رديف

نام واحد توليد كننده

 و نوع محصول

نام تجاري

مشخصات محصول

فاقد/تعليق ابطال/جعل

پروانه ساخت/
كد بهداشتي/مجوز ورود

(با ذكر شماره)

ملاحظات

مستندات

1.         

      

         خط چشم مایع

 

BOURJOIS

تولید: 2010

انقضاء: 2013

سری ساخت:7602

جعل شماره سری ساخت

       

به دلیل آلودگی میکروبی (باکتری های هوازی مزوفیل بیش از حد مجاز و وجود سودوموناس آئروژینوزا با ضوابط مربوطه مطابقت ندارد

 

 

 

 

نامه شماره 2798/15/84/12/پ مورخ 12/2/91 معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان و نامه 10485/11/84/12/پ -29/12/91 و نامه ارسالی از شرکت وارد کننده میثم عطر آزاد چابهار به شماره 10140-30/2/92 مبنی بر غیر واقعی بودن سری ساخت ها

 

2.         

 

             ریمل

 

 

BOURJOIS

 

تولید: 2011

انقضاء:2014

سری ساخت:0380610

جعل شماره سری ساخت

 

به دلیل آلودگی میکروبی (باکتری های هوازی مزوفیل بیش از حد مجاز و وجودکلی فرم و  سودوموناس آئروژینوزاو وجود کپک و مخمروPH بیش از حد مجاز (72/7) ضوابط مربوطه مطابقت ندارد

3.        

     

       خط چشم مایع

 

 

BOURJOIS

 

 

 

تولید: 2011

انقضاء: 2014

سری ساخت:3501

جعل شماره سری ساخت

 

به دلیل آلودگی میکروبی (باکتری های هوازی مزوفیل بیش از حد مجاز و وجود سودوموناس آئروژینوزا و وجود کپک و مخمربا ضوابط مربوطه مطابقت ندارد

4.        

             

            ریمل

 

 

BOURJOIS

تولید: 2010

انقضاء: 2014

سری ساخت:2307

جعل شماره سری ساخت

 

به دلیل آلودگی میکروبی (باکتری های هوازی مزوفیل بیش از حد مجاز با ضوابط مربوطه مطابقت ندارد

5.        

 

 

        چای

 

 

فراش حمراء

 

 

 

 

 

آلوده بودن به نوعی ویروس هوازی

با توجه به نامه شماره1686/1/92/ص

مورخ7/3/92 معاونت محترم پیگیری و هماهنگی سازمانها و استانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز