معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ جمعه ۱۵ فروردين
تاریخ: 1392/09/17 تعداد بازدید: 57
كارگاه ارگونومي
واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي، به منظور شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل مخاطره آميز ارگونوميكي موجود در محيط هاي كاري با هدف بهسازي و كنترل ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي اقدام به برنامه ريزي كارگاه دو روزه آموزش ارگونومي نمود.

واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي، به منظور شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل مخاطره آميز ارگونوميكي موجود در محيط هاي كاري با هدف بهسازي و كنترل ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي اقدام به برنامه ريزي كارگاه دو روزه آموزش ارگونومي نمود.

  با توجه به تاثير انكار ناپذير آموزش در افزايش آگاهي كاركنان ، واحد بهداشت حرفه اي معاونت بهداشتي در راستاي اهداف تعيين شده به منظور شناسايي، ارزيابي و كنترل عوامل مخاطره آميز ارگونوميكي موجود در محيط هاي كاري با هدف بهسازي و كنترل ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي كارگاه دو روزه آموزش ارگونومي را با عنوان «ارزيابي اختلالات اسكلتي عضلاتي (CTD) ، آناليز پوسچر و روش هاي كنترلي» در تاريخ هاي پنچم و ششم آذر ماه سالجاري براي كارشناسان مسئول بهداشت حرفه اي و مسئولين برنامه ارگونومي شبكه هاي بهداشتي درماني شهرستانهاي تحت پوشش و همچنين كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل در كارخانجات تحت پوشش اين معاونت برگزارنمود.

دراين كارگاه دو روزه آقاي دكتر اعرابي معاون محترم بهداشتي در خصوص عوامل مخاطره آميز ارگونوميكي موجود در محيط هاي كاري شاغلين وضرورت انجام اقدامات لازم به منظور بهسازي وكنترل ريسك فاكتور هاي مذكور سخناني را بيان نمودند.

 سپس آقاي مهندس موعودي عضو محترم هيئت علمي دانشكده بهداشت ساري در خصوص ارزيابي اختلالات اسكلتي عضلاني وروش هاي آناليز پوسچر ونيز روش هاي كنترل مهندسي با تاكيد بر پوسچر نامناسب بدن حين كار وحمل دستي بار ، تدريس نمودند.

 درپايان كارگاه آموزشي تاكيد گرديد كه كارشناسان بهداشت حرفه اي شاغل درمراكز بهداشت وصنايع مي بايست بر اجراي  صحيح  مداخلات ارگونوميكي در صنايع  نظارت نموده تا با كنترل هر چه  بهتر و بيشتر ريسك فاكتور هاي ار گو نوميكي در صنايع، گامي به سوي بهسازي محيط كار وپيشگيري وكنترل آسيب هاي اسكلتي عضلاني وبه تبع آن ارتقا سطح سلامت شاغلين برداشته شود
 
 
 
كارگاه ارگونومي
Powered by DorsaPortal