بيمارستان آموزشي و درمانی امام (ره) ساري
۱۳۹۸ جمعه ۹ اسفند
br ENGLISH
اولين جلسه كميته پايش ونظارت برعملكردبا حضوررييس مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري برگزار گرديد. 1393/11/09
اولين جلسه كميته پايش ونظارت برعملكردبا حضوررييس مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري برگزار گرديد.
اولين جلسه كميته پايش ونظارت برعملكردبا حضوررييس مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري برگزار گرديد.

دكتر ميثاق شفيع زاد رييس مركز آموزشي درماني امام خميني (ره) ساري دراولين نشست كميته پايش ونظارت بر عملكرد مركز گفت: كميته پايش ونظارت برعملكرد .درجهت بهينه كردن درآمد ،كاهش كسورات وازبين بردن مغايرتهاي غيرمنطقي تشكيل گرديد .شفيع زاد گفت :با توجه به بررسي و كارشناسي هاي انجام شده متاسفانه ازگذشته مغايرتهايي وجود داشته كه باعث تراز منفي شده وشاخصهايي كه ما درقسمت هاي كلينيكي وپاراكلينيكي داشتيم شاخصهاي كاملا درستي نبوده ونتايج حاصله مورد دلخواه مانبود.IMG_0766

رييس مركزآموزشي درماني امام خميني(ره)ساري گفت:يكي ديگر ازاهداف مهم كميته پايش ونظارت برعملكرد بروز رساني اسناد بيمه اي دراين مركز مي باشد كه اميدوارم با تشكيل اين كميته هرچه سريعتر به نتيجه مورد دلخواه برسيم .وي در ادامه افزود ديگر اهدافي دركميته پايش ونظارت برعملكرد مورد ارزيابي قرار خواهدگرفت.

-بررسي وكنترل پرونده بيماران درثبت خدمات ارائه شده ودرآمد حاصله است.

-مغايرت گيري مستمربرعملكردواحدهاي كلينيك وپاراكلينيك وبخشها(درآمدسرپايي ودرآمدبستر).

-بررسي كسورات ودستيابي به عوامل كسورات مداخله مناسب درجهت كاهش آن به طورمستمر.

-بررسي نامه عملكرد بخشها ومقايسه آن باقيمت تمام شده هربخش به طورمجزا.

-بررسي شاخص هاي عملكردي واحدهاي كلينيكي وپاراكلينيكي وبخشها به صورت مستمر.

-بررسي علت فراربيماران ومداخله درجهت كاهش فراربيماربصورت مستمر.

-بررسي علل كسورات اسناد بيمه اي قبل وبعداز ارسال سند بصورت مستمر.

-مداخله مناسب درجهت بروز رساني اسناد بيمه اي.

 

 

IMG_1059
IMG_1064

IMG_1062
IMG_1058

IMG_1061
تعداد بازدید: 41
Powered by DorsaPortal