عملکرد این دانشگاه را در مبارزه با بیماری کرونا چگونه ارزیابی می کنید؟تا چه میزان، اطلاع رسانی قوانین و مقررات موجود در این وب سایت را جامع و قابل استفاده می دانید؟