دانشگاه علوم پزشکی مازندران
" class="thickbox" title="انتصاب دكتر پنبه چي بعنوان عضو كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي وزارت بهداشت "> انتصاب دكتر پنبه چي بعنوان عضو كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي وزارت بهداشت "" class="b1 file1 shownews5file1 img-responsive pull-lg-right pull-md-right pull-sm-right pull-xs-none">
با حكم معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
انتصاب دكتر پنبه چي بعنوان عضو كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي وزارت بهداشت
دكتر سيد كامل تقوي نژاد معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، دكتر محمد پنبه چي معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي مازندران را به عنوان يكي از اعضاي كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي وزارت بهداشت منصوب كرد.

در بخشي از ابلاغ دكتر سيد كامل تقوي نژاد خطاب به دكتر محمد پنبه چي آمده است :

به استناد بخشنامه شماره 31274 سازمان اداري و استخدامي كشور و به منظور طراحي ساز وكارهاي مناسب براي اجرايي نمودن تصويب نامه شوراي عالي اداري و نظر به تخصص، تعهد و تجارب گرانقدر جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان عضو كميته ساختار و فناوري هاي مديريتي منصوب مي شويد.

اهتمام در تهيه برنامه جامع اصلاح نظام اداري وزارتخانه، منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداري ، شناسايي واحدها، وظايف، فعاليت ها و واحدهاي قابل واگذاري به ساير فعالان و تهيه برنامه عملياتي واگذاري تصدي ها ، تعيين شيوه هاي مشاركت و واگذاري مانند برون سپاري، مشاركت، شراكت، واگذاري مديريت، خصوصي سازي و خريد خدمات براي انجام وظايف و فعاليت ها،  تعيين وظايف و اختيارات قابل واگذاري به سطوح استاني و شهرستاني جهت تفويض اختيار و تمركززدايي ، راهبري استقرار و نظارت بر واگذاري فعاليت ها و تصدي ها و واحدهاي عملياتي به ساير بخشها و تدارك زيرساخت ها و منابع، طراحي ساختار مناسب ، چابك و تسهيل گر ، طراحي و راهبردي استقرار مدل هاي مديريتي پشتيبان نظير نظام پيشنهادات ، نظام هاي تصميم گيري ، مديريت دانش ، نظام هاي توسعه نظم و انظباط اداري و مالي و كنترل پروژه ، بررسي و ساماندهي شوراها ، كميسيون ها ، كميته ها ، كارگروه ها و ساير مجامع  تصميم گيري ، تعيين قيمت تمام شده خدمات و فعاليت ها و استاندارسازي تجهيزات ، ساختمان ها و فضاهاي اداري و استقرار و اجراي آن  از جمله موارد مورد تاكيد در اين حكم  به شمار مي رود.

تاریخ:
1398/06/20
تعداد بازدید:
1052
منبع:
Powered by DorsaPortal