علوم پزشکی مازندران
۱۳۹۶ سه شنبه ۲۹ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/12/08 تعداد بازدید : 35
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 03 نسخه 2071 نسبت به نسخه 2071
جهت دريافت تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 03 نسخه 2071 نسبت به نسخه 2071 لطفا بر روي لينك كليك نماييد.
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 03  نسخه 2071 نسبت به  نسخه 2071 ، شامل موارد زير است:
1-    اضافه شدن فيلد مبناي تخصيص در قسمت تخصيص بودجه.
2-    اضافه شدن امكان تهيه فايل اكسل از تخصيص‌هاي ثبت شده.
3-    اضافه شدن فيلد كد كنترل در هنگام ثبت تخصيص
4-    اضافه شدن فيلد كد كنترل در هنگام ثبت پرداخت تخصيص
5-    ثبت پيش‌فرض و قابل تغيير تاريخ روز به عنوان تاريخ كاربر در قسمت ثبت تخصيص
6-    ثبت پيش‌فرض و قابل تغيير تاريخ روز به عنوان تاريخ كاربر در قسمت پرداخت تخصيص
7-    برداشتن امكان ثبت تخصيص در سال‌هاي قفل شده ستاد.
8-    برداشتن امكان ثبت سند تخصيص براي واحدهاي قفل شده در يك سال مالي.
9-    برداشتن مشكل مشاهده شدن تخصيص ثبت شده در يك ستاد در ستاد ديگر.
10-    منتقل شدن انتخاب بانك از فرم تخصيص به فرم پرداخت.
11-    اضافه شدن امكان مشاهده شناسه سند تخصيص ثبت شده براي واحد در فرم تخصيص ستاد.
12-    تغيير نوع سند پرداخت در تخصيص از ))سيستم بودجه و اعتبارات(( به سيستم ))دريافت و پرداخت((.
13-    تفكيك مجوز صدور سند بودجه‌اي تخصيص و پرداخت اعتبار.
14-    تغيير پيش‌فرض كدهاي تفصيل 1 دارايي از 10 به 10 و 11.
15-    اضافه شدن امكان ثبت تفصيل 1 دارايي بدون نياز به استفاده از ابزار ويرايش تفصيل 1.
16-    برداشتن امكان ثبت كد 14 رقمي دارايي به صورت دستي و اضافه شدن امكان وصل كردن كدهاي 10 و يا 11 رقمي به ريز طبقه‌هاي دارايي.
17-    برداشت امكان معادل‌سازي تفصيل 1 براي پوشه بانك‌ها.
18-    اصلاح تاريخ گزارش مطالبات و بدهي‌هاي دولت.
19-    رفع مشكل تكراري بودن در ويرايش تفصيل يك‌ دارايي.
20-    رفع مشكل ترازهاي 4 و 6 ستوني.
21-     رفع مشكل ثبت پروژه‌ها به صورت تكراري.
22-    اضافه شدن مجدد چاپ باركد به ليست اموال تكميل شده.
23-     رفع مشكل چاپ رسيد و حواله‌ها به صورت تجميعي.
24-    رفع مشكل تاريخ گزارش آمار ورود اطلاعات.
25-    رفع مشكل دكمه انصراف در حواله‌هاي آماده ثبت سند .(بند 145 مصوبات كميته فني نرم‌افزار)
26-    رفع مشكل ويرايش تنظيمات سند نقدي.
27-    رفع مشكل برنامه‌هاي طرح تحول.
28-    رفع مشكلات مربوط به معادل‌سازي تراز دارايي
29-    رفع مشكلات مربوط به استفاده از دكمه تب و اينتر در حواله توزيع و مصرف( بندهاي 268 و 269 مصوبات كميته فني نرم‌افزار)
30-    اضافه نمودن امكان فيلتر كردن رديف اسناد در قسمت شناسايي كد اعتبار ( بند 223 مصوبات كميته فني نرم افزار).
31-    امكان مشاده سند بعدي و قبلي پس از اختصاص تفصيل 2 به يك سند در مرحله شناسايي كد اعتبار. (بند 70 مصوبات كميته فني نرم‌افزار)
32-    اضافه شدن چاپ تجميعي در مرحله شناسايي كد اعتبار (بند 63 مصوبات كميته فني نرم افزار)

تغييرات صورت گرفته در نسخه 2071 نسبت به  اصلاحيه 03 نسخه 2070 ، شامل موارد زير است:
1
-    اضافه شدن امكان ثبت سيستمي تخصيص و پرداخت اعتبار به واحدهاي تابعه
2-    اضافه شدن امكان ورود اطلاعات كدهاي 10 رقمي و 14 رقمي در هنگام ثبت و ويرايش تفصيل 1 در نرم‎افزار.
3-    اضافه شدن امكان معادل‎سازي تفصيل 1‎هاي نرم‎افزار با تفصيل 1هاي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصاد و دارايي.
4-    امكان مشاهده تفصيل 1هاي معادل سازي شده وزارت امور اقتصاد و دارايي در نرم‎افزار
5-    اضافه شدن امكان اخذ گزارش خلاصه بدهي‎ها و تعهدات (فرم الف)، صورت ريز بدهي‎ها و تعهدات (فرم الف 1)، صورت خلاصه وضعيت مطالبات (فرم ب) و صورت ريز مطالبات دولت (فرم ب 1) در نرم افزار بر اساس كدينگ وزارت امور اقتصاد و دارايي.
6-    تغيير تعداد اسناد بستن حساب‎ها از 8 سند به 9 سند و بستن مانده حساب كنترل خريد به صورت خودكار در هنگام بستن حساب‎ها در سند 900007 (بند 164 مصوبات كميته فني نرم‎افزار) به ترتيب زير:

كد/    نام حساب كنترل خريد/            كد/    نام حساب بستانكاران
370101    كنترل خريد خدمات بهداشتي درماني        301011    بستانكاران- خريد خدمات بهداشتي درماني
370201    كنترل خريد خدمات آموزشي        301004    بستانكاران -  خدمات آموزشي ، تحقيقاتي و مطالعاتي
370202    كنترل خريد خدمات تحقيقاتي        301004    بستانكاران -  خدمات آموزشي ، تحقيقاتي و مطالعاتي
370203    كنترل خريد خدمات مطالعاتي        301004    بستانكاران -  خدمات آموزشي ، تحقيقاتي و مطالعاتي
370801    كنترل خريد خدمات پزشكي پروژه هاي جاري    310201    پيمانكاران و فروشندگان خدمات پروژه‌هاي
370802    كنترل خريد خدمات پزشكي پروژه‎هاي سرمايه‎اي    310202    پيمانكاران و فروشندگان خدمات پروژه هاي سرمايه اي
370901    كنترل خريد ساير خدمات            301009    بستانكاران - ساير خدمات
380101    كنترل خريد دارو            301001    بستانكاران - فروشندگان دارو
380102    كنترل خريد ابزار و لوازم مصرفي پزشكي    301002    بستانكاران - فروشندگان ابزار و لوازم مصرفي پزشكي و بهداشتي
380199    كنترل خريد ساير موجودي ها        301008    بستانكاران - فروشندگان ساير موجودي ها
380201    كنترل خريد لوازم رشته هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي    301003    بستانكاران - لوازم رشته هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي
380202    كنترل خريد ماشين آلات و ابزار آلات        301005    بستانكاران - فروشندگان ماشين آلات و ابزار آلات
380203    كنترل خريد اثاثيه و منصوبات        301006    بستانكاران - فروشندگان اثاثيه و منصوبات
380204    كنترل خريد اموال غير منقول        301007    بستانكاران- فروشندگان اموال غير منقول
380299    كنترل خريد ساير دارايي ها        301010    بستانكاران - فروشندگان ساير دارايي ها
309903    ماليات بر ارزش افزوده خريد كالا و خدمات    310225    بستانكاران- ماليات بر ارزش افزوده خريد كالا و خدمات

7-    اضافه شدن امكان ورود به نرم افزار از طريق ثبت شناسه واحد (بند 159 مصوبات كميته فني نرم افزار)
8-    امكان مشاهده اسناد پيش‎نويس در ليست اسناد ثبت شده. (بند 148 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
9-    اضافه شدن ستون‎هاي كد كنترل و كد كنترل عددي در قسمت چاپ اسناد. (بند 64 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
10-    اضافه شدن ستون وضعيت (ويرايش و تكميل يا تكميل شده) به قسمت ليست كل اموال و ليست اموال تجميعي در ستاد. (بند 179 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
11-    تغيير پيش فرض تراز‎هاي سيستم از 4 ستوني به 8 ستوني. (بند 280 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
12-    اضافه شدن امكان چاپ با فرمت صفحه به كاردكس و كاردكس ريالي كالا. (بند 128 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
13-    اضافه شدن امكان چاپ با فرمت صفحه به گزارش بررسي چك و بانك و اسناد. (بند 96 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
14-    اضافه شدن امكان انتخاب تفصيل 1 به صورت انتخابي در گزارش حسابرسي. (بند 71 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
15-    برداشتن امكان انتخاب واحدهاي خارج از استان براي رسيد تحويل مستقيم به واحدهاي تابعه و حواله ارسال به واحد تابعه. (بند 274 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
16-    اضافه شدن امكان ثبت اطلاعات شبا (شناسه حساب بانكي ايران "IBAN") در قسمت ويرايش بانك‎ها.
