بيمارستان آموزشي و درمانی زارع ساري
۱۳۹۸ سه شنبه ۶ اسفند
br ENGLISH
تاریخ: 1394/05/03 تعداد بازدید: 29
اطلاع رساني در خصوص مفاد طرح جامع پرداخت مبتني بر عملكرد
با استفاده از سامانه پيامكي مركز زارع

بنابر دستور مشاور رييس و سرپرست محترم روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه مبني بر اطلاع رساني در خصوص بنده هاي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد به كاركنان مركز ، روابط عمومي مركز روانپزشكي و سوختگي زارع اقدام به ارسال بندهاي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد از طريق سامانه پيامكي به كليه كاركنان مركز نمود.

 بنده هاي طرح پرداخت مبتني بر عملكرد شامل موارد زير ميباشد :

1)     همه كاركنان با هر نوع رابطه استخدامي مشمول طرح پرداخت مبتني بر عملكرد ميشوند.

2)     ويژگي ممتاز پرداخت مبتني برعملكرد ، لحاظ شدن سختي مراقبت در پرداخت كاركنان گرامي بيمارستانهاست.

3)     در پرداخت مبتني بر عملكرد به ازاء شيفت غير موظف به كاركنان محترم بيمارستان كارانه پرداخت مي شود.

4)     بر اساس طرح پرداخت عملكردي كيفيت و كميت مراقبت هاي انجام شده در هر بخشي با دريافتي كاركنان شاغل در آن بخش ارتباط مستقيم دارد.

در طرح پرداخت مبتني بر عملكرد پرداخت ها متناسب با سختي مراقبت و آسيب هاي شغلي در بخش هاي مختلف لحاظ شده است.
روابط عمومي
مركز روانپزشكي و سوختگي زارع

اطلاع رساني در خصوص مفاد طرح جامع پرداخت مبتني بر عملكرد
Powered by DorsaPortal