معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1394/08/27 تعداد بازدید: 76
پيشگيري و درمان آلودگي به شپش در مدارس
دستورالعمل غربال‌گري و مبارزه با شپش ازدوهفته پيش براي مدارس شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش مازندران ارسال شده است.

پيشگيري و درمان آلودگي به شپش در مدارس

مدير گروه بيماري‌هاي واگير مركز بهداشت مازندران با اشاره به شيوع شپش در مدارس استان  گفت:آلودگي به شپش سريكي از انواع بيماري هاي انگلي انسان است كه به عنوان يك عامل مهم سنجش سطح بهداشتي در جامعه به كار گرفته مي شود.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران، «دكتر محمد رضا پارسايي» با بيان اين كه دستورالعمل غربال‌گري و مبارزه با شپش ازدوهفته پيش براي مدارس شهرستان‌ها و مناطق آموزش و پرورش مازندران ارسال شده است افزود:در اين راستا مركز بهداشت مازندران اقدام به تهيه عملياتي مبارزه با شپش در كليه مدارس استان جهت شناسايي مبتلايان به همراه خانواده ها و ارجاع آنان به مراكز بهداشتي درماني و پزشك خانواده كرده است.

توزيع رايگان شامپو ضد شپش

وي با اشاره به اين كه تاكنون 28 هزار شامپو ضد شپش در اختيارمبتلايان شپش به صورت رايگان قرار گرفته است اظهار كرد: ﺗﺸﺨﯿﺺ مبتلا به شپش در ﻣﺪارس ﺗﻮﺳﻂﻣﺮاقبان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺠﺎم و ﺷﺎﻣﭙﻮ و ﻟﻮﺳﯿﻮن راﯾﮕﺎن در ﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﭘﺎﯾﮕﺎهها و ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﺲ از ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺗﺤﻮﯾﻞﻣﺮاجعان ﻣﯽﺷﻮد.

پارسايي ادامه داد:شپش‌ها حشراتي پهن و بدون بال هستند كه به پوست مي‌چسبند و از خون انسان تغذيه مي‌كنند و روي ساقه موها تخم مي‌گذارند البته اين حشرات توانايي پرواز،جهيدن يا نفوذ به درون پوست سر را ندارند ولي پاي آنها براي چسبيدن به موها تكامل يافته است.

شپش را نمي‌توان يك مشكل بهداشتي دانست

مدير گروه بيماري‌هاي واگير مركز بهداشت مازندران خاطرنشان كرد:ﺷﭙﺶ سر از دوران ﻗﺪﯾﻢ ﻫﻤﺮاه اﻧﺴﺎن ﺑﻮده، ﭘﻮﺳﺖ را ﻣﯽ‌ﮔﺰد، ﺧﻮن را ﺧﻮرده و اﯾﺠﺎد ﺧﺎرش و ﺳﻮزش ﻣﯽكند.شپش را نمي‌توان يك مشكل بهداشتي دانست،بلكه بيشتر يك مشكل فرهنگي است، چون اگر به موقع به پزشك مراجعه شود و فرد تحت درمان قرار بگيرد و از اقدامات پيشگيرانه بهره ببرد، از انتقال آن به ديگران جلوگيري خواهد شد.

پارسايي افزود:متاسفانه وقتي فردي مبتلا مي‌شود به دليل بي‌توجهي به راحتي اين حشره را به ديگران منتقل مي‌كند و زماني فرد متوجه شپش سر مي‌‌شود كه دچارخارش‌ شديد شده‌ و چند ماه از بيماري ‌اش گذشته و ده‌ها نفررا مبتلا كرده‌ است.

وي با بيان اين كه در مدارس دخترانه به خاطر بلندي موي سر دختران نسبت به پسران ،شپش بيشتر نفوذ كرده است گفت:مهم ترين راه مبارزه با شيوع شپش به ويژه در مدارس دخترانه توجه به وضعيت جوي حاكم ، رعايت كردن بهداشت فردي از جمله استحمام و شست و شوي درست موها و شانه كردن منظم است.

مدير گروه بيماري‌هاي واگير معاونت بهداشتي دانشگاه اظهار كرد:از جمله راه هاي پيشگيري مبتلا به شپش مي توان ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺷﺨﺼﯽ و ﻟﺒﺎس اﻓﺮاد آﻟﻮده، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮان، وﺳﺎﯾﻞ آراﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آراﯾﺸﮕﺎهها، ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻣﺮﺗﺐ داﺧﻞ اﺗﺎق و تخت‌خوابﻫﺎ و درﻣﺎن ﺑﻪ‌ ﻣﻮﻗﻊ افراد آلوده در اﺳﺮع وﻗﺖ نام برد.

آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺴﺖ

به گفته وي ،آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﭙﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﯿﻤﺎري ﺧﺎﺻﯽ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﭙﺶ ﺳﺮﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد،اما شپش سبب ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ، اﺣﺴﺎس ﮐﻼﻓﮕﯽ، ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و ﺑﯽ‌ﺧﻮاﺑﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ وﺣﺘﯽ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

پارسايي توصيه‌هايي به خانواده‌ها نيز داشت و گفت: بهتر است خانواده‌ها بهداشت را رعايت كنند. در صورت مشاهده شپش در بين يكي از اعضاي خانواده،ساير اعضا نيز بايد بهداشت فردي را براي كنترل و از بين بردن اين حشره در دستور كار قرار دهند.
دريافت پمفلت شپش
پيشگيري و درمان آلودگي به شپش در مدارس
Powered by DorsaPortal