شبکه بهداشت و درمان بابلسر
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1391/01/24 تعداد بازدید: 98
گردهمایی سالمندان منطقه شهری بابلسر درششمین روز از هفته سلامت+تصاویر
بیش از 80 نفر ازسالمندان تحت پوشش مرکز بهداشتی و درمانی شهید فرجی بابلسر در« سرای مهر» پارک شورای شهر بابلسر، چهارشنبه مورخ 91/1/23 حضور یافتند -دوتن از کارشناسان سلامت و تغذیه شبکه بهداشت شهرستان بابلسر به منظور آموزش تغذیه سالم در دوران سالمندی ونیز تشریح اهم فعالیت های شبکه بهداشت بابلسر در خصوص سالمندان پرداختند

درششمین روز از هفته سلامت وبه منظور آموزش تغذیه سالم در دوران سالمندی ونیز تشریح اهم فعالیت های شبکه بهداشت بابلسر در زمینه سالمندان ؛ در« سرای مهر» پارک شورای شهر بابلسر، چهارشنبه مورخ 91/1/23 صورت گرفت .