزارش تجميعي ستاد و واحدهاي غير مستقل و تلفيقي ستاد و واحدهاي تابعه (دارايي جاري، دارايي آني، دارايي پولي، بدهي جاري، سرمايه در گردش، نسبت جاري، نسبت آني، نسبت وجه نقد)
دارايي جاري = گروه دارايي‌هاي جاري – كل حساب‌هاي رابط بدهكار
دارايي آني = گروه دارايي‌هاي جاري - كل حساب‌هاي رابط بدهكار – پيش پرداخت – موجودي كالا
دارايي پولي = كل موجودي نقد + كل وجوه بانكي غير قابل برداشت + كل سرمايه گذاري‌هاي كوتاه مدت
بدهي جاري = گروه بدهي‌هاي جاري – كل حساب‌هاي رابط بستانكار
سرمايه در گردش = دارايي جاري – بدهي جاري
نسبت جاري = دارايي جاري / بدهي جاري
نسبت آني = دارايي آني / بدهي جاري
نسبت وجه نقد = دارايي پولي / بدهي جاري
•    هزينه كل به تفكيك گزارش تجميعي ستاد و واحدهاي غير مستقل و تلفيقي ستاد و واحدهاي تابعه (هزينه كل، هزينه كل بدون استهلاك، هزينه كل بدون استهلاك و سنوات خدمت، استهلاك، نسبت استهلاك به كل هزينه، برآورد سنوات خدمت، نسبت برآورد سنوات خدمت به كل هزينه)
هزينه كل = گروه هزينه‌هاي عملياتي – كل قيمت تمام شده – معين كمك‌هاي ارسالي گروه – كل كمك‌هاي ارسالي گروه
هزينه كل بدون استهلاك = هزينه كل - هزينه استهلاك دارائي‌ها
هزينه كل بدون استهلاك و سنوات خدمت = هزينه كل - هزينه استهلاك دارائي‌ها – جزء معين براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان
 استهلاك = كل استهلاك
 نسبت استهلاك به كل هزينه =  استهلاك / هزينه كل
 برآورد سنوات خدمت = جزء معين براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان 770108
نسبت برآورد سنوات خدمت به كل هزينه = برآورد سنوات خدمت / هزينه كل

شايان اهميت است به منظور ثبت صحيح رويدادهاي مالي و با توجه به تغييرات به عمل آمده در فهرست حساب‌ها و به منظور تفكيك هزينه باز خريد سنوات خدمت "پرداخت شده به تفكيك نوع استخدام " و "اقلام برآوردشده در اين خصوص" ضرورت دارد، درصورت برآورد هزينه باز خريد سنوات خدمت كاركنان در پايان سال يا دوره مالي  از كد حساب "770108  - برآورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان" (در مقابل بستانكار نمودن حساب ذخيره بازخريد سنوات خدمت كاركنان  با  كد 4901- حسب نوع استخدام) استفاده شود.
لذا تاكيد مي‌گردد هرگونه پرداخت طي سال از اين بابت بايد به عنوان هزينه دوره شناسائي شده و از بدهكار كردن حساب " 4901 " جداً خوداري شود . بديهي است در اين صورت ميزان ذخيره لازم براي بازخريد سنوات خدمت كاركنان در پايان سال درحساب‌ها بايد تعديل شود.

جدول 1. ليست كد حساب‌هاي اضافه شده در پچ 02 نسخه 2069   
 كد حساب    نام حساب
155004    وديعه اجاره
155009    ساير ودايع
301005    بستانكاران - فروشندگان ماشين آلات و ابزار آلات
301006    بستانكاران - فروشندگان اثاثيه و منصوبات
301007    بستانكاران - فروشندگان اموال غير منقول
301010    بستانكاران - فروشندگان ساير دارايي ها
319009    وجوه اماني از محل واگذاري مكان/فعاليت ها
37    كنترل خريد خدمات
3701    كنترل خريد خدمات/خدمات بهداشتي درماني
370101    كنترل خريد خدمات/خريد خدمات پزشكي
3702    كنترل خريد خدمات/خدمات آموزشي،تحقيقاتي و مطالعاتي
370201    كنترل خريد خدمات/خريد خدمات آموزشي
370202    كنترل خريد خدمات/خريد خدمات تحقيقاتي
370203    كنترل خريد خدمات/خريد خدمات مطالعاتي
3708    كنترل خريد خدمات/خدمات پروژه ها
370801    كنترل خريد خدمات/خدمات پزشكي پروژه هاي جاري
370802    كنترل خريد خدمات/خريد پزشكي پروژه هاي سرمايه اي
3709    كنترل خريد خدمات/ساير خدمات
370901    كنترل خريد خدمات/خريد ساير خدمات
38    كنترل خريد كالا
3801    كنترل خريد كالا/اقلام مصرفي
380101    كنترل خريد اقلام مصرفي/دارو
380102    كنترل خريد اقلام مصرفي/ابزار و لوازم مصرفي پزشكي
380199    كنترل خريد اقلام مصرفي/ساير موجودي ها
3802    كنترل خريد كالا/اقلام سرمايه اي
380201    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/لوازم رشته‎ هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي
380202    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ماشين آلات و ابزار آلات
380203    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اثاثيه و منصوبات
380204    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اموال غير منقول
380299    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ساير دارايي ها
710130    حق مسئوليت هيئت علمي رسمي
710133    حق مسكن هيئت علمي رسمي
710198    بازخريد سنوات خدمت كاركنان-هيئت علمي رسمي
710230    حق مسئوليت هيئت علمي پيماني
710233    حق مسكن هيئت علمي پيماني
710298    بازخريد سنوات خدمت كاركنان-هيئت علمي پيماني
710330    حق مسئوليت هيئت علمي ضريب k و طرحي
710333    حق مسكن هيئت علمي ضريب k و طرحي
710398    بازخريد سنوات خدمت كاركنان-هيئت علمي ضريب k وطرحي
710430    حق مسئوليت غيرهيئت علمي رسمي
710433    حق مسكن غيرهيئت علمي رسمي
710436    حق فني غير هيئت علمي رسمي
710498    بازخريد سنوات خدمت كاركنان-غيرهيئت علمي رسمي
710530    حق مسئوليت غيرهيئت علمي پيماني
710533    حق مسكن غيرهيئت علمي پيماني
710536    حق فني غير هيئت علمي پيماني
710598    بازخريد سنوات خدمت كاركنان-غيرهيئت علمي پيماني
710630    حق مسئوليت غيرهيئت علمي ضريب k و طرحي
710633    حق مسكن غيرهيئت علمي ضريب k و طرحي
710636    حق فني هيئت علمي ضريب k و طرحي
710698    بازخريد سنوات خدمت كاركنان-غيرهيئت علمي ضريب k وطرحي
710733    حق مسكن وظيفه
710830    حق مسئوليت قراردادي
710898    بازخريد سنوات خدمت كاركنان قراردادي
710930    حق مسئوليت قراردادي تطبيق يافته (تبصره 3) ا
710998    بازخريد سنوات خدمت كاركنان قراردادي تطبيق يافته (تبصره3)ا
723198     بازخريد سنوات خدمت كاركنان شركتي
770161    بيمه آتش سوزي
770162    بيمه مسئوليت مدني
940902    كنترل قرارداد اجاره
950902    طرف كنترل قرارداد اجاره


جدول 2. ليست كد حساب‌هاي ويرايش شده در پچ 02 نسخه 2069
كد    نام                        تغييرات
1550    سپرده‌ها، ضمانتنامه‌ها و ودايع                ويرايش نام
670104    كنترل درآمد مصدومين ترافيكي                ويرايش نام
670109    سهم ستاد از درآمد واحدهاي تابعه                ويرايش ماهيت
681101    هدايا و كمك هاي غير نقدي دريافتي از واحدهاي تابعه-هزينه‌اي        فعال سازي تفصيل 3
681102    هدايا و كمك هاي غير نقدي دريافتي از واحدهاي تابعه-سرمايه‌اي    فعال سازي تفصيل 3
960105    ضمانت نامه پيش پرداخت                فعال سازي پروژه
301002    بستانكاران - فروشندگان ابزار و لوازم مصرفي پزشكي و بهداشتي    ويرايش نام
301008    بستانكاران - فروشندگان ساير موجودي‎ها            ويرايش نام
301003    بستانكاران - لوازم رشته‎هاي پزشكي،درماني و آزمايشگاهي        ويرايش نام
209802    اموال مازاد                         ويرايش نام
319001    بستانكاران - كالاي اماني                    ويرايش نام
770108    براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان                ويرايش نام

جدول 3. ليست برنامه‌هاي ايجاد شده در نرم افزار
كد برنامه        عنوان
71315/01    ب-ت-ن-س بهداشت شهري-حاشيه شهر
71315/02    ب-ت-ن-س بهداشت شهري-شهرهاي 20 تا 50هزار نفر
71315/03    ب-ت-ن-س بهداشت شهري-استان هاي مشمول پزشك خانواده شهري (فارس-مازندران)
71316/01    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-دارو از محل1% ارزش افزوده
71316/02    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-دارو هاي مكمل از محل1% ارزش افزوده
71316/03    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-تامين خودرو از محل1% ارزش افزوده
71316/04    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-بهبود استاندارد مراكز از محل1% ارزش افزوده
71316/05    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-آماده سازي محل زيست پزشك از محل 1% ارزش افزوده
71316/06    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-دهان و دندان ار محل1% ارزش افزوده
71316/07    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-راديولوژي از محل1% ارزش افزوده
71316/08    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-آزمايشگاه از محل1% ارزش افزوده
72136/01    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-احداث خانه بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/02    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-احداث مركز بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/03    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-تعميرات اساسي خانه بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/04    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-تعميرات اساسي مركز بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/05    ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-خريد تجهيزات از محل1% ارزش افزوده


جدول 4. فهرست حساب‌هاي تفكيك شده پيشنهادي مرتبط با حساب كنترل خريد كالا و خدمات
رديف    كد حساب    عنوان حساب                        ارتباط با طبقه كالا
1    380101    كنترل خريد اقلام مصرفي/دارو                    190        
2    380102    كنترل خريد اقلام مصرفي/ابزار و لوازم مصرفي پزشكي            106
3    380199    كنترل خريد اقلام مصرفي/ساير موجودي ها                101و105و199
4    380201    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/لوازم رشته‎ هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي        205
5    380202    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ماشين آلات و ابزار آلات            206
6    380203    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اثاثيه و منصوبات                216
7    380204    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اموال غير منقول                298
8    380299    كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ساير دارايي ها                207و 208و209و210و211و212و299و201و202و203و204
 
ليست تغييرات نرم افزار نظام نوين مالي به نسخه 2069  ورژن 02
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal