بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ جمعه ۲ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1392/09/13 تعداد بازدید: 49
همكاري كادرپرستاري اورژانس مركز زارع در امردرمان مصدومين ترافيكي
همكاري كادرپرستاري اورژانس مركز زارع در امردرمان مصدومين ترافيكي در روز يكشنبه مورخ10/9/92

همكاري كادرپرستاري اورژانس مركز زارع در امردرمان مصدومين ترافيكي در روز يكشنبه مورخ 10/9/92سه راهي منتهي به بيمارستان شتافته وضمن انجام اقدامات اوليه مصدومين را جهت انتقال و ادامه سير درمان به همكاران اورژانس115 تحويل داده اند./

همكاري كادرپرستاري اورژانس مركز زارع در امردرمان مصدومين ترافيكي
Powered by DorsaPortal