معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ چهارشنبه ۷ اسفند
تاریخ: 1393/02/16 تعداد بازدید: 138
صدور گواهي نامه قبول شدگان(مسئول فني-بهداشت محيط) در اولين دوره آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف
روابط عمومي معاونت بهداشتي: دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه با اعلام برگزاري دومين آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف اظهار كرد: دومين آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف با حضور 64 داوطلب در روز جمعه مورخ 19/2/93 بطور همزمان با (10) ده دانشگاه كشور در دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار خواهد گرديد.

 صدور گواهي نامه قبول شدگان(مسئول فني-بهداشت محيط) در اولين دوره آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف
 
روابط عمومي معاونت بهداشتي:

دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه با اعلام برگزاري دومين آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوفآظهار كرد:دومين آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف با حضور 64 داوطلب در روز جمعه مورخ 19/2/93 بطور همزمان با (10) ده دانشگاه كشور در دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه دانشگاه علوم پزشكي مازندران برگزار خواهد گرديد.

ريس مركز بهداشت استان با بيان اين كه در اولين دوره از آزمون كه در تاريخ 4/11/92 با حضور 105 داوطلب برگزار شد گواهي نامه قبولي (مسئول فني ) پذيرفته شدگان صادر گرديد.

ايشان در ادامه اظهار داشتند : طبق ماده 2 دستورالعمل( شماره 18039203) نحوه اجراي خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي مراكز و اماكن عمومي اين مهم توسط مالكين ، مديران و متصديان به روش هاي زير انجام خواهد شد.(مشمولين ماده 13 بهداشت محيط )

1-انجام خود كنترلي و خوداظهاري بهداشتي مراكز و اماكن عمومي توسط شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي داراي پروانه فعاليت بر اساس دستورالعمل شركت ها و موسسات مشاوره اي خود كنترلي و خوداظهاري بهداشتي

2-انجام خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي مراكز و اماكن عمومي توسط اتحاديه هاي صنفي متقاضي اتحاديه هاي صنفي متقاضي، مطابق دستورالعل مذكور در بند 1يا معرفي مسئول فني تعريف شده در اين دستورالعمل پروانه فعاليت دريافت مي نمايند. حوزه فعاليت اتحاديه هايي كه بر اساس اين روش از معاونت بهداشتي محل استقرار دفتر اتحاديه مجوز دريافت مي نمايند. استان محل دريافت مجوز و تحت پوشش اتحاديه صنفي مربوطه مي باشد. پروانه صادره براي كل استان داراي اعتبار بوده و نياز به اخذ پروانه از دانشگاه هاي ديگر مستقر در استان نخواهد بود و انجام خودكنترلي و خوداظهاري توسط اتحاديه متقاضي فقط مختص صنف تحت پوشش آن اتحاديه مي باشد.

3- انجام خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي توسط مالكين ، مديران و متصديان از طريق مشاوره

4- انجام خود كنترلي و خوداظهاري بهداشتي توسط خود مالكين، مديران و متصدياني كه داراي شرايط مشاوره باشند بلامانع است.

در پايان معاون بهداشتي اعلام نمودند: كه اجراي خود كنترلي و خود اظهاري بهداشتي به هيچ وجه جايگزين تمام يا بخشي از وظيفه حاكميتي بازرسي از مراكز و اماكن نبوده و بازرسي از مراكز و اماكن با رعايت كامل قوانين و مقررات كما في سابق انجام مي شود .

 

صدور گواهي نامه قبول شدگان(مسئول فني-بهداشت محيط) در اولين دوره آزمون صلاحيت فني كارشناسان، كاركنان و مسئولين فني خودكنترلي و خوداظهاري بهداشتي صنوف
Powered by DorsaPortal