Skip to content

برنامه راهبردی

برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اهمیت بالایی برخوردار است و به‌منظور بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش، پژوهش، خدمات بهداشتی و ... مهمترین اقدامات آینده‌نگرانه‌ای را در نظر دارد.

برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بازنگری سال 1402 برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران