معاونت بهداشتی
۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
تاریخ: 1395/02/21 تعداد بازدید: 44
خودمراقبتي سازماني گامي ديگر در اجراي تحول سلامت
جلسه هماهنگي تشكيل شوراهاي ارتقاي سلامت در محل كار و اجرايي كردن فعاليتهاي مدنظر برنامه ملي خودمراقبتي و خودمراقبتي سازماني با مشاركت اداره كل ثبت احوال استان مازندران با حضور مسئولين و كارشناسان استاني مركز بهداشت استان در محل سالن جلسات ثبت احوال برگزار گرديد.

خودمراقبتي سازماني گامي ديگر در اجراي تحول سلامت

جلسه هماهنگي تشكيل شوراهاي ارتقاي سلامت در محل كار و اجرايي كردن فعاليتهاي مدنظر برنامه ملي خودمراقبتي و خودمراقبتي سازماني با مشاركت اداره كل ثبت احوال استان مازندران با حضور مسئولين و كارشناسان استاني مركز بهداشت استان در محل سالن جلسات ثبت احوال برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي مركز بهداشت مازندران:

در اين نشست رجبي مدير كل اداره ثبت و احوال استان ضمن تاكيد بر اهميت سلامت و لزوم پرداختن به مقوله سلامت، به بيان فعاليتهاي صورت گرفته در اين اداره كل در جهت حفظ و ارتقاي سلامت كاركنان پرداخته و به منظور انجام برنامه هاي مشاركتي در جهت توسعه سلامت كاركنان اعلام آمادگي كردند.

دكتر نادر آهنگر، معاون فني مركز بهداشت استان نيز ضمن شرح اهميت رويكرد خودمراقبتي و اولويت هاي سلامت استان، بر ضرورت ترويج خودمراقبتي و مشاركت بين بخشي در جهت دستيابي به سلامتي و ارتقاي سلامت آحاد مردم استان تاكيد كردند.

در ادامه اين جلسه دكتر محسن سليماني ، مدير گروه سلامت، جمعيت و تنظيم خانواده مركز بهداشت استان نيز ضمن بيان زمينه هاي موجود جهت همكاري بين بخشي و نقش خودمراقبتي فردي در حفظ سلامت جامعه، جهت برگزاري جلسات آموزشي توانمند سازي كاركنان ادارات اعلام آمادگي نمودند.

مهندس حسين نامدار، كارشناس مسئول واحد آموزش سلامت مركز بهداشت استان ضمن معرفي برنامه ملي خودمراقبتي و رويكرد خودمراقبتي سازماني به بيان ساختار و زير ساختهاي موجود جهت اجرايي شدن اين فرايندها پرداخته و فعاليتهاي مدنظر اين رويكرد را جهت حاضرين بيان كردند.

در پايان مقرر شد شوراي ارتقاي سلامت ادارات شهرستاني ثبت احوال با همكاري و راهنمايي مركز بهداشت استان و با همراهي اين اداره تشكيل و دوره هاي توانمند سازي كاركنان ادارات مذكور با هدف ارتقاي مهارتهاي كاركنان در نيل به خودمراقبتي سازماني در ماههاي آتي سال تشكيل گردد.

قابل به ذكر است كه رويكرد خودمراقبتي سازماني به عنوان يكي از رويكردهاي برنامه ملي خودمراقبتي در طرح تحول سلامت وزارت بهداشت در حوزه بهداشت پيش بيني شده است . در اين برنامه در نظر است با تشكيل شوراهاي ارتقاي سلامت در همه محل هاي كاري كه بيشتر از 20 نفر پرسنل دارند، ضمن ارتقاي مهارتهاي خودمراقبتي كاركنان، زمينه هاي دستيابي افراد به محل هاي كار سالم با مشاركت خود كاركنان و مديران فراهم گردد.

 

خودمراقبتي سازماني گامي ديگر در اجراي تحول سلامت
Powered by DorsaPortal