17-    اضافه شدن امكان چاپ مجدد تائيديه چك در قسمت معرفي/ويراش دسته چك.(بند 248 مصوبات كميته فني نرم‎افزار)
18-    اضافه شدن امكان مشاهده سند در قسمت معرفي/ويراش دسته چك.(بند 199 مصوبات كميته فني نرم افزار)
19-    اضافه كردن امكان جستجو با ابزار ذره بين براي انتخاب بانك در قسمت معرفي/ويراش دسته چك.(بند 69 مصوبات كميته فني نرم افزار)
20-    اضافه كردن امكان جستجو با ابزار ذره بين براي انتخاب بانك در قسمت ويرايش بانك‎ها.
21-    اضافه شدن تفصيل 1 به حساب تنخواه‎گردان پرداخت خانه‎هاي سازماني با كد 107008.  (بند 205 مصوبات كميته فني نرم افزار)
22-    اضافه شدن تفصيل 2 به حساب ذخيره مطالبات مشكوك الوصول با كد 149901. (بند 275 مصوبات كميته فني نرم افزار).
23-    غيرفعال كردن تفصيل 1 حساب رابط اعتبارات با كد 120101.(عطف به بند 90 مصوبات كميته فني نرم افزار و هم‎چنين جهت ايجاد مطابقت بين كد 120101 و 320101 ،و امكان صدور سند پرداخت اعتبار به صورت سيستمي)
24-    ايجاد كد حساب‎هاي زير در نرم افزار
760308    كمك به تيم هاي توسعه و ارتقاء سلامت    بند 76 مصوبات كميته فني
140292    بدهكاران بيماران نيازمند و صعب العلاج    بند 77 مصوبات كميته فني
140191    اسناد بيماران نيازمند و صعب العلاج    بند 77 مصوبات كميته فني
670105    كنترل درآمد بيماران نيازمند و صعب العلاج    بند 77 مصوبات كميته فني
129907    رابط ساير-بيماران نيازمند و صعب العلاج    بند 77 مصوبات كميته فني
329907    رابط ساير-بيماران نيازمند و صعب العلاج    بند 77 مصوبات كميته فني
721372    حق الزحمه كاركنان    بند 80 مصوبات كميته فني
721373    حق الزحمه طرحهاي آموزشي ، بهداشتي     بند 80 مصوبات كميته فني
721374    حق فني كاركنان    بند 82 مصوبات كميته فني
800212    درآمد اجاره اماكن بهداشتي درماني ، آموزشي    بند 83 مصوبات كميته فني
760413    هزينه برگزاري المپيادهاي علمي ،ورزشي    بند 87 مصوبات كميته فني
520998    دارايي هاي انتقالي    بند 277 مصوبات كميته فني
520997    دارايي هاي دريافتي    بند 288 مصوبات كميته فني
721375    هزينه دستمزد كارگران روزمزد    بند 216 مصوبات كميته فني
183009    علي الحساب پاداش پايان خدمت     بند 215 مصوبات كميته فني
124001    رابط ارزي    بند 91 مصوبات كميته فني
324001    رابط ارزي    بند 91 مصوبات كميته فني
157011    مغايرت حساب رابط ارزي    بند 91 مصوبات كميته فني
317011    مغايرت حساب رابط ارزي    بند 91 مصوبات كميته فني
310212    مطالبات بازنشستگان و موظفين    بند 86 مصوبات كميته فني
110301    بانك تمركز وجوه درآمد عمومي    مورد نياز انتقال خون فارس
110401    خزانه تمركز وجوه درآمد عمومي    مورد نياز انتقال خون فارس
310225    بستانكاران- ماليات بر ارزش افزوده خريد كالا و خدمات    جهت بستن كنترل خريد
301011    بستانكاران- خريد خدمات بهداشتي درماني    جهت بستن كنترل خريد
520996    تفاوت تسعير ارز    جهت مطابقت با كدينگ وزارت امور و اقتصاد دارايي
960106    حساب انتظامي- كسري ابواب جمعي برداشتي    جهت مطابقت با كدينگ وزارت امور و اقتصاد دارايي
970106    طرف حساب انتظامي-كسري ابواب جمعي برداشتي    جهت مطابقت با كدينگ وزارت امور و اقتصاد دارايي
107005    تنخواه گردان اوراق بهادار    جهت مطابقت با كدينگ وزارت امور و اقتصاد دارايي
750401    كمك به موسسات غير دولتي    به علت ايجاد تغيير در طبقه‎بندي اقتصادي هزينه‎ها
750402    سرانه هاي دانش آموزان    به علت ايجاد تغيير در طبقه‎بندي اقتصادي هزينه‎ها
750403    ساير    به علت ايجاد تغيير در طبقه‎بندي اقتصادي هزينه‎ها
700108    قيمت تمام شده محصولات    مورد نياز انسيتو پاستور ايران
160298    موجودي محصولات ساخته شده    مورد نياز انسيتو پاستور ايران
160297    موجودي محصولات نيمه ساخته    مورد نياز انسيتو پاستور ايران
649908    درآمد حاصل از خدمات    مورد نياز انسيتو پاستور ايران
649907    درآمد حاصل از فروش توليدات    مورد نياز انسيتو پاستور ايران

25-    ايجاد برنامه‎هاي اعلام شده توسط وزارت بهداشت به شرح زير:
راه اندازي واحد ارائه خدمت(برونسپاري/دولتي)    01/30315
خريد خدمت نيروي انساني     02/30315
تامين مكمل دارويي    03/30315
جبران حق الزحمه    04/30315
سلامت دهان و دندان    05/30315
استانداردهاي سازي واحدهاي دولتي    06/30315
برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مربوط    07/30315
ساير    08/30315
حقوق پزشك    01/30316
حقوق ماما    02/30316
مراقبت سلامت    03/30316
سلامت دهان و دندان    04/30316
فوريت پزشك    05/30316
كارانه    06/30316
26-    ويرايش نام برنامه‎هاي زير در نرم افزار بر اساس ابلاغيه وزارت بهداشت

دارو مكمل    01/71316
توانمند سازي مديران و كاركنان    02/71316
بهبود استاندارد (ملزومات مصرفي)    03/71316
بهبود استاندارد (تملك دارايي هاي ثابت)    04/71316
اجراي برنامه هاي فني ادغام يافته    05/71316
پرونده الكترونيك    06/71316
پاراكلينيك    07/71316
پايش و ارزيابي    08/71316
تحقيقات و آموزش    09/71316
27-    ايجاد مراكز هزينه مورد نياز انسيتو پاستور ايران پس از اخذ تائيديه وزارت بهداشت در نرم افزار به شرح زير:
امور اداري    802009
مدير پژوهش    609003
خدمات تخصصي    104003
دفتر معاونت    610101
امور اداري    610102
امور مالي    610103
واكسن ب.ث.ژ    610104
واكسن هپاتيت ب    610105
واكسن هاري دامي    610106
واكسن هاري انساني    610107
آنتي ژنهاي تشخيصي    610108
پر كني و بسته بندي    610109
انبار    610110
فني    610111
تاسيسات    610112
بخش علوم حيوانات    610113
توليد استرپتوكيناز    610114
اريتروپويتين    610115
اينترفرن    610116
آنتي سرم سم مار و عقرب    610117

28-    ويرايش كدهاي وزارت امور و اقتصاد دارايي بر اساس آخرين پروتكل اعلام شده.
29-    معادل‎سازي حساب‎هاي ايجاد شده در اين نسخه با كدينگ ارائه شده از طريق وزارت امور اقتصاد و دارايي.
30-    رفع مشكل حساب‎هاي مازاد تجديد ارزيابي و حساب تعديلات سنواتي - اصلاح كدهاي اعتباري سنوات قبل با كد 510109  در هنگام بستن حساب.
31-    برداشتن امكان صدور رسيد برگشت از توزيع و مصرف روي رسيد تحويل مستقيم تاييد نشده.
32-    تغيير معادل‎ نقدي حساب صندوق با كد 106001 و ساير كسور حقوق بازنشستگان با كد 310210 (بندهاي 89 و 102 مصوبات كميته فني نرم‎افزار).
33-    اضافه شدن امكان جستجو با ابزار ذره‎بين براي انتخاب واحد سازماني در قسمت تنظيم سند.
34-    رفع مشكل مجوز كاربري "ويرايش وضعيت واحدهاي تابعه"
35-    برداشتن امكان ويرايش اسناد سيستم كالا و سيستم بودجه و اعتبارات.
36-    برداشتن امكان استفاده از فاصله در هنگام ثبت شماره فيش/چك در تنظيم سند.
37-    اضافه شدن شناسه مراكز جديد
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 03  نسخه 2071 نسبت به  نسخه 2071
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal