معاونت بهداشتی
۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند
تاریخ: 1394/09/22 تعداد بازدید: 14
كارگاه استاني مديريت حوادث شيميايي برگزار شد
كارگاه منطقه اي استاني مديريت حوادث شيميايي و برچسب گذاري تركيبات شيميايي بمنظور ارتقاء سطح آگاهي و دانش كارشناسان و كارشناسان مسئول بهداشت حرفه اي ستاد،كارشناسان بهداشت حرفه اي صنايع و بيمارستان هاي سطح استان در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.
كارگاه استاني مديريت حوادث شيميايي برگزار شد
روابط عمومي مركز بهداشت استان:

كارگاه منطقه اي استاني مديريت حوادث شيميايي و برچسب گذاري تركيبات شيميايي بمنظور ارتقاء سطح آگاهي و دانش كارشناسان و كارشناسان مسئول بهداشت حرفه اي ستاد،كارشناسان بهداشت حرفه اي صنايع و بيمارستان هاي سطح استان در سالن اجتماعات معاونت بهداشتي دانشگاه برگزار گرديد.

در اين كارگاه دكتر آهنگر،معاون فني بهداشتي استان به نقش و جايگاه بهداشت حرفه اي در حرف مختلف كه شاغلين با انواع مخاطرات شيميايي وحوادث شغلي در تماس هستند پرداخت و گفت: مازندران از استان هاي صنعتي و كشاورزي است و مي طلبد كه كارشناسان بهداشت حرفه اي قبل از حادثه شيميايي،مخاطرات را شناسايي و اقدام به كنترل آن نمايند.

هاشمي،كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي استان نيز با اشاره به اهميت برگزاري چنين كارگاههايي افزود: كارشناسان صنعت و بيمارستان براساس شرح وظايف پيگير امورات مربوط به كميته حفاظت فني و بهداشت كار،شناسايي، ارزيابي و اقدام كنترلي را در الويت كاري خود قرار دهند. همچنين كارشناسان بايد براساس فرم ارزشيابي دانش آموختگان بهداشت حرفه اي ،خودارزيابي شوند و پس از تأييد كارفرما فرم مربوطه را به كارشناس مسئول بهداشت حرفه اي شهرستان تحويل نمايند.

همچنين مجيد عليزاده ،مدرس و مدير عامل شركت كاسپين كيفيت آسيا و پايش سيستم مهر در باره اهداف برنامه هاي عملياتي حوادث شيميايي و برچسب گذاري تركيبات شيميايي GHSو واكنش در شرايط اضطراري مطالبي ايراد نمود.

كارگاه استاني مديريت حوادث شيميايي برگزار شد
Powered by DorsaPortal