شبکه بهداشت و درمان قائمشهر
۱۳۹۸ پنج شنبه ۸ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1396/09/30 تعداد بازدید: 28
برگزاري اوالين همايش سلامت شهرستاني در قائمشهر
اولين همايش سلامت شهرستاني در قائمشهر
اولين همايش سلامت سهرستاني در تاريخ 1396/09/22 در قائمشهر برگزار گرديد.
رئيس شبكه بهداشت شهرستان قائمشهر گفت: تنها 25 درصد از سلامت جامعه را انجام داديم 75 درصد ديگر توسط خيران انجام م يشود.
دكتر گران در مجمع خيران سلامت كه در قائمشهربرگزار شد، اظهار كرد: آماري در وزارت بهداشت وجود دارد كه برغم اينكه بسيار تكراري است اما حتما بايد گفته شود اين آمار به ما ميگويد اگر در وزارت بهداشت تمام كاركنان استاندارد شوند و وظايف خود را درست انجام دهند تنها 25 درصد از سلامت جامعه را انجام داديم. وي با اشاره به اينكه در حقيقت 75 درصد ديگر خارج از دست ماست و من به اين دو گروه م يپردازم،
افزود: مصاديق اين 25 درصد ازجمله 99 درصد اماكن تهيه و توزيع موادغذايي شهرستان قائ مشهر بهسازي و بهداشتي شد.
اين مسوول به پوشش 50 درصدي شاغلان كارخانجات، پوشش واكسيناسيون 100 درصدي تمامي گرو ههاي هدف، مراقبت دور هاي ساليانه بيش از98 درصد از دانش آموزان اشاره كرد و گفت: تشكيل پرونده مراقبت پزشكي براي تمام بيماران شناسايي شده و غربالگري هم صورت گرفت و فلورايد تراپي نزديك 100 درصد از دان شآموزان گرو ههاي هدف، پوشش مراقبتي 100 درصدي مادران باردار، انجام مشاوره رايگان
تغذيه و روانشناسي براي گرو ههاي هدف از پيش تعيين
شده است. مدير شبكه بهداشت قائ مشهر به برگزاري هماي شها و كلا سهاي متعدد، كسب رتبه برتر استان و بسياري از مصاديق اين 25 درصد كه تنها در سايه همكاري و تلاش صادقانه دوستان و حماي تهاي همه جانبه مديران شهرستاني و استاني حاصل شد، اشاره كرد
و گفت: در بخش مصاديق 75 درصدي لازم م يدانم از فرماندار شهرستان قدرداني كنم و از معاون ايشان كه دبير كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان هستند كه در تمام برنام ههاي كارگروه حضور داشتند و با حمايت فرماندار تمام ادارات نهايت همكاري را با ما كردند و
يكي از مصدا قهاي بارز اين 75 درصد همين تفاهم نام هها است. گران، نقطه اوج اين 75 درصدي را در ساخت مراكز
بهداشت روستاها دانست و افزود: در اين مسير هم بخشداران، دهياران و فرمانداري نهايت همكاري را با
ما داشتند. وي با قدرداني از خيران بزرگوار برومند و مهدوي كه در اهداي زمين و ساخت مركز طوبي و كلينيك دياليز
قائمشهر همكاري كردند، اظهار كرد: فداكاري خيران نيز در شمار همان 75 درصد است.
گران با بيان اينكه انتظار ما از اعضاي شوراي شهر است كه تا اين لحظه كاملا با ما هماهنگ بودند و در
آينده نيز در صدور پروانه ساخت و تامين زمين براي اين اماكن از ما حمايت كنند، يادآور شد: در خصوص توليد
محصولات ارگانيك كشاورزي هم اميدواريم مسوولان جهاد كشاورزان گا مهاي علني بردارند و در آينده نزديك
تمام محصولات بسته بندي باشد.محمدي، فرماندار قائ مشهر نيز ضمن قدرداني از همه حضار در جلسه گفت: ساخت مركز دياليز يك كار بسياربياد ماندني در حال انجام است در حوزه مدرسه سازي وهم در حوزه بهداشت و درمان ازهمه دستگا ههاي دولتي و افراد و خيران تشكر م يكنم. وي افزود: شوراي اسلامي شهر با نگاه جديد و همكاري خوبي كه قرار است با هم ديگر داشته باشند اميدواريم همه مديران در هر جايگاهي
دست در دست هم بگذارند و در تجهيز زيرساخ تهاي بهداشت و درمان همكاري كنند. فرماندار قائ مشهر خاطرنشان كرد: اميدواريم در همه
حوز هها گا مهاي عملي برداريم ب هويژه در بخش بهداشت و درمان.
15 درصد مردان و زنان جامعه دچار افسردگي هستند دكتر اعرابي معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران نيز با بيان اينكه با وجود اعتبارات كم نتوانستيم خلا ءها را جبران كنيم، اظهار كرد: در سه شهر ساري، آمل و قائ مشهر عقب بوديم با تمام تلا شها آنچه شايسته
است نتوانستيم در قائ مشهر موفقيت كسب كنيم. وي با اشاره به اينكه اميدواريم با همكاري شوراي جديد قائ مشهر، شهرداري و حماي تهاي فرمانداري اين كمبودها جبران شود، افزود: قائ مشهر با جمعيت 330 هزار نفري تقريبا هفت هاي 25 نفر فوت م يكنند اين در حال يست كه اميد به زندگي در كشور حدود 74سال است.اعرابي افزود: آيا همه كساني كه فوت م يكنند به سن اميد به زندگي رسيد هاند، يا مرگ پيش از موعد
داشتند، ادامه داد: با توجه به امكاناتي كه در كشور فراهم است شايد نزديك به 50 درصد به سن اميد به زندگي نرسيدند. وي ورود خير قائ مشهري حاج ناصر مهدوي در ايجاد بخش دياليز را قابل تحسين دانست و گفت: چرا بايد به دياليز نياز پيدا كنيم و چرا بايد بيمار ديابتي و فشار
خون بالا خدمات كامل را دريافت نكند. اين بخش نشانم يدهد نيازمند خدمات ويژه مردمي هستيم اين همتويژه بايد با مراقبت از خود صورت گيرد.
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندراناظهار كرد: حدود 12 درصد جمعيت بالاي 30 سال ما ديابت دارند و با فشار خون بالا مواجه هستند و 25درصد با افزايش چربي خون بالا مواجه هستند با اين روش زندگي اگر ادامه يابد هر سال نيازمند تخ تهاي بيشتر دياليز هستيم.
اين مسوول با درخواست از اينكه مردم بايد به سمت خود مراقبتي هدايت شوند، تصريح كرد: در شهرستان قائمشهر حدود 100 نفر پزشك خانواده وظيفه ارزيابي وضعيت سلامتي مردم را بر عهده دارند.اعرابي با تاكيد براينكه آگاهي از بيماري سبب علاج
زودتر م يشود، ادامه داد: 50 درصد ديابت يها و فشارخون بالا از بيماري خود آگاه نيستند و خدمات دريافت نميكنند. مردم بايد از طريق واحدهاي درماني كه از طريق خيران و دولت ايجاد شد خدمات دريافت كنند.وي شعار سلامت امسال را افسردگي و توجه بهافسردگي دانست و گفت: 15 درصد مردان و زنان بزرگسال مبتلا به افسردگي هستند بايد نشاط و شادابي در جامعه فراهم شود چرا كه افسردگي باعث كاهش كارايي و كند شدن سرعت توسعه م يشود.معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مازندران باا علام اينكه مازندران نخستين استان كشور در اضافه وزن است،خاطرنشان كرد: اين رتبه اول جاي خجالت دارد لازم است با ايجاد برنام ههاي شاد از سوي شهرداري و ساير نهادهاي فرهنگي فضاي شاد و مبلمان شهري از سواره به پياده تبديل شود. وي پياده روي را ارزا نترين درمان براي بيماري ديابت، چربي و فشار خون بالا دانست و گفت: مردم از فضاي
مناسب براي پياده روي استقبال م يكنند.صدور مجوز 30 پايگاه اورژانس در مازندران دكتر روحان يزاده، معاونت درماني دانشگاه علوم
پزشكي مازندران نيز با بيان اينكه در حوزه سلامت در سا لهاي اخير تحولات بزرگي از سوي دولت انجام شده است، گفت: خيران هم در بحث درمان كمك حال دولت هستند.وي با اشاره به اينكه درمان زير گروهي بحث سلامت است كه بسيار جدي گرفته م يشود، افزود: خدمات بحث
درماني بسيار گران و داراي جايگاه ويژ هاي است.روحاني زاده به قدمت 80 ساله بيمارستان وليعصردر قائمشهر اشاره كرد و گفت: اين بيمارستان نيازمند تغييرات اساسي بود در سفرهاي استاني دولت تصميم بر اين شد كه اين بيمارستان نوسازي شود با توجه به محدودي تهاي اقتصادي تخصيص اعتبارات دولتي درسا لهاي گذشته نتوانست آنچه شايسته است پيشرفت داشته باشد. 
برگزاري اوالين همايش سلامت شهرستاني در قائمشهر
Powered by DorsaPortal