معاونت تحقيقات و فناوري
۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۶ مهر
br ENGLISH
منابع الکترونیک دانشگاه


E-Book
E-Journal

 Databases Databases
 
Book
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Book
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
 
Useful link 

               

 
FreeResources       

Margiran
Irandoc


High WirePress


Journal Black List

  
 
 

 دسترسي به Reaxys وEmbase از طريق VPN وبا مراجعه به كتابخانه دانشكده داروسازي و پزشكي مقدور است.

 

 

Powered by DorsaPortal