مرکز تحقیقات روانپزشکی و علوم رفتاری
۱۴۰۰ جمعه ۲۷ فروردين
br ENGLISH
قيل از سال 90

1-    مقايسه ترامادول با متادون در كنترل علائم حاد ترك  هروئين ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر بابك معصوم )

2-    بررسي تاثير آموزش تحليل رفتار متقابل به پرستاران بر رضايتمندي بيماران ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر فاطمه شيخ مونسي)

3-    بررسي ويژگيهاي توهمات شنوايي در اختلالات روان پريشانه ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر عبدالحكيم تيرگري )

4-    بررسي مولفه هاي كيفيت زندگي و عملكرد بيماران مانيا مزمن با سابقه حداقل ده سال به بالا (يك مطالعه پيمايشي گذشته نگر ) (دكتر سيد حمزه حسيني- مهتاب يوسفي - مريم صادقي )

5-    ارتباط ويژگيهاي شخصيتي ، هوشبر هيجاني و موفقيت تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران ( دكتر پريا آذري )

6-    بررسي اعتياد به اينترنت در دانش آموزان دبيرستان هاي بهشهر در سال 1385 (دكتر جواد ستاره – دكتر عبدالحكيم تيرگري )

7-    بررسي رابطه هوش هيجاني با رضايت شغلي در پرستاران بيمارستان امام بهشهر در سال 86- 85 ( دكتر جواد ستاره – دكتر عبدالحكيم تيرگري – خانم بهناز مهمانچي )

8-    بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد روان پزشكان در مورد بستري اجباري بيماران رواني و قوانين آن در سال  در ايران 1385 (   دكتر مهران ضرغامي – دكتر محمد والي پور)

9-    بررسي مقايسه اي بروز خشم در افراد داراي فشار خون بالاي اوليه مراجعه كننده به درمانگاه قلب بيمارستان فاطمه الزهرا شهرستان ساري در سال 1386 با گروه شاهد ( دكتر سيد حمزه حسيني – نسرين بالي لاشك)

10-بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر هوش هيجاني دانشجويان جديدالورود نيمسال اول سال تحصيلي 86-85 ( حميده عظيمي – دكتر تيرگري )

11-بررسي اثر ضد روان پريشي اضافه كردن د – پنيسيلامين بر ريسپريدون بر علائم مثبت و منفي اسكيزوفرنيا ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر داوود فرزين – دكتر مهدي پوراصغر )

12-بررسي الكتروفيزيولوژيك و رفتاري فعاليت گيرنده هاي D1 و D2 دوپاميني ونترال پاليدوم در موش هاي صحرايي اثر آگونيست هاي معكوس گيرنده هاي بنزوديازپيني (دكتر داوود فرزين – دكتر عباس حق پرست  )

13-بررسي رابطه سطح اتو آنتي بادي هاي ضد پروتئين شوك حرارتي 60 و 90 با اختلال دوقطبي I ( دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر محمد طاهري )

14- بررسي ويژگي هاي شخصيتي و وضعيت سلامت روان هنرمندان تهران ، ساري ، گرگان در سال 85-84 ( دكتر عباس مسعود زاده – دكتر شهرزاد مزداراني – دكتر عبدالحكيم تيرگري )

15-فراواني همسر آزاري در بيماران بستري و سرپائي بخش اعصاب و روان بيمارستان زارع (دكتر عباس مسعودزاده )

16- تعيين ژنوتيپ سايتوكروم پي CYP2C9 در نمونه هايي از داوطلبان مازندراني

17-تعيين ژنوتيپ سايتوكروم پي19  CYP2C در نمونه هايي از داوطلبان مازندراني

18-بررسي شيوع اختلال وسواس جبري در دانش آموزان دختر دبيرستان هاي شهر ساري در سال 1385(دكتر عباس مسعودزاده : مقاله شده است )

19- ارزيابي نسبت خوني مس و روي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني( مطالعه كارآزمايي باليني دوسو كور ) ( دكتر داوود فرزين – دكتر سيد حمزه حسيني – نازنين منصوري – طاهره يزداني )

20- بررسي اثر ضد افسردگي گياه بادرنجبويه سنتي در مقايسه با فلوكسيتين ( آزمون باليني دو سويه بي خبر ) (دكتر ضرغامي )

21-بررسي رابطه نوع تغذيه در دوره شيرخوارگي با بروز اختلال خلقي دو قطبي نوع يك ( BMD )( دكتر عباس مسعودزاده – دكتر مهران ضرغامي – دكتر محمد رضا قريب )

22-بررسي اثر بتاكربولين هاي گياه اسپند بر رفتارهاي استريوتايپي القاء شده توسط آپومرفين در RAT ( دكتر داوود فرزين )

23-بررسي فراواني نشانه هاي خفيف عصبي در مردان زنداني رودسر ( دكتر عباس مسعودزاده – دكتر كامران اسماعيلي – دكتر عليرضا خليليان )

24-مقايسه الگوهاي شخصيتي و وضعيت سلامت عمومي متقاضيان جراحي زيبايي ( دكتر عباس مسعودزاده )

25-بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان پزشكي در مورد مهارتهاي ارتباطي

26-بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني دانش آموزان دبيرستان هاي شهر ساري در سال 86-85

27-بررسي سير باليني و كيفيت زندگي در بيماران اسكيزوفرنيا با سابقه حداقل ده ساله ( نتايج بر مبناي مطالعه گذشته نگر ) ( دكتر سيد حمزه حسيني – فاطمه هاديان )

28-بررسي فراواني بيماران دو قطبي ( فازمانيا بستري در در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان زارع در ماههاي قمري در سال 85-82 ( دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر فاطمه شيخ مونسي – خانم نسرين بالي )

29-بررسي اثر ضد سايكوتيك افزودن سولفات روي به رسپريدون بر علائم مثبت و منفي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر داوود فرزين – دكتر مهدي پوراصغر )

30-بررسي هوش هيجاني و مقابله مذهبي و عوامل مرتبط در داوطلبان جمعيت هلال احمر استان مازندران سال 86

31- بررسي اثر اضافه نمودن سلكسيب به هالوپريدون نسبت به هالوپريدون تنها در درمان اسكيزوفرنيا ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر پريا آذري – دكتر نسرين دودانگي – دكتر سيد حمزه حسيني )

32-مقايسه تغييرات سطح قند خون ناشتا ، بين كلسترول و تري گليسريد ناشي از مصرف كلوزاپين ، الانزاپين ، ريسپريدون با هالوپريدون

33-بررسي مقايسه اي تاثير كلوزاپين و ECT و تركيب آن در درمان بيماران اسكيزوفرن مقاوم به درمان

34-بررسي رابطه اعتماد به نفس و موفقيت تحصيلي در دانشجويان مقاطع علوم پايه ، فيزيوپاتولوژي و كارآموزي پزشكي دانشكده پزشكي ساري ( دكتر عباس مسعودزاده – سعيد مرجاني – دكتر خادملو )

35-بررسي تغييرات سطح كورتيزول و پاسخ ايمني سلولي در مبتلايان به اختلال پس از سانحه ناشي از جنگ

36-مقايسه نمرات استرس در بيماران كرونر قلب و افراد سالم

37-بررسي آگاهي و نگرش و عملكرد پزشكان معالج در مورد افسردگي بيماران سالمند بستري در بيمارستان هاي دانشگاهي شهرستان ساري

38-بررسي اثر بتا كربولين هاي گياه اسپند بر رفتارهاي PECKING القاء شده توسط آپومرفين در جوجه

39-بررسي اثر نالتروكسان بر علائم مثبت و منفي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا يك كارآزمايي باليني تصادفي دو سو كور با كنترل دارونما  ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر جواد ستاره )

40-بررسي اثر ضد دردي بتا كربولين هاي گياه اسپند در موش سفيد آزمايشگاهي با استفاده از تست WRITING

41- بررسي اثر بخشي گياه بادرنجوبه سنتي با عنوان داروي ضد افسردگي در مقاسيه با فلوكسيتين ( آزمون باليني دو سويه كور )( دكتر ضرغامي – دكتر آزادبخت )

42- 

43-مقايسه وضعيت شاخص هاي آزمايشگاهي ناشي از مصرف كلوزاپين

44-بررسي رابطه اقدام به خودسوزي با اختلالات شخصيتي ( دكتر مهران ضرغامي – خانم دكتر آناهيتا سلجوقيان )

45-بررسي نگرش دستياران و دانشجويان پزشكي دانشكده هاي ساري و بابل و شهيد بهشتي در مورد خوش مرگي با همكاري پزشك در مورد خوش مرگي

46-بررسي اثر بتاكربولين ها بر سندرم القاء شده توسط نالوكسان WITHDRAWAL در موش هاي وابسته به مورفين

47-فرسودگي شغلي در پرستاران شاغل در بيمارستان هاي دانشگاه سال 1384

48-بررسي شدت تمايل به خودكشي و ميزان عمل به باورها ي ديني در خود مسموم سازي هاي عمدي در ساري

49-بررسي فراواني و شدت علائم وسواس و اجبار ، پرخاشگري و اقدام به خودكشي در بيماران مبتلا به  اسكيزوفرنيا در بيمارستان زارع ساري در سال 1386 ( دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر مهران ضرغامي – دكتر سوسن موعودي – دكتر محمدپور )

50-بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي در كاهش افسردگي زنان باردار و نابارور

51-بررسي رابطه منبع كنترل با پيشرفت تحصيلي و سلامت رواني در دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي مازندران

52-بررسي وضعيت متقاضيان جراحي زيبايي و اختلال بدشكلي بدن (B.D.D.) از لحاظ خصوصيات دموگرافيك و سلامت روان در مراجعه به كلينيك هاي تخصصي شهر ساري در سال 1387

53-مقايسه اثرات الانزاپين و سديم والپروات خوراكي بر ميزان پرخاشگري بيماران وابسته به هروئين تحت درمان نگهدارنده با متادون

54-بررسي رابطه الگوهاي شخصيتي بر ميزان ماندگاري معتادان به هروئين در MMT

55-بررسي اثر افزودن ليوتيرونين به الكتروشوك درماني در پاسخ به درمان و اختلال حافظه بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي (دكتر عباس مسعودزاده )

56-تعيين رابطه بين اضطراب و افسردگي و شخصيت با زيرگروههاي ايمني (P-ANCA ) در بيماري كوليت اولسرو

57-بررسي تاثير بوپروپيون در ADHD مقاوم به ريتالين

58-بررسي اضطراب مرگ در بين كاركنان بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان ساري در سال 1387 (دكتر مسعودزاده – دكتر ستاره – دكتر محمدپور – منا مدانلو )

59-تعيين آگاهي و نگرش معلمين در مورد اختلال بيش فعالي توام با نقص توجه در بيمارستان هاي شهرستان ساري در سال تحصيلي 88-87

60-بررسي نگرش والدين نوزادان بستري در بخش هاي نوزادان و مراقبتهاي ويژه بيمارستان بوعلي سينا ساري

61-بررسي ارتباط ميان ويژگيهاي شخصيتي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و رشته هاي تخصصي ترجيحي توسط ايشان

62-ارزيابي نگرش و عملكرد پزشكان  اطفال و زنان در مورد درمان نوزادان شديدا نارس ساري و بابل در سال 88-87 ( دكتر مهران ضرغامي)

63-رابطه كيفيت خواب با سلامت رواني در جانبازان شيميايي و گروه شاهد ( دكتر سيد حمزه حسيني – فريبا حق دوست – سارا جاوداني )

64- 

65-بررسي فراواني افكار خودكشي در بيماران مبتلا به بيماريهاي مختلف مراجعه كننده به بيمارستان بوعلي سينا ساري در سال 1386 ( دكتر مسعود گلپور – هوشنگ مخمي – دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر محمد خادملو )

66-بررسي اثر نازايي روي زندگي زناشويي ، عملكرد جنسي ،افسردگي و اضطراب در خانم هاي نازاي مراجعه كننده به كلينيك نازائي در سطح شهر ساري

67-بررسي ميزان شيوع سوء مصرف اپيوئيدهاي دريافتي در بيماران سرطاني مراجعه كننده به معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1387 ( دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر موسي نژاد )

68-آيا DMSO به عنوان يك حذف كننده مواد اكسيداني ، اثر محافظتي در اختلالات شناختي القاء شده توسط استرپتوزوتوسين ( يك مدل حيواني بيماري آلزايمر ) در موش هاي آزمايشگاهي دارد ؟ (دكتر اسماعيل اكبري )

69-مقايسه بهره هوشي و خلاقيت در افراد مبتلا به اختلال دو قطبي و فرزندان آنها با گروه كنترل ( دكتر فاطمه شيخ مونسي –دكتر محسن شهسواري – عاطفه جعفرزاده )

70-بررسي ميزان همبستگي خرده سنجه هاي سنجه نگرش به بيماري (IAS ) و چك ليست علائم رواني ( SCL90 )

71-بررسي شيوع و شدت افسردگي در مادران كودكان مبتلا به (ADHD ) در شهرستان ساري در سال 1388

72-بررسي تاثير برنامه درماني متادون MMT روي كيفيت زندگي معتادين در شهرستان بابل

73-بررسي عوامل خطر افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي استان مازندران – يك مطالعه كوهورت

74- بررسي اختلالات عملكرد جنسي در خانم هاي متاهل دانشجوي دانشگاه علوم پزشكي مازندران

75-بررسي ديدگاه دانشجويان پزشكي ساروي و بيماران معتاد در مورد اهميت مذهب و معنويت در فرايند درمان اعتياد

76-بررسي اختلالات روان پزشكي در مبتلايان به كمردرد راديولوپاتي و مبتلايان به كمردرد بدون نشانه هاي باليني و يافته هاي پاراكلينيكي ساري در سال 1383

77-بررسي موارد SCHOOL REFUSAL در دانش آموزان دبستاني شهرستان ساري در نيمسال دوم تحصيلي 83-82

78-بررسي نگرش دستياران و دانشجويان پزشكي دانشكده هاي پزشكي ساري ، بابل ، شهيد بهشتي در مورد خوش مرگي و يا همكاري پزشك در مورد خودكشي

79-بررسي مقايسه اي تاثير كلوزاپين ، ECT و تركيب ECT  با كلوزاپين در درمان بيماران مبتلا به اسكيزوفرن مقاوم به درمان ( دكتر عباس مسعودزاده – محمد رازقيان )

80- بررسي فراواني همسر آزاري نسبت به خانم هاي تحت پوشش مراكز بهداشتي درماني شهرستان ساري ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر شهربانو قهاري – دكتر شهرزاد مزداراني )

81- بررسي سلامت رواني و مهارتهاي ارتباطي دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران ( دكتر سيد حمزه حسيني – نياز نبي زاده – دكتر خليليان )

82- بررسي ميزان خواب آلودگي در بين دانشجويان دانشكده پزشكي ( دكتر عباس مسعودزاده- علي زنگنه )

83- بررسي هوش هيجاني و مقابله مذهبي و عوامل مرتبط در داوطلبان جمعيت هلال احمر استان مازندران سال 86

84-بررسي اثر بتاكربولين هاي گياه اسپنر بر رفتارهاي استرئوتايپي القاء شده توسط آپومرفين در رت

85-Attitudes to Suicide and The Acceptance of A Suicidal First Degree Family Member and Their Relationship With Severity of Suicidal Intent and Degree of Religious Practice of The Victim .             

86- The Antidopaminergic Effects of Ascorbic in Central Nervous System : ABasic and Clinical Study                          

87-بررسي تغييرات سطح كورتيزول و پاسخ ايمني سلولي در مبتلايان به اختلال استرس پس از سانحه جنگ ( دكتر عباس مسعودزاده – دكتر انوشيروان عزيزي – دكتر عجمي – دكتر محمدپور – دكتر تيرگري )

88- مقايسه وضعيت شاخص هاي آزمايشگاهي ناشي از مصرف كلوزاپين با الانزاپين ( دكتر مسعودزاده – دكتر ترابي زاده )

89-بررسي تاثير نالتروكسان بر اختلال وسواسي اجباري يك مطالعه دو سو بي خبر

90-فرسودگي شغلي در معلمان شاغل در مدارس ابتدايي شهر ساري (دكتر پريا آذري )

91-بررسي ميزان آگاهي ، نگرش ، و عملكرد پزشكان به برنامه هاي پيشگيري از سرطان پستان در شهرستان ساري در سال 1385 ( دكتر ضرغامي – دكتر گدازنده – دكتر منتظري –خاني )

92- بررسي تاثير برنامه تقويت سازگاري زناشويي (MAEP ) بر هوش هيجاني و رضامندي زناشويي همسران ناسازگار ( دكتر عبدالحكيم تيرگري)

93- ويژگيهاي شخصيتي و موفقيت تحصيلي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران( دكتر آذري )

94- بررسي مصرف سيگار و همبسته هاي آن در نوجوانان بستري در بخش هاي روان پزشكي كودك و نوجوان ايران ( دكتر مهران ضرغامي )

95-بررسي رابطه اختلالات اضطرابي و افسردگي با بيماري پسوريازيس ( دكتر گلپور – دكتر حسيني – فاطمه كوهكن )

96- مقايسه تاثير ويتامين E با پلاسبو در تغيير سطح قند خون و انسولين ناشتاي بيماران اسكيزوفرنيك تحت درمان با اولانزاپين ( دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر   )

97- بررسي آگاهي ، نگرش و عملكرد پزشكان غير روان پزشك در مورد افسردگي بيماران سالمند( دكتر مهران ضرغامي )

98- بررسي تغييرات سولفات ارگانيك ادراري 24 ساعته در مبتلايان به بيماري اسكيزوفرنيا ( دكتر عباس مسعودزاده – دكتر مهدي پوراصغر )

99-بررسي رابطه پلي مرفيسم آنتاگونيست گيرنده اينتركولين با اختلال دو قطبي تيپ 1 ( دكتر رفيعي – دكتر سيد حمزه حسيني )

100-  بررسي رابطه بين ويژگيهاي شخصيتي و رشته تخصصي ترجيحي كارورزان دانشكده هاي پزشكي استان مازندران و گلستان ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر جاويد غلامي – دكتر كوروش وحيد شاهي )

101- بررسي آگاهي و نگرش دبيران در مورد اختلال بيش فعالي توام با نقص توجه در دبيرستان هاي شهر ساري در سال تحصيلي 88-87 ( دكتر محمد علي صاحبي )

102-                        مقايسه الگوهاي شخصيتي بر ميزان ماندگاري معتادان به هروئين به درمان نگهدارنده با متادون ( دكتر عبدالحكيم تيرگري – دكتر عباس مسعودزاده – دكتر محمدپور)

103- بررسي شيوع افسردگي ،اضطراب و رضايت مندي زناشويي در خانم هاي نازاي مراجعه كننده به درمانگاه نازايي شهر ساري ( دكتر سپيده پيوندي – دكتر سيد حمزه حسيني )

104- بررسي عوامل خطر افسردگي پس از زايمان در زنان مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان مازندران ( دكتر مهران ضرغامي – فاطمه عبداللهي )

105- بررسي شيوع همسر آزاري در زنان باردار مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني استان مازندران ( فاطمه عبداللهي )

106- تاثير آموزش روان شناختي بر علائم افسردگي و اضطراب در بيماران دياليزي (دكتر عارفه شفاعت – دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر محمد مهدي ميرزاده )

107- بررسي نگرش والدين نوزادان بستري در بخش هاي نوزادان و مراقبت هاي ويژه بيمارستان بوعلي در مورد خوش مرگي نوزادان بدحال در سال 1387 ( دكتر وجيهه غفاري – دكتر سيده فاطمه خادم – دكتر مهران ضرغامي – دكتر محمد خادملو )

108- بررسي مقايسه اي اثرات درماني گروهي روش آرام سازي با يا بدون روش راهبردهاي مقابله اي با درد در دانشجويان مبتلا به سردرد تنشي ( دكتر سيد حمزه حسيني – رحيم باقرزاده – محمد رضا صادقي )

109- بررسي عوامل موثر بر ولع مصرف در معتادان به ترياك و هروئين مراجعه كننده به درمانگاه ترك اعتياد شهر ساري ( دكتر تيرگري – دكتر ستاره – امين اسماعيلي )

110- بررسي تاثير برنامه درماني نگهدارنده با متادون MMT بر روي كيفيت زندگي معتادين در شهر بابل (دكتر صمد روحاني ، دكتر فرزاد خيرخواه ، ايرج سالاريه )

111- بررسي همبستگي خرده سنجه هاي سنجه ي نگرش به بيماران (IAS ) و چك ليست علائم رواني (SCL90-R ) (دكتر مهران ضرغامي – دكتر افشين حاجي حسن زاده )

112- بررسي ارتباط پلي مرفيسم آنتي ژن لنفوسيت آستيوتوكسيك -4 (CTLA ) و اختلال دو قطبي تيپيك در مازندران (دكتر عليرضا رفيعي ، مريم وصالي ، دكتر سيد حمزه حسيني )

113- مقايسه تغييرات QEEG در بيماران افسرده قبل و بعد از درمان ومقايسه بين دو زير گروه ملانكوليك و آتيپيك (دكتر مسعودزاده –دكتر مرضيه عالي )

114- بررسي رابطه جهت جغرافيايي حين خواب با كيفيت خواب (دكتر سيد محمد موسوي –دكتر محدثه قنبري )

115- بررسي ميزان بروز فرار بيماران از بخش روان پزشكي و انگيزه هاي آن در بيمارستان زارع شهر ساري در سال 1390 (دكتر فاطمه شيخ مونسي – دكتر سيد طه يحيوي- خانم آذر كبيرزاده )

116- نرم افزار واژه نامه تصويري : قسمت اول علامت شناسي هذيان ها (دكتر جواد ستاره )

117- شيوع مواجهه داخل رحمي با داروها در نوزادان متولد شده در بيمارستان امام خميني شهرستان ساري در سال 1389 (دكتر وجيهه غفاري –دكتر حديثه شعبانپور )

118- بررسي رابطه هوش هيجاني و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان مقطع دبيرستان ساري در سال 1389 (لاله فاني صابري –سيده عاطفه موسوي )

119- بررسي اثر ضد روان پريشي بوپروپيون در اسكيزوفرنيا ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر محسن فضل علي )

120- بررسي فراواني اختلال وسواسي جبري در بيماران مبتلا به دماتيت تماسي تحريكي دست مراجعه كننده به كلينيك پوست طوبي و بيمارستان بوعلي ساري و مقايسه آن با گروه شاهد (دكتر فاطمه شيخ مونسي –دكتر محبوبه مظفري )

121- بررسي فراواني و عوامل مرتبط با ترخيص از نوع رضايت شخصي بيماران بستري در بخش هاي روان پزشكي بيمارستان زارع در سال 1388 ( دكتر فاطمه شيخ مونسي –دكتر سمانه پژوهشگر )

122- رابطه رفتارهاي پر خطر و هوش هيجاني در دانشجويان راننده دانشگاه علوم پزشكي مازندران و بابل در سال 1389 (لاله فاني صابري – سيده عاطفه موسوي )

123- بررسي رابطه اختلال پس از استرس ضربه زننده در پدران با نسبت نوراپنفرين به كورتيزول در فرزندان (دكتر مهران ضرغامي –دكتر سيد طه يحيوي )

124- بررسي تاثير استفاده از برنامه هاي آموزشي بر ارتقاي كيفيت زندگي زنان يائسه (لاله فاني صابري )

125- بررسي همبستگي سطح هوموسيستئين و افسردگي در بيماران انفاركتوس ميوكارد بستري شده در بيمارستان فاطمه الزهرا (س) ساري در سال 90-89 (دكتر سيد حمزه حسيني  - دكتر )

126- بررسي مديريت استرس بر بيوماركرها سير باليني و كيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان ( كارآزمايي باليني با گروه كنترل ) در پيگيري دو ساله (دكتر سيد حمزه حسيني )

127- بررسي تاثير مذهب درماني با رويكرد باور به دنياي آخرت بر بيوماركرها ، سير باليني و كيفيت زندگي در بيماران سرطان پستان ( كارآزمايي باليني با گروه كنترل ) در پيگيري دو ساله ( دكتر سيد حمزه حسيني )

128- بررسي مهارتهاي تفكر انتقادي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1390 (دكتر فاطمه شيخ مونسي )

129- مقايسه شيوع افسردگي در بيماران هپاتيت مزمن B  و C تحت درمان با روش هاي مختلف درماني مراجعه كننده به كلينيك عفوني بيمارستان رازي قائم شهر و كلينيك گوارشي بيمارستان امام خميني ساري در سال 1390 (دكتر عباس مسعودزاده –دكتر سعيد محسني توكلي )

130- مقايسه اثر هيدروالكليك زعفران 40MG با 80MG در بيماران سرپائي مبتلا به افسردگي خفيف تا متوسط مراجعه كننده به درمانگاه روان پزشكي بيمارستان زارع ساري در سال 1389 ( دكتر سيد محمد موسوي –دكتر مژگان اميني )

131- بررسي خشونت فيزيكي كلامي عليه پرستاران در بخش هاي مختلف بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1390 (دكتر محمد خادملو – دكتر فاطمه شيخ مونسي – دكتر حامد قلي زاده )

132- بررسي نگرش و عملكرد پزشكان بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در مورد روان پزشكي رابط – مشاور در سال90 13 (دكتر مهران ضرغامي –دكتر طيبه اميريان )

133- بررسي سلامت روان ورزشكاران ملي پوش استان مازندران در سال 1390 (دكتر عباس مسعودزاده –دكتر آتنا گيسويي )

134- رابطه متغيرهاي شخصيتي با اضطراب اينترنتي دانشجويان دانشگاههاي آزاد واحد ساري و علوم پزشكي مازندران (دكتر شيخ مونسي – دكتر ترانه عنايتي –بهناز مهمانچي )

135- بررسي اثر اضافه كردن بوسپيرون به داروهاي ضد روان پريشي تيپيك بر علائم باليني روان گسيختگي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا ( يك مطالعه تصادفي دو سو بيخبر با كنترل دارونما ) (دكتر فاطمه شيخ مونسي –دكتر فاطمه بهاري ساروي )

136- بررسي شاخص هاي EEG به عنوان عامل پيشگويي كننده پاسخ به درمان كلوزاپين در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنياي مقاوم به درمان (دكتر عباس مسعودزاده – دكتر گلناز صالح پور )

137- بررسي آگاهي و نگرش دانشجويان سال آخر پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي مازندران و بابل در مورد بستري اجباري بيماران رواني و قوانين آن در سال 1390 (دكتر غلامرضا ناطقي – دكتر سعيد يوسفي )

138- شيوع و همبودي اختلالات روان پزشكي در اقدام كنندگان به خودكشي مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام خميني ساري در سال 1390 (دكتر فروزان الياسي –دكتر وحيد فكورنيا )

139- شيوع اختلالات عملكرد جنسي و تعيين كننده هاي آن در بيماران ديابتي مراجعه كننده به مركز ديابت بيمارستان امام خميني (ره) ساري و مركز تخصصي و فوق تخصصي طوبي ساري در سال 1390 (دكتر فروزان الياسي – دكتر هدي تصفيه )

140- مقايسه وضعيت سلامت رواني افراد در معرض آلودگي صوتي با افراد مناطق غيرآلوده شهر ساري (دكتر عباس مسعودزاده –دكتر مائده گوران )

141- بررسي ميزان فرسودگي شغلي در دستيارهاي دانشگاه علوم پزشكي مازندران در سال 1390 (دكتر فاطمه شيخ مونسي – دكتر فاطمه خاني )

142- بررسي مقايسه اي اختلالات روان پزشكي در بيماران وابسته به آمفتامين و افراد غير وابسته ( آقاي دكتر سيد محمد موسوي )

143- بررسي اثر بوپروپيون در مقايسه با پلاسبو در وابستگي به نيكوتين يك مقايسه دوسوكور (آقاي دكتر سيد محمد موسوي )

144- بررسي تناسب شخصيتي دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران براي تحصيل و كارورزين حرفه در سال 86-85 ( دكتر مهران ضرغامي – دكتر پريا آذري )

145- ارزيابي سيستم ايمني در مبتلايان به افسردگي ماژور قبل و بعد از درمان

146- بررسي ميزان شادكامي در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مازندران و دانشجويان دانشكده منابع طبيعي در سال 1389(دكتر فاطمه شيخ مونسي- دكتر محمد مهدي علي محمدي )

147- بررسي ميزان شيوع اختلال وسواسي اجباري در بيماران لوپوس اريتماتوز در مركز لوپوس تهران (دكتر جواد ستاره – نسرين بالي لاشك – ربابه خليلي )

148-  فراواني شكايت اصلي ترس از مرگ در بين بيماران مراجعه كننده به يك مركز خصوصي(دكتر مسعودزاده –دكتر نازنين نصرتي )

149- شيوع افسردگي در بيماران مبتلا به هپاتيت (C و B ) (دكتر شهريار عاليان- دكتر طلايه خداد )

150- مقايسه داروي سيتالوپرام با آموزش روان شناختي در كاهش علائم اضطراب و افسردگي در بيماران دياليزي ( دكتر سيد حمزه حسيني – محمد مهدي ميرزاده )

151- بررسي افسردگي ، اضطراب ، كيفيت زندگي و مرگ ومير در انفاركتوس ميوكارد پس از پيگيري پنج ساله ( دكتر سيد حمزه حسيني – دكتر الهه مهدي زاده )

152- بررسي اثر استفاده از تلفن همراه در هنگام شب بر روي كيفيت خواب ( آقاي دكتر مهران ضرغامي – خانم دكتر گلناز صالح پور )

153- بررسي نگرش ورزشكاران ملي پوش و مربيان استان مازندران نسبت به روان شناسي ورزشي ( دكتر عباس مسعودزاده – دكتر هومن رشيدي )

154- بررسي شيوع ADHD در دانش آموزان دبيرستاني در شهرستان ساري در سال تحصيلي 89-88 (دكتر عارفه شفاعت – دكتر مينا حاجيان )

155- بررسي ميزان بهره مندي و خوشنودي از سبك زندگي در دانشجويان علوم پزشكي مازندران ( دكتر محمد خادملو – دكتر فاطمه شيخ مونسي – دكتر بهرنگ بهروزي )

156- بررسي ارتباط افسردگي ، اضطراب ، كيفيت زندگي با بروز ريفلاكس در جمعيت نرمال شهر آمل ( دكتر سيد حمزه حسيني )

 

 

 
1394/03/26
Powered by DorsaPortal