حوزه ریاست
۱۳۹۷ دوشنبه ۷ خرداد
br ENGLISH
تاریخ: 1394/02/14 تعداد بازدید : 306
ارزيابي و ترسيم چشم انداز 10 ساله نياز نيروي انساني متخصص پزشكي در استان مازندران
دكتر محمدصادق رضايي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران در نشستي با حضور خبرنگاران اولويت اين معاونت را ارتقاي كيفيت آموزش‌ها و ارائه آموزش‌هاي جامعه‌محور به‌ويژه در حوزه پزشك خانواده عنوان كرد وگفت : از سال آينده در كنكور سراسري طرح جذب دانشجوي بومي در رشته هاي پزشكي اجرا مي شود.

دكتر محمدصادق رضايي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني مازندران در نشستي با حضور خبرنگاران اولويت اين معاونت را ارتقاي كيفيت آموزش‌ها و ارائه آموزش‌هاي جامعه‌محور به‌ويژه در حوزه پزشك خانواده عنوان كرد وگفت : از سال آينده در  كنكور سراسري طرح جذب دانشجوي بومي در رشته هاي پزشكي اجرا مي شود.