حوزه ریاست
۱۳۹۷ شنبه ۵ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1391/10/19 تعداد بازدید : 876
آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس
هيات وزيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 13232 مورخ 17/9/1379 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (7) قانون انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدس مصوب 1377 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

بسمه تعالی
   
آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 13232 مورخ 17/9/1379 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و به استناد ماده (7) قانون انطباق امور اداري و فني موسسات پزشكي با موازين شرع مقدس مصوب 1377 - آيين نامه اجرايي قانون ياد شده را بشرح زير تصويب نمود:

ماده 1 :

مؤسسات پزشکى موضوع این آیین نامه، مراکز موضوع ماده (1) قانون انطباق امور ادارى و فنى مؤسسات پزشکى با موازین شرع مقدس - مصوب 1377- (که از این پس در این آیین نامه قانون نامیده مى شود) هستند. تبصره- کلیه دستگاه ها و مؤسساتى که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است و به امر بهداشت و درمان مى پردازند موظفند مقررات این آیین نامه را رعایت نمایند.
ماده 2 :

در اجراى ماده (3) قانون، شوراى عالى انطباق (که در این آیین نامه شورا نامیده مى شود) به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تشکیل مى شود.
تبصره 1- اعضاى شورا براى مدت دو سال انتخاب مى شوند و تجدید عضویت آن ها بلامانع است.
تبصره 2- شورا مى تواند از افراد صاحب نظر حسب مورد و بدون حق رأى براى حضور در جلسه دعوت نماید.
ماده 3 :
وظایف شورا عبارتست از:
الف - بهبود کاربرد موازین شرعى در چارچوب قانون و بررسى طرح هاى ذى ربط.
ب - نظارت بر حسن اجراى قانون و این آیین نامه و دستورالعمل هایى که در این رابطه توسط شورا تدوین مى شود.
پ - تدوین دستورالعمل هاى مربوط به چگونگى و حدود انطباق امور آموزشى آموزش دهندگان و آموزش گیرندگان با قانون به پیشنهاد معاونت مربوط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى.
ت - نظارت بر عملکرد کار گروه هاى (کمیته هاى) انطباق دانشگاه ها و ارزشیابى کلیه فعالیت هاى آن ها، ارجاع نتیجه ارزشیابى به مراجع ذى صلاح و بررسى شکایت هاى واصل شده در خصوص عملکرد کار گروه ها (کمیته ها).
ث - تدوین و تصویب دستورالعمل چگونگى نظارت بر اجراى قانون و این آیین نامه و سایر دستورالعمل هاى اجرایى مورد نیاز. ج - تعیین و معرفى نماینده براى شوراها و کمیسیون هایى که باید با رعایت قانون و این آیین نامه فعالیت نمایند در صورت درخواست مراجع ذى ربط.
چ - رسیدگى به کلیه امورى که به منظور اجراى قانون و رعایت موازین شرعى مستلزم نظارت شوراست.
ح - تدوین آیین نامه هاى داخلى شورا.
خ - انجام امور فرهنگى مرتبط با اجراى این آیین نامه از طریق دستگاه هاى فرهنگى و سایر مراجع ذیربط.
تبصره - دبیرخانه شورا در حوزه معاونت ذى ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تشکیل و امور مربوط به شورا از این طریق انجام مى شود.
ماده 4 :
در اجراى تبصره (2) ماده (3) قانون، رؤساى دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى موظف به تشکیل کار گروه (کمیته) انطباق امور پزشکى با موازین شرع مقدس - که در این آیین نامه کار گروه (کمیته) انطباق نامیده شده است - در حوزه مسئولیت خود هستند. اعضاى کار گروه (کمیته) انطباق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى عبارتند از:
الف - رئیس دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى - رئیس کار گروه (کمیته).
ب - معاونان دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى.
پ - رئیس نهاد نمایندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه یا دانشکده.
ت - رئیس سازمان نظام پزشکى محل دانشگاه.
ث - رئیس حوزه قضایى محل دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى یا معاون وى.
ج - دو نفر از صاحب نظران به انتخاب رئیس دانشگاه یا دانشکده که حداقل یک نفر از آن ها از میان بانوان باشد.
تبصره 1- اعضاى انتخابى کار گروه هاى (کمیته هاى) انطباق (موضوع بند ج این ماده) براى مدت دو سال منصوب مى شوند و تجدید عضویت آن ها بالامانع است.
تبصره 2- دستورالعمل اداره جلسات و رسیدگى به امور جارى کار گروه هاى (کمیته هاى) یاد شده ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، توسط شورا تهیه و توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به کار گروه هاى (کمیته هاى) موضوع این ماده ابلاغ مى شود.
تبصره 3- کار گروه هاى (کمیته هاى) انطباق دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى بر کلیه مؤسسات پزشکى واقع در محدوده مسئولیت دانشگاه یا دانشکده مربوط در چارچوب مقررات این آیین نامه نظارت مى نماید.
تبصره 4- کار گروه هاى (کمیته هاى) موضوع این ماده مى توانند از افراد صاحب نظر حسب مورد و بدون حق رأى براى حضور در جلسه دعوت بعمل آورند.
ماده 5 :
اقدامات تشخیصى، درمانى و مراقبتى در مؤسسات پزشکى باید با حفظ حق اختیار بیمار براساس موازین شرعى، قانونى و اصل پزشکى توسط کارکنان فنى هم جنس بعمل آید مگر در مواردى که به علت ضرورت این امر امکان پذیر نباشد. تبصره - تشخیص حدود و موارد ضرورت براساس دستورالعمل هایى است که پس از تصویب شورا توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى به مؤسسات پزشکى ابلاغ مى شود.
ماده 6 :
در معاینه هاى مربوط به زنان و زایمان که در موارد ضرورت توسط افراد غیر هم جنس انجام مى شود حضور یکى از محارم بیمار یا یک نفر از کارکنان فنى زن الزامى است. تبصره - در سایر معاینه ها در صورت درخواست بیمار یا پزشک، حضور یکى از محارم بیمار بلامانع است.
ماده 7:

در مورد فوریت هاى پزشکى و ارائه خدمات اورژانسى حفظ حیات و سلامتى بیمار در اولویت است.
ماده 8 :

کلیه کارکنان مؤسسات پزشکى مکلف به رعایت پوشش کامل اسلامى هستند.
ماده 9 :

رفتار کلیه کارکنان مؤسسات پزشکى با یکدیگر، بیماران و مراجعان باید براساس اخلاق حسنه، احترام به کرامت انسانى، رعایت موازین اسلامى و عرفى جامعه اسلامى و اصل رضایتمندى بیماران باشد.
ماده 10 :
مراجعه کارکنان اداراى، فنى و خدماتى اعم از زن و مرد به قسمت هاى مختلف تشخیصى - درمانى در صورت لزوم باید با رعایت کامل ضوابط اسلامى و کسب اجازه از مسئول بخش مربوط باشد.
ماده 11 :

در کلیه مؤسسات پزشکى قسمت هاى مختص خانم ها و آقایان شامل بخش ها - رختکن ها - پاویون ها - غذاخورى ها - اتاق هاى بسترى بیماران و امثال آن ها باید از هم جدا باشند. تبصره - در صورت فقدان امکانات کافى براى اجراى این ماده باید به هر نحو ممکن حریم ها رعایت شود.
ماده 12 :

پوشش کارکنان فنى مؤسسات پزشکى در مواقع انجام کار در مؤسسه باید متناسب با کار مربوط و ضوابط اسلامى باشد. تبصره - حدود و فرم لباس هاى کارکنان فنى مرد و زن متناسب با کار مربوط توسط شورا تدوین و ابلاغ مى شود.
ماده  13 :

پوشش بیماران در طول مدت دریافت خدمات تشخیصى - درمانى و مراقبتى باید براساس تأمین امنیت روانى بیمار و حفظ حریم او و رعایت کامل موازین شرعى، اخلاق پزشکى و متناسب با خدمات تخصصى باشد. تبصره - حدود و فرم لباس هاى بیماران مرد و زن در بخش هاى مختلف مؤسسات پزشکى توسط شورا تدوین و ابلاغ مى شود.
ماده 14 :

جابه جایى بیماران در مؤسسات پزشکى باید با رعایت پوشش کامل و در صورت امکان، به همراه یکى از کارکنان هم جنس یا یکى از محارم بیمار صورت گیرد.
ماده 15 :

معاونت هاى مربوط دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى موظفند ضمن بازرسى هاى مستمر و ارزشیابى مداوم از حسن اجراى این آیین نامه در قالب استانداردهاى مصوب بر فعالیت مؤسسات پزشکى نظارت و موارد لازم را به کار گروه (کمیته) انطباق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى منعکس نمایند، کار گروه (کمیته) یاد شده با احراز وقوع تخلف موارد را به مراجع ذى صلاح مانند نظام پزشکى و هیأت هاى تخلفات معرفى مى نماید. تبصره - شورا و کار گروه (کمیته) انطباق دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکى مى توانند نسبت به اعزام بازرسان ویژه و انعکاس گزارش مربوط به دانشگاه یا دانشکده اقدام نمایند.
ماده 16 :
رؤساى دانشگاه ها و دانشکده هاى علوم پزشکى و خدمات بهداشتى درمانى، مسئولان فنى و مدیران بیمارستان ها و واحدهاى بهداشتى و درمانى مسئول اجراى این آیین نامه و نظارت بر عملکرد مؤسسات پزشکى در این چارچوب هستند.
ماده 17 :

مؤسسات پزشکى موظفند به منظور احترام به معتقدات مذهبى بیماران محتضر با رعایت اصول پزشکى و مراقتبهاى ضرورى و آسایش سایر بیماران، حتى الامکان براى انجام فرایض مذهبى بیماران و ایجاد فرصت براى خانواده محتضر شرایط لازم را فراهم آورند.
ماده 18 :
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى مى تواند با حفظ مسئولیت، همه یا بخشى از وظایف خود پیرامون اجراى قانون و این آیین نامه را به شورا تفویض نماید.

معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین مرتبط 
 
قانون ایجاد سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی ایران
قانون اجازه تاسیس مطب
قانون معلمان، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه با اصلاحات
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی
اعمال مجاز در درمانگاه ها و کلینیک
قوانين مربوط به مطبهاي پزشكي ودندانپزشكي
قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی
هیات تجدیدنظر سازمان نظام پزشكی
قانون انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشکي با موازين شرع مقدس
منشور حقوق بیمار در ایران
قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيکوتروپ
 قوانین مربوط به کارخانه ها و صنایع خوراکی آرایشی بهداشتی و دارویی
قوانین مربوط به صدور گواهی های پزشکی
آیین نامه اجرایی قانون تشكیل سازمان پزشكی قانون كشور
قانون محل مطب پزشکان
قانون طبابت
قانون حفاظت در برابر اشعه
آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
هیات بدوی سازمان نظام پزشكی
تخلفات وجرائم پزشکی در آینه قانون
 

 

 

آیین نامه اجرایی قانون انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرع مقدس
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal