شبکه بهداشت و درمان آمل
۱۳۹۸ جمعه ۳۰ فروردين
br ENGLISH
تاریخ: 1391/12/16 تعداد بازدید: 144
اطلاعيه تامين نيروي قراردادي در قالب تبصره 4 ماده 2» براي بيمارستان 17شهريور
به استناد مجوز شماره 13162/4/د مورخ 13/12/91 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي مازندران مبني بر تأمين نيروي انساني به تعداد 2 نفر در شغل متصدي خدمات عمومي براي بيمارستان 17 شهريور آمل به صورت قرارداد كار معين در قالب تبصره 4 ماده 2 مصوب هيأت امناء جذب نمايند.
    

به استناد مجوز شماره 13162/4/د مورخ 13/12/91 معاونت محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي مازندران مبني بر تأمين نيروي انساني به تعداد 2 نفر در شغل متصدي خدمات عمومي براي بيمارستان 17 شهريور آمل به صورت قرارداد كار معين در قالب تبصره 4 ماده 2 مصوب هيأت امناء جذب نمايند. جهت اطّلاع متقاضيان واجد شرايط بومي منطقه مدارك مورد نياز به شرح ذيل را تحويل واحد امور اداري شبكه بهداشت و درمان نماييد و پس از بررسي و تأييد مدارك توسط كارشناسان مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه و برگزاري آزمون يا مصاحبه تخصصي به عمل آيد.

« اطلاعيه تامين نيروي قراردادي در قالب تبصره 4 ماده 2»
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در بيمارستان 17 شهريور آمل بهتعداد 2 نفر از افراد واجد شرايط و بومي منطقه مورد تقاضا را از طريق برگزاري امتحان کتبي يا مصاحبه تخصصيو گزينشبه صورت قرارداد کار معين در قالب تبصره 4 ماده 2 مصوب هيات امناء جذب نمايد :
رديف
عنوان شغل
محل جغرافيايي
جنسيت
تعداد مورد نياز
شرايط احراز
شهرستان
واحد سازماني
مرد
زن
1
متصدي خدمات عمومي
آمل
بيمارستان 17 شهريور
*
2
دارا بودن حداكثر مدرک تحصيلي سوم راهنمايي (سيكل)
1) شرايط عمومي :
1/1 - تدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.
2/1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران.
3/1- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران).
4/1- عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
5/1- عدم سابقه محكوميت جزائي موثر.
6/1- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانائي براي انجام کاري که جذب مي شود.
7/1- نداشتن منع اشتغال در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني.
8/1- عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي بصورت رسمي و يا پيماني يا قراردادي و عدم بازخريد يا بازنشستگي.
9/1- دارا بودن مدرک تحصيلي از موسسات آموزشي معتبر.
10/1- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2 ) شرايط اختصاصي :
· داشتن حداقل 20 سال سن تمام و حداكثر 30 سال تا تاريخ پايان مهلت ثبت نام .
· تبصره- موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف - داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (از تاريخ 31/6/59 لغايت 29/5/67) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشکي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل.
ب– افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود الاثر ها و جانبازان از کار افتاده کلي که قادر به انجام کار نمي باشند (شامل : همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر) تا ميزان 5 سال.
ج – آزادگان از شرط حداکثر سن معاف مي باشند.
تبصره: داوطلبان بايد بومي منطقه مورد تقاضا باشند.
3 ) نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز :
داوطلبان مي توانند با در دست داشتن مدارك ذيل از تاريخ 14/12/91 لغايت 20/12/91 در ساعت اداري به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آمل به آدرس: آمل /خيابان طالب آملي جنب درياي 23 ، حضوراً مراجعه و ضمن ارائه مدارک رسيد دريافت نمايند. شبکه موظف است كليه تصاوير مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نمايد.
بديهي است به مدارکي که بعد از تاريخ فوق ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
· فرم درخواست شغل تکميل شده
· تصوير آخرين مدرك تحصيلي
· تصوير پشت و روي كارت ملي.
· رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ يکصد هزار ( 100000 ) ريال به حساب جاري 2178435135007 به نام دانشگاه علوم پزشکي مازندران نزد بانك ملي مرکزي ساري قابل پرداخت در کليه شعب بانک ملي به عنوان حق شرکت در آزمون هاي تخصصي و عمومي (ايثارگران پنجاه درصد مبلغ مذکور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت هزينه معاف مي باشند). ضمناً مبلغ فوق به داوطلبان مسترد نخواهد شد.
· دو قطعه عکس ۴×۳ جديد تمام رخ، پشت نويسي شده (يک قطعه عکس روي برگ درخواست شغل الصاق شود).
· تصوير تمام صفحات شناسنامه.
· تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران).
· مدارك دال بر بومي منطقه مورد تقاضا بودن.
· تصوير مدارك دال بر ايثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيصلاح.
· تصوير حكم حقوقي والدين ( پدر يا مادر ) براي فرزندان همكار شاغل يا بازنشسته اين دانشگاه
· تصوير ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت.
· تبصره: قبل از صدور حكم قراردادي اصالت مدرك تحصيلي و بومي منطقه مورد تقاضا بودن از مراجع ذيربط استعلام خواهد شد و تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق ملاك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.
4 ) زمان برگزاري امتحان يا مصاحبه تخصصي:
· زمان و مكان برگزاري امتحان يا مصاحبه تخصصي رشته فوق متعا قباً از طريق شبکه و بيمارستان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.
5 ) تذكرات:
1/5- ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل 6 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانبازان، رزمندگان و آزادگان در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
2/5- از کل سهميه تخصيص يافته سي (30 ) درصد آن برابر قوانين و مقررات براي جذب ايثارگران اختصاص مي يابد ، ۲۵ درصد آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 25 درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالاي يك سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و 5 درصد سهميه استخدامي باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25 درصد و آزادگان زير يک سال و خواهران و برادران شهداء اختصاص مي يابد.
3/5- انتخاب ايثارگران در حد سهميه 5 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، و حد نصاب لازم را كسب نمايند. انجام خواهد شد.
4/5- استخدام مازاد بر 30 درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
5/5- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
6/5- معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج در اطلاعيه از 3 درصد سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.
7/5- فرزندان همکار از اولويت مربوطه برخوردار خواهند بود.
· بومي منطقه به افرادي اطلاق مي شود كه داراي ويژگي زير باشد:
الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافيايي مورد تقاضا براي شغل يکي باشد.
ب- حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) را در محل جغرافيايي مورد تقاضاي شغل طي کرده باشد.
ج- فرزندان پرسنل نيرو هاي مسلح در صورتي که محل سه سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ) با محل مورد تقاضاي شغل يکي باشد نيز بومي تلقي مي شوند.
8/5- مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن اطلاعيه بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد. حتي در صورت صدور حكم قراردادي، حكم مزبور لغو و بلا اثر ميگردد.
9/5 - به مدارك دارندگان مدارك تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقاطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
10/5- اخذ تأييديه مدارك تحصيلي متقاضيان در صورت پذيرفته شدن در امتحان ( حداكثر 2 ماه پس از اعلام نتيجه) از سوي مراجع ذيربط الزامي است.
11/5- انتخاب داوطلبان از ميان افرادي كه در امتحان يا مصاحبه تخصصي شرکت نموده اند به ترتيب نمره فضلي و با رعايت اولويتهاي قانوني انجام خواهد شد.
12/5- انتخاب نهايي پذيرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.
تبصره: داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي پذيرفته شدگان حداکثر ظرف مدت يک هفته به هسته گزينش دانشگاه براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعيين شده، و اعلام اسامي آنان از سوي هسته گزينش، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده و افراد ذخيره بجاي وي به گزينش معرفي خواهد شد.
13/5- داوطلبان پذيرفته شده بر اساس قوانين و مقررات، از تاريخ شروع قرارداد متعهد به ارائه خدمت در محلي كه بکارگيري مي شوند« در صورت تمديد قرارداد» خواهند بود و حق هيچگونه تغيير محل خدمت و يا انتقالي نخواهند داشت.
14/5- در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضيان ، اطلاع رساني از طريق شبكه بهداشت و درمان شهرستان و بيمارستان خواهد بود.
15/5- با توجه به اينكه ملاك ثبت نام از متقاضيان تكميل فرم ثبت نام مي باشد، لازم است در تكميل برگه مورد نظر نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصلاحاتي پس از اتمام ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.
موفق باشيد
كميته برگزاري آزمون دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني مازندران


محل الصاق عکس
در اين قسمت چيزي ننويسيد
برگ درخواست شغل ازدانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مازندران

1- نام خانوادگي :
2- نام :
3- نام پدر :
4- جنس : 1- مرد 2 - زن
5- تاريخ تولد : روز ..../ ماه ...../ سال ......
6- محل تولد : استان : شهرستان: بخش:
7- شماره شناسنامه :
8- كد ملي:
9- محل صدور شناسنامه :
10- دين: مذهب:
11- وضعيت تأهل : 1- متأهل 2- مجرد
12- وضعيت نظام وظيفه : 1- داراي کارت پايان خدمت 2- داراي معافيت قانوني دائم
13- وضعيت ايثارگري :
1- جانباز درصد جانبازي .............درصد
2- رزمنده (حداقل به مدت 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه / مدت حضور در جبهه: روز ماه سال
3- آزاده / مدت اسارت : روز ماه سال
4- خانواده معظم : شهدا مفقودين جانبازان اسرا رزمندگان نسبت: ...........
5- فرزند شهيد 6- فرزند جانباز 25% و بالاتر درصد جانبازي پدر .................. درصد
14- فرزند همکار شاغل يا بازنشسته : نام و نام خانوادگي همکار.............................. .................. نسبت : پدر / مادر / پدر و مادر
15- ساير موارد: 1- معلولين عادي 2- عضو فعال بسيج يا گردان عاشورا
16- آخرين مدرك تحصيلي: سيکل (سوم راهنمايي) ديپلم
17- رشته تحصيلي:
استان محل تحصيل:
18- محل تحصيل:
18- تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي: .... /.... / ..... 13
19- شغل مورد درخواست: ..................................
20- نشاني کامل : محل سكونت : استان : شهرستان : شهر/ روستا خيابان : ......................................... کوچه :...................................... پلاک : کد پستي :
شماره تلفن ثابت: كد شهر: شماره تلفن همراه:
21- شماره تلفن براي تماس ضروري:
اينجانب ............................................ متقاضي شركت در آزمون قراردادي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران متن اطلاعيه مربوطه را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام و مسئوليت صحت مندرجات آن را به عهده مي گيرم. در صورت اثبات خلاف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني (قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقي را براي اشتغال در آن دستگاه از خود سلب مي نمايم..
22- تاريخ تنظيم فرم:
امضاء و اثر انگشت متقاضي
 
/img/NoImage.jpg
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal