حوزه ریاست
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1391/07/10 تعداد بازدید : 748
اطلاعیه در خصوص تاریخ ، مکان و مدارک لازم ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 92- 91
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته باستحضار میرساند از کلیه پذیرفته شدگان نیمسالهای اول و دوم سالتحصیلی 92 -91 از روزهای 11/7/91 لغایت 14/7/91 از طریق سایت www.mazums.ac.ir فقط بصورت اینترنتی ثبت نام بعمل می آید و ...
اطلاعیه در خصوص تاریخ ، مکان و مدارک لازم  ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 92- 91
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته باستحضار میرساند از کلیه پذیرفته شدگان نیمسالهای اول و دوم سالتحصیلی 92 -91 از روزهای 11/7/91 لغایت 14/7/91 از طریق سایت www.mazums.ac.ir  فقط بصورت اینترنتی ثبت نام بعمل می آید و کلیه پذیرفته شدگان که ثبت نام الکترونیکی انجام داده اند آقایان در تاریخ 15/7/91  و خانمها 16/7/91 با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز اعلام شده به آموزش دانشکده های محل تحصیل به آدرس ذیل مراجعه نمایند .

1    رشته های رادیولوژی – علوم آزمایشگاهی- اتاق عمل- هوشبری –  مدارک پزشکی     دانشکده پیراپزشکی به آدرس ساری- کیلومتر 17 جاده خزر آباد مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ( ص )
2    رشته های بهداشت محیط و حرفه ای     دانشکده بهداشت به آدرس ساری- کیلومتر 17 جاده خزر آباد مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ( ص )
3    رشته  مامایی     دانشکده پرستاری و مامایی به آدرس  ساری- بلوار امیرمازندرانی – خ وصال شیرازی


تذکر مهم :
1-    عدم ثبت نام الکترونیکی و عدم مراجعه در تاریخهای مذکور به منزله انصراف قطعی تلقی  می گردد .
2-    درصورت وجود نقص مدارک خواسته شده ثبت نام پذیرفته شده انجام نخواهد شد .
3-    با توجه به اینکه ممکن است پس از ثبت نام دانشجو در دوران تحصیل به تصویر مدارک نیاز داشته باشد توصیه می گردد حداقل یک نسخه از مدارک تحصیل برای خود تهیه نمایند .
4-    پذیرفته شدگان محترم می توانند در صورت هر گونه ابهام در خصوص مدارک ثبت نام در ساعات اداری با شماره 2144312 – 2144311- 2144310 – 0151 و ابهام در خصوص ثبت نام الکترونیکی با شماره 2144307 – 0151 تماس حاصل نمایند.
مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ شناسنامه‌ و يكبرگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.
2- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري.
3- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ آنها را با توجه‌ به‌ مقررات‌ وظيفه‌ عمومي‌ مندرج در قسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنماي شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌ كند. (براي‌ برادران‌)
4- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.
5-اصل‌ مدرك‌كارداني‌ (فوق‌ ديپلم‌) و يا گواهي‌ مورد تأييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ وفناوري‌ يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و يا شوراي‌عالي‌انقلاب‌ فرهنگي مبني‌ براينكه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ كارداني‌ را تا 31/6/1391 به‌ پايان‌ رسانيده‌ و يا تا تاريخ30/11/1391 به‌ پايان خواهد‌ رسانيد.
تبصره1- پذيرفتگان‌ هريك‌ از كدرشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ بايد فارغ‌التحصيل سنوات قبل باشند و يا حداكثر تا 31/6/1391 فارغ‌التحصيل‌ شوند.
تبصره2- براي‌ آن‌دسته‌ از پذيرفتگاني‌ كه‌ ارائه‌ اصل مدرك‌ كارداني مندرج‌ در بند 5 فوق‌ امكان‌پذير نباشد، لازم است اصل گواهي تاييد شده ‌توسط ‌دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل اخذ مدرك كارداني كه در آن قيد شده باشد «اشتغال به تحصيل نامبرده مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات وفناوري يا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ويا شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي‌باشد». در صورتي كه فرد پذيرفته در تاريخ مقرر فارغ‌التحصيل نشده باشد، قبولي وي «كان لم يكن» تلقي خواهد شد.
 6 - اصل‌ حكم‌ استخدام‌ مشمول‌ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يك‌ نسخه‌ فتوكپي‌ آن‌ براي‌ كارمندان‌ رسمي‌ و يا پيماني‌ شاغل ‌در وزارتخانه‌ها، سازمانها و ارگانهاي‌ دولتي‌ پذيرفته شده در رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ دوره‌ نوبت دوم (شبانه)‌ كه‌ از امتيازات مربوط ‌به ‌‌سهميه‌‌ كارمندي ‌‌استفاده‌‌ ‌‌نموده‌اند.
7- ارائه‌ گواهي‌ پايان‌ خدمت‌ لايحه‌ طرح‌ تامين‌ نيروي‌ انساني‌ برحسب‌ مورد حداكثر تا 31/6/1391 و يا30/11/1391 و يا گواهي‌ معافيت‌ از خدمت‌ لايحه‌ طرح‌ تامين‌ نيروي‌ انساني‌ براي‌ هريك‌ از پذيرفتگان ‌رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ و نيمسال‌ دوم‌. بديهي‌ است‌ اين‌ دسته‌ از پذيرفتگان‌ نيازي‌ به‌ ارائه ‌مدرك‌ مندرج‌ در بند 5 فوق‌ را ندارند. (مختص پذيرفتگان گروه آموزشي پزشكي)
تبصره1‌- براساس‌ تصميم‌ متخذه‌ درجلسه‌ مورخ‌20/2/1376 شوراي‌ معاونين‌ وزارت‌ بهداشت، درمان ‌و آموزش‌ پزشكي‌ از سال‌ 1377 به‌ بعد ثبت‌نام‌ و شركت‌ كليه‌ كاردانهاي‌ گروه‌ پزشكي‌ در آزمون‌ كارداني‌ به‌كارشناسي‌ ناپيوسته‌ بدون‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ بلامانع‌ مي‌باشد. مشروط بر اينكه‌ مقطع ‌كارشناسي‌ رشته‌ تحصيلي‌ آنان‌ مشمول‌ قانون‌ خدمت‌ پزشكان‌ و پيراپزشكان‌ باشد در غير اينصورت‌ ملزم‌ به ‌انجام‌ خدمات‌ قانوني‌ قبل‌ از شركت‌ در آزمون‌ خواهند بود.
تبصره2‌- فارغ‌التحصيلان‌ دوره‌هاي‌ كارداني‌ گروه‌ آموزشي‌ پزشكي‌ كه‌ مشغول‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ طرح‌ نيروي‌ انساني‌ مي‌باشند و تاريخ‌ پايان‌ طرح‌ آنها بعد از 31/6/1391 و يا 30/11/1391 مي‌باشد در صورت ‌قبولي‌ در هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نيمسال‌ اول‌ و دوم‌ (پذيرش‌ براي‌ نيمسال‌ اول و پذيرش‌ براي‌ نيمسال‌ دوم ‌سال‌ تحصيلي‌ 92-1391) دوره‌ شبانه‌ و با ارائه‌ موافقتنامه‌ رسمي‌ از بالاترين‌ مقام‌ مسئول‌ محل‌ خدمت‌ مبني ‌بر عدم‌ همزماني‌ و تداخل‌ ادامه‌ تحصيل‌ با ادامه‌ خدمت‌ آنان‌، نيازي‌ به‌ ترخيص‌ از خدمت‌ طرح ‌ندارند و مي‌توانند همزمان‌ با تحصيل‌ به‌ انجام‌ طرح‌ لايحه‌ نيروي‌ انساني‌ نيز بپردازند.
8- ارائه مدرك و يا گواهي لازم مبني بر سابقه اقامت در استان ذيربط براي پذيرفتگان رشته‌هاي تحصيلي دوره هاي نوبت دوم (شبانه) ‌كه ‌از ‌امتيازات بومي ‌استفاده نموده‌اند.
 معاونت آموزشی دانشگاه
اطلاعیه در خصوص تاریخ ، مکان و مدارک لازم  ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 92- 91
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal