شبکه بهداشت و درمان نوشهر
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۵ تير
br ENGLISH
مركز كوهستاني دوآب

 حميد قربانيان قاديكلائي
 
 سمت: رئيس امور اداري                                               
     
 1. شرح وظائف
 2.          كارشناسي و نظارت بر تكميل پرونده استخدامي افراد جديدالاستخدام و برقراري حقوق و مزاياي مشاغل مختلف با رعايت ضوابط و قوانين موجود

     نظارت بر اجراي صحيح مقررات و مصوبه هاي مجلس و هيأت دولت

   نظارت بر صدور احكام حقوقي، دستمزد، پاداش، فوق العاده ها، مأموريت ها، مرخصي ها، اعطاي رتبه و طبقه و مزاياي قانوني از بدو استخدام تا پايان خدمات دولتي

     ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي

      تهيه گزارش تخلف هاي اداري كاركنان و در صورت لزوم ارجاع به مراجع ذيصلاح

      تجزيه و تحليل اطلاعات در زمينه قوانين و مقررات اداري و استخدامي

   مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن

    كارشناسي و نظارت بر انجام امور مربوط به قراردادها، تعاون، بيمه، رفاه، بازنشستگي، ارزشيابي، آموزش، طبقه بندي مشاغل و تشكيلات

    اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

   رسيدگي و پاسخ به درخواست هاي مختلف كاركنان و پيش بيني احتياجات پرسنل

       انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق
 
 
 
  اژدر محققي پيله رود 
 
سمت: مسئول كارگزيني                      
 
   شرح وظائف 
 
       تهيه پيش نويس هاي كارگزيني از قبيل پيش نويس احكام انتقال ، ترميم حقوق ، مأموريت آموزشي ، ترفيع ، اضافه كار و نظير آن با اطلاع مقام ما فوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و نظارت بر انجام صحيح آن
 1.         رسيدگي به پيشنهادات و تقاضا هاي واصله مربوط به تبديل وضع استخدامي ، ترفيع و تعيين و برقراري حقوق و مزاياي پرسنلي
 2.            برنامه ريزي و سرپرستي امور مختلف كارگزيني
 3.            اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابيرلازم بمنظور حسن انجام هدف هاي مورد نظر
 4.            معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر (مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان_ نيروهاي جديد الاستخدام _ پيام آوران بهداشت_تعهدات انجام       خدمت ضريب كا و ....... )
 5.             انجام امور رفاهي، بيمه، تعاون، بازنشستگي، ارزشيابي كاركنان، آموزش و طبقه بندي مشاغل و نظارت بر انجام صحيح آن
 6.            ارائه پيشنهاد جهت اصلاح و بهبود فرايندهاي اجرايي بمنظور تسريع در پاسخگويي
 7.            پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمين اين احتياجا ت
 8.            مطالعه قوانين و مقررات استخدامي و اظهار نظر در باره نحوه اجراي قوانين مورد عمل و شناسايي و احصاء تناقض موجود در آن و ارائه پيشنهاد جهت اصلاح آن
 9.            اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جار
 10.            تهيه گزارش هاي لازم
 11. انجام ساير امور مربوط در زمينه شغل مورد تصدي طبق دستور مقام مافوق         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1397/11/02
Powered by DorsaPortal